Pedologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Domagoj Rastija

Suradnici

doc.dr.sc. Vladimir Zebec

Ciljevi predmeta

Pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati pedogenetske procese temeljem morfoloških značajki tla
 2. Opisati fizikalna i kemijska svojstva tla
 3. Utvrditi ograničenja s obzirom na svojstva tla
 4. Predložiti mjere popravki tala
 5. Provesti uzorkovanje tla u narušenom i nenarušenom stanju na terenu
 6. Odrediti osnovna fizikalna i kemijska svojstva u uzorcima tla u laboratoriju

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje nastave 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Škorić, A. (1986): Postanak, razvoj i sistematika tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb (udžbenik)
 2. Martinović, J. (2000): Tla u Hrvatskoj. DUZPO. Zagreb. (knjiga)
 3. Herak, M. (1984): Geologija. Školska knjiga. Zagreb (knjiga)
 4. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. (udžbenik)
 5. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb (knjiga)

Izborna literatura

 1. FAO (1996): Agro-ecological Zoning, Guidelines. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http://www.fao.org (web adresa)
 2. FAO (1976): A Framework for Land Evaluation. Food and Agriculture Organizations of the United Nations. Rome. http:// www.fao.org (web adresa)
 3. Škorić, A. (1982): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. (praktikum)
 4. xxx (1995): Soil Survey Laboratory Information Manual. Soil Survey Investigations Report No.45. Version 1.0. U.S. Department of Agriculture. National Soil Survey Center.(e-book)
 5. Kohnke, H. (1968.): Soil physics. McGraw-Hill Book Company. New York. (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, tematskim cjelinama, potrebnom literaturom, načinima provođenja nastave i ispita te obavezama studenata tijekom nastave.
Povijesni razvoj pedologije, definicije tla i zemljišta, uloge tla. Postanak tla. Pedogenetska svojstva. Matični suspstrat. 1
2. Klima, reljef, organizmi i vrijeme kao pedogentski činitelji. 1
3. Trošenje, geneza sekundarnih minerala, tvorba organo-mineralnog kompleksa, razgradnja organske tvari i mineralizacija. Migracije. Specifični procesi u tlu. 1
4. Morfološka svojstva tla – sklop profila, horizonti, boja, dubina. Faze pedoloških istraživanja. Rekognosciranje terena. Otvaranje pedološkog profila i uzimanje uzoraka tla u narušenom i nenarušenom stanju. 2, 5
5. Fizikalna svojstva tla: tekstura, struktura, poroznost, volumna gustoća, gustoća čvrste faze, konzistencija 2
6. Prva parcijalna provjera znanja 1,2
Voda u tlu, podrijetlo vode u tlu, potencijal vode u tlu, vodne konstante, kretanje vode u tlu. 2
7. Načini vlaženja tla. Zrak u tlu. Toplinska svojstva tla. Metode određivanja fizikalnih svojstava tla (vodne konstante, gustoća). 2, 6
8. Mineralna i organska tvar tla. Otopina tla. Metode određivanja fizikalnih svojstava tla (mehanički sastav, konzistencija, elementi pedoloških računanja). 2, 6
9. Kemijska svojstva tla (vrste sorpcija, adsorpcija i značajke adsorpcijskog kompleksa tla). 2, 6
10. Organizmi u tlu – podjela, funkcija, značaj. Metode određivanja kemijskih svojstava tla (pH, karbonati). 2, 6
11. Druga parcijalna provjera znanja 2,6
Osnovni principi klasifikacije tala i klasifikacijski sustavi. Klasifikacijski sustav tala u Republici Hrvatskoj. Metode određivanja kemijskih svojstava tla (hidrolitički i supstitucijski aciditet). 3, 4, 6
12. Automorfna tla. Metode određivanja kemijskih svojstava tla (određivanje sadržaja humusa). 3, 4, 6
13. Hidromorfna tla (nerazvijena, semiglejna, pseudoglejna tla). Metode određivanja kemijskih svojstava tla (kationski izmjenjivački kapacitet i stupanj zasićenosti bazama 3, 4, 6
14. Hidromorfna tla (glejna, tresetna i antropogena hidromorfna tla). Halomorfna i subakvalna tla. Interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja. 3, 4, 6
15. Treća parcijalna provjera znanja 3, 4, 6

Ispitni rokovi