Agrarna politika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike sa središnjim ekonomskim problemima poljoprivrede i omogućiti razumijevanje osnovnih djelovanja agrarno-političkih činitelja na svim razinama kroz primjenu suvremenih sredstava, instrumenata i mjera agrarne politike, osobito praktične vještine i znanja iz aktualnih međunarodnih odnosa u poljoprivredi.

Ishodi učenja

 1. Identificirati i obrazložiti osnovne ekonomske zakone u kreiranju mjera agrarne i ruralne politike u različitim gospodarskim sustavima
 2. Razlikovati i ocjeniti uvjete poljoprivredne aktivnosti
 3. Nabrojati i objasniti osnovne elemente agrarne politike
 4. Identificirati ključne socio-ekonomske prednosti i nedostatke u kreiranju agrarno-političkih programa i institucionalnih okvira
 5. Ocijeniti i kritički raspraviti rezultate i učinkovitost agrarno-političkih mjera kroz aktualne zakone
 6. Samostalno i/ili timski izraditi i argumentirano prezentirati prijedlog agrarno-političkog programa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrarna politika
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 41339
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Petrač, B. (2002): Agroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)
 2. Baban Lj. (1999): Ogledi iz agrarne ekonomije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)
 3. Franić, Ramona, Kumrić, Ornella (2008.-2009.): Agrarna i ruralna politika II. Ispitni materijali. Studij: Agrobiznis i ruralni razvitak. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/ moduli/doc/26578_predavanja.pdf

Izborna literatura

 1. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella, Grgić, I. (2012). Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. Društvena istraživanja 21 (2012), br. 4(118) 989-1006. Zagreb, Institut Ivo Pilar.
 2. Tracy M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek). MATE d.o.o., Zagreb
 3. Tracy M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb
 4. Zmaić (2008): Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Zakon o poljoprivredi,
 6. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
 7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definiranje agrarne politike; osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici. Sastavnice AP, opći pregled mjera AP, ekonomski zakoni kao podloga agrarne politike, Rekapitulacija osnova agroekonomike Petrač: Agroekonomika, Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II 1
2. Osnovni ekonomski zakoni kao podloga u donošenju mjera agrarne politike. Razlozi državne intervencije. Ciljevi, mjere, nositelji i učinci agrarne i ruralne politike – vremenska i prostorna analiza. Rasprava Petrač: Agroekonomika, Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije 1
3. Analizirati agregatnu ponudu i potražnju, Razmotriti hrvatsku poljoprivredu i njeno uklapanje u proces tranzicije Zmaić: Osnove agroekonomike, Franić, Mikuš i Grgić: Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. 2
4. Uvjeti poljoprivredne aktivnost, prirodni uvjeti i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredno stanovništvo kao uvjet poljoprivredne aktivnosti Petrač: Agroekonomika, 3
5. Posjed i posjedovna struktura uz važnost tehničke opremljenosti i potrošnje u gospodarsko- ekonomskom uređenja kao uvjetu poljoprivredne aktivnosti Petrač: Agroekonomika, 3
6. Sustavi poljoprivredne proizvodnje. Politički aspekti održive poljoprivrede, makro i sektorske mjere održivog razvitka. Multifunkcionalna poljoprivreda. Zmaić: Osnove agroekonomike 4
7. Djelovi agrarne politike, ekonomska, tehnička, organizacijska i administrativna Petrač: Agroekonomika, Zakon o poljoprivredi 4,5
8. Mjere ekonomskih sredstava agrarne politike i njihov utjecaj na tržište, cijene, izravna plaćanja, porezni sustav, kredite, investicije. Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II 5
9. Učinak agrarno-političkih mjera na dohodak i konkurentnost poljoprivrednog sektora. Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, Franić: Metodologija mjerenja državne intervencije u poljoprivredi Hrvatske 5,6
10. Sagledavanje problema poljoprivrede i hrane u međunarodnom kontekstu (WTO i EU) te mjere domaće ruralne politike kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike Program ruralnog razvoja 2014-2020. 5,6
11. Demografska i socijalna politika kao integralni dio agrarne politike i sociološki elementi strukturne politike Program ruralnog razvoja 2014-2020., Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, 6
12. Prikazati tržišno-cjenovne mjere te mjere strukturalne politike, mjere zemljišne politike, tehničke mjere uz aktualne zakonske akte Petrač: Agroekonomika, Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu 5
13. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi