Ishrana bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi predmeta

Upoznavanje s procesima u tlu i biljci fizikalne, kemijske, fiziološke i biokemijske prirode koji u interakciji biljke i supstrata utječu na usvajanje, kretanje i distribuciju hranjivih tvari. Ishrana bilja daje znanja o primarnoj organskoj produkciji u sustavu tlo-biljka-atmosfera s naglaskom na visinu i kakvoću prinosa.

Ishodi učenja

 1. Znati podjelu kemijskih elemenata s aspekta značaja za ishranu bilja.
 2. Objasniti plodnost tla, te status i dinamiku hraniva u tlu.
 3. Interpretirati utjecaj plodnosti tla i sadržaja hraniva u biljkama na produktivnost biljaka, zakonitosti rasta i tvorbe prinosa.
 4. Organizirati i provesti osnovne kemijske analize tla, te tumačiti rezultate analiza .
 5. Objasniti postupak usvajanja hraniva.
 6. Objasniti kemijska svojstva i oblike u tlu, te interpretirati fiziološku ulogu u biljkama primarnih i sekundarnih makroelemenata, mikroelemenata, korisnih elemenata i toksičnih elemenata.
 7. Organizirati i provesti kemijske analize tla.
 8. Tumačiti rezultate anallize tla.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ishrana bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 147259
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Lončarić, Z. (2005): Program vježni iz kolegija Ishrana bilja. Praktikum za studente ratarskog smjera. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta).

Izborna literatura

 1. Vukadinovic, V. i Vukadinovic V. (2012): Ishrana bilja. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek..
 2. Vukadinović V. i Bertić B. (1988.): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, skripta (praktikum)
 3. FAO (2003): Assessment of soil nutrient balance, Approaches and methodologies. Rome (http://www.fao.org) (web adresa) za nastavne cjeline

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uvod u ishranu bilja. Biljna hraniva (mineralna, organska hraniva i podjela hranjivih elemenata). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 1,2
2. Biljna hraniva (podjela hranjivih elemenata). Hraniva u tlu (tlo kao supstrat biljne ishrane). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 1,2
3. Hraniva u tlu (oblici i sadržaj hraniva u tlu, dinamika hraniva u tlu). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 1,2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2
Plodnost tla.Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 3
5. Produktivnost biljaka (vanjski i unutrašnji činitelji rasta, genetska specifičnost mineralne ishrane). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 3,4
6. Zakonitosti rasta i tvorbe prinosa. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 4
7. Opskrbljenost i sadržaj mineralnih tvari u biljkama. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 4
8. Drugi parcijalni ispit 3,4
Usvajanje hraniva. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 5
9. Primarni makroelementi (N, P, K). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 5,6
10. Sekundarni (S, Ca, Mg, Fe). Mikroelementi (Mn, Zn, B, Cu, Mo, Cl, Ni). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 5,6
11. Korisni elementi (Co, Si, Na, Se i dr.). Toksični elementi (U, Pb, Cd, Cr i dr.) Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 6
12. Treći parcijalni ispit 5,6
Laboratorijske vježbe (određivanje osnovnih kemijskih svojstava tla, organska tvar tla, brze kemijske metode) Lončarić, Z. (2005): Program vježni iz kolegija Ishrana bilja. Praktikum za studente ratarskog smjera. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta). 7,8
13. Laboratorijske vježbe ( brze kemijske metode, određivanje pristupačnosti makroelemenata) Lončarić, Z. (2005): Program vježni iz kolegija Ishrana bilja. Praktikum za studente ratarskog smjera. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta). 7,8
14 Laboratorijske vježbe (određivanje pristupačnosti makroelemenata i mikroelemenata, vegetacijski pokusi). Lončarić, Z. (2005): Program vježni iz kolegija Ishrana bilja. Praktikum za studente ratarskog smjera. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta). 7,8
15. Tumačenje rezultata laboratorijskih analliza. Lončarić, Z. (2005): Program vježni iz kolegija Ishrana bilja. Praktikum za studente ratarskog smjera. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (interna skripta). 8
Četvrti parcijalni ispit 7,8

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00