Oblikovanje krajobraza i dendrologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj
Suradnici

Alka Turalija , dipl.ing.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje polaznika s tipologijom krajobraza, poviješću vrtne arhitekture, oblikovnosti zelenih površina urbanih prostora, osnovama dendrologije i ukrasnog drvenastog bilja, te sa zakonskom regulativom i kalkulacijama.

Ishodi učenja

 1. Jasno imenovati povijesne etape i značajke krajobrazne arhitekture
 2. Definirati pojmove i potrebne dokumente u zaštiti prirode, te valorizirati kulturne perivojne i krajobrazne vrijednosti
 3. Opisati i odrediti specifičnu tipologiju krajobraza sa valorizacijom
 4. Opisati i odrediti stilova oblikovanja, te primjenu i odabir vrsta vrtne tehnike i projektiranja sa načinom izvođenja projekata krajobrazne arhitekture (AutoCad-osnove)
 5. Definirati sve mjere njege zelenih površina uz izračune i primjenu vrtlarskih normi i jasno opisati primjenu standarda, te definirati i praktično odrediti sisteme, mjere i pripreme zelenih površina uz primjenu vrtnotehničkih mjera
 6. Definirati i determinirati ukrasne vrste drveća i grmlja, te prepoznati bolesti i štetnike urbanog drveća i grmlja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Oblikovanje krajobraza i dendrologija
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević
Šifra modula (nastavnički portal): 133150
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 35 1,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100
         

Literature

Obavezna literatura

 1. Ogrin, D. (1993):Vrtna umetnost sveta, Prud-Ljubljana,
 2. Obad-Šćitaroci, M. (1992): Hrvatska parkovna baština.Zaštita i obnova, Zagreb
 3. Jurčić,V. – Kurtela, M. (1985): Povijesni vrtovi i perivoji kontinentalne zone SR Hrvatske, Vrtna umjetnost Jugoslavije Zagreb
 4. Gostl, I. (1994): Zagrebački perivoji i promenade, Zagreb
 5. Neufert,P.(2002.): Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb
 6. Prinz, D.(2006.): Urbanizam – Svezak I i II, Golden marketing-tehnička knjižara i Arhitektonsli fakultet Zagreb
 7. Idžojtić, Marilena (2010.): Dendrologija-list;Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
 8. Borzan,Ž.:Imenik drveća i grmlja –latinski, hrvatski, englesaki njemački, Hrvatske šume,Zagreb,2001.
 9. ZAKONI: Zakon o zaštiti prirode NN 80/13; Zakon o gradnji: NN 153/13
 10. Internetske stranice o krajobrazu, krajobraznim vrijednostima i tipologiji krajobraza:
 11. http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/krasic_web.pdf;
 12. http://www.undp.hr/upload/file/227/113867/FILENAME/INVENT_7_S_.pdf
 13. http://hdka.hr/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/Krajobrazna-osnova-Grada-Zagreba_VKMS1.pdf
 14. http://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode
 15. http://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode
 16. Bilješke sa predavanja: mr. Alka Turalija,Vrtlarske norme, tenderi i troškovnici;pisani tekst,2009.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Upoznavanje s tipologijom krajobraza, povjest vrtne arhitekture i oblikovanje zelenih površina urbanih prostora- Pojam krajobraza, osnovni tipovi krajobraza, antropogeni krajobraz, prirodni krajobraz, tipologija krajobraza prema reljefnim i klimatskim karakteristikama. Počeci vrtne arhitekture, vrtna arhitektura istoka, oblikovna vrijednost vrtova kroz razvojne povijesne epohe. Drvoredi, perivoji, dječja igrališta, sportski tereni, zelenilo uz poslovne prostore i privatne okućnice. Literatura: 1.Ogrin, D. (1993):Vrtna umetnost sveta,Prud- Ljubljana, str 1- 400 2. Obad- Šćitaroci, M. (1992): Hrvatska parkovna baština.Zaštita i obnova, Zagreb; str. 13-157. 3. Jurčić, V. – Kurtela, M. (1985): Povijesni vrtovi i perivoji kontinentalne zone SR Hrvatske, Vrtna umjetnost Jugoslavije Zagreb; str. 7-151 4.Gostl, I. (1994): Zagrebački perivoji i promenade, Zagreb; str. 7-125 5.Neufert,P.(2002.): Elementi arhitektonskog projektiranja, Golden marketing, Zagreb; str. 206-218;219-236;266-267;307-314;327-329;472;490-540, 597-598;614-617 6. Stranice interneta: http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/krasic_web.pdf; http://www.undp. hr/upload/file/227/113867/FILENAME/INVENT_7_S_.pdfhttp://hdka.hr/wordpress/wp-content/ uploads/2011/04/Krajobrazna-osnova-Grada-Zagreba_VKMS1.pdf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2. Osnove dendrologije i ukrasno drvenasto bilje i zakonska regulativa-Morfologija i fiziologija bilja, 8, 9, 10,
podrijetlo i sistematika biljnih vrsta, nomenklatura, najčešće biljne vrste unutar urbanih sredina 11, 12,
– četinjače i lisnjače (drveće i grmlje). Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o 13
graditeljstvu, Zakon o komunalnim djelatnostima, Vrtlarske norme Literatura: 1.Idžojtić, Marilena
(2010.): Dendrologija-list;Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; str. 1-903 2. Borzan,Ž.:Imenik
drveća i grmlja –latinski, hrvatski, englesaki njemački, Hrvatske šume, Zagreb,2001., str. 30-390
3.ZAKONI: Zakon o zaštiti prirode NN 80/13; Zakon o gradnji: NN 153/13 4.Stranice interneta:
http://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode http://www.zakon.hr/z/403/Zakon-
o-za%C5%A1titi-prirode 5. Bilješke sa predavanja mr Alka Turalija –Vrltlarske norme, tenderi,
treoškovnici ,str 1-42
3. Terenska nastava- Poljodjelni krajobraz, šumski krajobraz, javne zelene površine, idejna rješenja, 4, 10,
prepoznavanje biljnih vrsta na terenu. Renesansni dubrovački vrt, Lokrum i arboretum Trsteno, 11, 12,
Flora-art Zagreb 1. 1.Ogrin, D. (1993):Vrtna umetnost sveta,Prud- Ljubljana, str 1- 400 2. Obad- 13
Šćitaroci, M. (1992): Hrvatska parkovna baština.Zaštita i obnova, Zagreb; str. 13-157. 3. Jurčić,
V. – Kurtela, M. (1985): Povijesni vrtovi i perivoji kontinentalne zone SR Hrvatske, Vrtna umjetnost
Jugoslavije Zagreb; str. 7-151 4.Gostl, I. (1994): Zagrebački perivoji i promenade, Zagreb; str. 7-125
. Bilješke sa predavanja mr Alka Turalija –Vrltlarske norme, tenderi, treoškovnici ,str 1-42 5.Stranice
interneta http://www.savjetodavna.hr/adminmax/publikacije/krasic_web.pdf; http://www.undp.
hr/upload/file/227/113867/FILENAME/INVENT_7_S_.pdf http://hdka.hr/wordpress/wp-content/
uploads/2011/04/Krajobrazna-osnova-Grada-Zagreba_VKMS1.pdf http://www.zakon.hr/z/403/
Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode http://www.zakon.hr/z/403/Zakon-o-za%C5%A1titi-prirode

Ispitni rokovi