Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Bilinogojstvo » 3. godina » Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva

Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s čimbenicima koji utječu na racionalnu uporabu poljoprivrednih strojeva te sa mjerama servisno- preventivnog održavanja.

Ishodi učenja

 1. Objasniti proizvodne procese u poljoprivredi i traktorsko-strojne agregate te ocjenjivanje rada traktorsko-strojnih agregata.
 2. Razlikovati pojedine agrotehničke, tehničko-industrijske i eksploatacijske pokazatelje.
 3. Objasniti otpor i bilancu otpora poljoprivrednih strojeva.
 4. Razlikovati režime i brzinu rada poljoprivrednih agregata.
 5. Objasniti strukturu i iskorištenje radnog vremena i učinak agregata.
 6. Objasniti pojam i značaj servisno-preventivnog održavanja poljoprivrednih strojeva.
 7. Opisati funkciju i održavanje pojedinih sustava traktora i održavanje pojedinih poljoprivrednih strojeva.
 8. Objasniti tehničku zaštitu i garažiranje poljoprivrednih strojeva te zakonske propise o zaštiti okoliša obzirom na rabljena motorna ulja i ostali otpadni materijal.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 1,2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirana provjera znanja – pismeni ispiti 1,2 80% 0%
Seminarski rad - -
Pismeni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 2. Sebastijanović, S.(2002): Osnove održavanja strojarskih konstrukcija,Sveučilišni udžbenik, Slavonski Brod.
 3. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 4. Bekčić, M. (1981): Održavanje i remont mehanizacije, Udžbenik, Beograd.
 5. Zakon o otpadu, N.N. 178/04.
 6. Najnoviji radovi objavljeni iz područja eksploatacije i održavanja poljoprivrednih strojeva

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Pojam poljoprivrednih proizvodnih procesa i traktorsko-strojnih agregata, pokazatelji ocjene rada agregata. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 3 – 20. 1
2. Agrotehnički pokazatelji.. Opći agrotehnički pokazatelji i metode njihovog određivanja – vlažnost materijala, koeficijent trenja, abrazivna svojstva, korozivna svojstva, pravolinijsko, stabilno i jednolično gibanje agregata, pogreške u radu Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 21 – 29. 2
3. Posebni agrotehnički pokazatelji. Pokazatelji kvalitete obrade tla, pokazatelji kvalitete gnojidbe, sjetve i sadnje, pokazatelji njege i zaštite, pokazatelji kvalitete berbe. Tehničko-industrijski pokazatelji. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 30 – 38. 2
4. Eksploatacijski pokazatelji, vučno-energetski pokazatelji, pogonski stroj – traktor, karakteristike traktorskih motora, određivanje karakteristika motora. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 50 – 66. 2
5. Ispitivanje-testiranje traktora, ispitivanje brzinske karakteristike motora, regulatori dizel motora, satna i specifična potrošnja goriva, ispitivanje traktora na priključnom vratilu, karakteristike prijenosnika snage motora na tratoru. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 66 – 80. 2
6. Karakteristike postroja za vožnju traktora, karakteristike pneumatika. Mehanika gibanja traktora, otpor kotrljanja, zbijanje podloge djelovanjem kotača, deformacija tla. Sila i snaga na pogonskim kotačima, mogućnost povećanja vučne sile. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 80 – 98., . 109 – 116. 2
7. Prvi parcijalni ispit 1, 2
Određivanje vučnih karakteristika i otpora, mjerenje vučnih karakteristika traktora i otpora radnih strojeva, vučni otpor poljoprivrednih strojeva u polju. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 149 – 162. 3
8. Bilanca otpora poljoprivrednih strojeva, traktorsko-strojni agregati, režim rada agregata.struktura i iskorištenje radnog vremena, učinak agregata. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 162 – 167., 174-176., 177 – 187. 3, 4, 5
9. Uloga i organizacija servisno-preventivnog održavanja. Funkcija i održavanje pojedinih sustava : sustava za usis zraka,sustava za napajanje dizel motora gorivom.. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 15 – 21., 31 – 39 6, 7
10. Funkcija i održavanje pojedinih sustava: sustava za hlađenje motora, sustava za podmazivanje motora, održavanje električnih uređaja na motoru, održavanje spojke, mjenjača brzina, diferencijala, bočnih reduktora, razvodnika snage, i kardanskih prijenosnika, ulja za zagonske mehanizme. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 39 – 62. 7
11. Održavanje sustava za upravljanje strojem, sustava za kočenje te naplataka i guma, održavanje hidrauličnog uređaja za nošenje oruđa. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 63 – 71. 7
12. Održavanje pojedinih poljoprivrednih strojeva. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 72 – 93. 7
13. Tehnička zaštita poljoprivrednih strojeva i garažiranje poljoprivrednih strojeva. Emert, R., Jurić, T., Štefanek, E., Filipović. D: (1995): Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 95 – 111. Bekčić, M. (1981): Održavanje i remont mehanizacije, Udžbenik, Beograd., str. 144 – 147. 8
14. Zakonski propisi o zaštiti okoliša obzirom na rabljena motorna ulja i ostali otpadni materijal. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.(2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek, str. 322 – 327. Zakon o otpadu, N.N. 178/04. 8
15. Drugi parcijalni ispit 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ispitni rokovi