Opća mikrobilogija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje polaznika preddiplomskog studija s temeljnim načelima mikrobiologije, dobivanje slike mikrobnog svijeta, središnjom ulogom mikroorganizama u prirodi i njihovom važnosti u našem svakodnevnom životu.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati osnovne kategorije mikroorganizama
 2. Objasniti razlike u strukturi i funkciji prokariotske i eukariotske stanice
 3. Razlikovati ekološke čimbenike i njihov utjecaj na mikroorganizme
 4. Razumjeti osnove mikrobnog metabolizma i metaboličke razlike između mikroorganizama
 5. Objasniti važnost i ulogu mikroorganizama u mikrobiološkim procesima u tlu
 6. Razlikovati i razumjeti značaj mikroorganizama u hidrosferi, atmosferi i biosferi
 7. Savladati postupke mikroskopiranja, izolacije, uzgoja i čuvanja mikroorganizama

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Opća mikrobiologija
Koordinator modula: izv.prof. dr. sc. Gabriella Kanižai Šarić
Šifra modula (nastavnički portal): 41290
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Duraković, S., Redžepović, S. (2002): Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler, Zagreb. (udžbenik).
 2. Jarak, M., Govedarica, M. (2003). Mikrobiologija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. (udžbenik)
 3. Kastori, R.(ur.) (2005): Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. (udžbenik)
 4. Duraković, S. (1996): Opća mikrobiologija. Prehrambeno tehnološki inženjering, Zagreb. (udžbenik).
 5. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio knjiga prva, Durieux, Zagreb. (priručnik)
 6. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio knjiga druga, Durieux, Zagreb. (priručnik)

Izborna literatura

 1. Duraković, S. (1996): Primjenjena mikrobiologija. Prehrambeno tehnološki inženjering, Zagreb. (udžbenik)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mikrobni svijet i njegov položaj u prirodi. Duraković i Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, str. 5-85. 1
2. Općenita svojstva mikroorganizama: struktura i funkcija prokariotskih i eukariotskih stanica. Duraković i Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, str. 225-383. 2
3. Ekologija mikroorganizama: odnos mikroorganizama prema abiotskim i biotskim čimbenicima. Jarak i Govedarica, Mikrobiologija, str.48-73 3
4. Fiziologija mikroorganizama: mikrobni rast, uzgoj i metabolizam. Duraković, Opća mikrobiologija, str. 301-383 4
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,7
Pregled mikrobnog svijeta i sistematika mikroorganizama. Duraković, Opća mikrobiologija str. 149-224; Duraković i Redžepović, Uvod u opću mikrobiologiju, str. 343-479. 1,4
6. Kruženje elemenata u prirodi. Značaj mikroorganizama u ciklusu dušika i ugljika. Azot, Kastori, str. 17-70, 119-142, 307-345 5
7. Mikroorganizmi u prirodnim sredinama. Jarak i Govedarica, str. 127-136 6
8. Drugi parcijalni ispit 5,6,7
9. Upoznavanje s tehnikom mikroskopiranja i pripremom mikroskopskih preparata. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju I. dio-knjiga prva, str. 27-47. 1,2,7
10. Upoznavanje s tehnikama bojenja mikroorganizama. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju I. dio-knjiga prva, str. 61-83. 1,2,7
11. Postupci sterilizacije i aparatura. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju I. dio-knjiga druga, str. 125-132 3,7
12. Hranjive podloge i uzgoj mikroorganizama u laboratoriju. Biokemijska aktivnost mikroorganizama. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio-knjiga prva str. 94-145, 161-163. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju I. dio-knjiga druga, str. 10-15, 54-60, 143-166. 4,7
13. Izolacija i identifikacija mikroorganizama. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio-knjiga prva str. 49-53. Duraković i Duraković, Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju I. dio-knjiga druga, str. 64-78, 91-100. 7

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
14.11.2017. 9.00
09.01.2018. 9.00
30.01.2018. 9.00
13.02.2018. 9.00
10.04.2018. 9.00
15.05.2018. 9.00
19.06.2018. 9.00
03.07.2018. 9.00
04.09.2018. 9.00
18.09.2018. 9.00
20.09.2018. 9.00