Sistematika bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Sanda Rašić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Studenti se upoznaju s velikom raznovrsnošću biljnog svijeta, te osnovnim značajkama pojedinih sistematskih skupina, posebice onih koje su od značaja za agronomsku struku.

Ishodi učenja

 1. Opisati i pojasniti pojam „biološka raznolikost“ i evolucija
 2. Interpretirati sistematsku razdiobu biljnog svijeta
 3. Razlučiti i usporediti najznačajnije biljne porodice Cormophyta vrste važne za agronomsku struku
 4. Kategorizirati biljni materijal putem ključeva i sortirati u sustav za pohranu i identifikaciju
 5. Pripremiti herbarij i prepoznati i klasificirati prikupljene biljke

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 0,8 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 15%
Praktični rad 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 0,8 0%
pismeni ispit 0,8 65%
Ukupno 5 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Nikolić, T.(2013): Sistematska botanika. Alfa, Zagreb
 2. Magdefrau, K., Ehrendorfer, F.(1984): Sistematika, evolucija, geobotanika. Školska knjiga, Zagreb
 3. Hulina, N. (2011): Više biljke stablašice. Golden marketing- tehnička knjiga. Zagreb
 4. Nikolić, T. (1996): Herbarijski priručnik. Školska knjiga, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Nikolić, T. (2013): Praktikum sistematske botanike. Alfa, Zagreb
 2. Dubravec, K. (1996): Botanika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Uvod u sistematiku bilja (taksonomija i taksonomski podatci); Povijesni razvoj sistematike bilja, Herbarijske zbirke i baze podataka 1
2. Izvori podataka za sistematiku bilja, Fitografija I stručna terminologija, Nazivlje i sistematska podjela biljnog svijeta 2
3. Osnovna obilježja Embryophyta (kopnene biljke), 3
4. Odjeljak Bryophyta; Odjeljak Pteridophyta 3
5. Osnovna obilježja odjeljka Spermatophyta (sjemenjače), Pododjeljak Gymnospermae (golosjemenjače) 3
6. I parcijaln ispit 1,2,3
Glavne odlike pododjeljka Magnoliidae (kritosjemenjače), Podjela kritosjemenjača i filogenetski odnosi, 3
7. Uporaba ključeva I atlasa za determinaciju biljaka, Rad s biljnim materijalom, Pribor i oprema, Cvjetne formule i diagrami 4,5
8. Razred Magnoliopsida, Podrazred Magnoliidae, Podrazred Hamamelididae 3,4,5
9. Razred Magnoliopsida, Podrazred Caryophyllidae, Podrazred Dillenidae 3,4,5
10. Terenska nastava, determinacija lokalne flore 3,4,5
11. II parcijalni ispit 3,4,5
Razred Magnoliopsida, Podrazred Rosidae, Podrazred Asteridae 3,4,5
12. Razred Liliopsida 3,4,5
13. Flora I vegetacija, Glavna obilježja hrvatske flore I vegetacije 2
14. Terenska nastava, determinacija lokalne flore 3,4,5
15. Predaja herbarija I prepoznavanje biljaka iz herbara 3,4,5
III parcijalni ispit 3,4,5

Ispitni rokovi