Osnove proizvodnje žitarica

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirta Rastija

Suradnici

doc.dr.sc. Dario Iljkić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljima proizvodnje žitarica, njihovim morfološkim i biološkim svojstvima te agrotehnikom najvažnijih žitarica. Osposobljavanje za samostalnu proizvodnju žitarica.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati žitarice i objasniti njihov značaj u poljoprivrednoj proizvodnji te globalnu ulogu u svijetu i gospodarstvu Hrvatske
 2. Opisati morfološka i biološka svojstva
 3. Determinirati faze rasta i razvoja
 4. Utvrditi potrebe pojedinih žitarica za agroekološkim uvijetima tijekom životnog ciklusa
 5. Opisati tehnologiju proizvodnje žitarica
 6. Preporučiti osnovne agrotehničke zahvate i poljoprivredne strojeve u proizvodnji pojedinih žitarica

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kovačević, V., Rastija, M. (2014.): Žitarice. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik dostupan na web-stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku)
 2. Pospišil, A. (2010.): Ratarstvo, I. dio. Biblioteka znanstveno popularna djela, Zrinski, d.d., Čakovec
 3. Pospišil, A., Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo – praktikum. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 4. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu. Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 5. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.(2013): Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 6. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Izborna literatura

 1. Gotlin, J., Pucarić, A. (1979.): Specijalno ratarstvo (I. dio). Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
 2. Gotlin, J. i sur. (1967.): Suvremena proizvodnja kukuruza. Agronomski glasnik, Zagreb.
 3. Grupa autora. 1986.: Posebno ratarstvo (I.dio). Naučna knjiga, Beograd.
 4. Pucarić, A., Ostojić, Z., Čuljat, M. (1997.): Proizvodnja kukuruza, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, tematskim cjelinama, potrebnom literaturom, načinima provođenja nastave i ispita te obavezama studenata tijekom nastave.  
Podjela ratarskih usjeva. Proizvodnja i prosječni prinosi ratarskih usjeva u Hrvatskoj i svijetu. Podjela žitarica. Svojstva strnih i prosolikih žitarica. Gospodarski značaj, rasprostranjenost i upotreba žitarica. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 1- 12. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 1-6. 1
2. Morfologija žitarica- korijen, stabljika, list, cvat i plod (zrno). Razlikovanje žitarica prema morfološkim svojstvima. Zrno žitarica – anatomska građa, kemijski sastav, upotreba i prerada zrna. Apsolutna i hektolitarska masa zrna žitarica. Upotrebna vrijednost sjemena i izračunavanje količine sjemena za sjetvu strnih žitarica. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 12-19. Pospišil i Pospišil, Ratarstvo – praktikum (odabrana poglavlja). 2
3. Biološka svojstva žitarica. Stadiji razvoja, fenološke faze pravih žitarica, etape organogeneze. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 20-30. 2,3
4. Agroekološki uvjeti uzgoja žitarica. Komponente prinosa i formiranje prinosa žitarica. Određivanje prinosa i njegove strukture kod strnih žitarica. Polijeganje žitarica. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 30-36. Pospišil i Pospišil, Ratarstvo – praktikum (odabrana poglavlja). 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
Pšenica- značaj, upotreba, rasprostranjenost i proizvodnja u Republici Hrvatskoj. Botanička sistematika, morfološka i biološka svojstva. Sorte i kvaliteta zrna. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 47-64. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 7-27. 1-4
6. Tehnologija proizvodnje pšenice – plodored i obrada tla, potrebe za hranivima i gnojidba, sjetva (rokovi, sjetvena norma, način sjetve), njega i zaštita usjeva pšenice, žetva pšenice. Ponavljanje nastavne jedinice. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 89-104. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 27-35. 5
7. Ječam- gospodarski značaj, upotreba i rasprostranjenost. Sistematika, morfološke i biološke specifičnosti. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Sorte i kvaliteta zrna pivarskog i krmnog ječma. Tehnologija proizvodnje. . Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 105-111. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 36-52. 1-5
8. Raž, tritikale, zob- gospodarski značaj, upotreba i rasprostranjenost. Sistematika, osnovna morfološka i biološka svojstva. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Tehnologija proizvodnje. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 112-124. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 53-82. 1-5
9. Drugi parcijalni ispit 2-5
Kukuruz – gospodarski značaj, upotreba, rasprostranjenost i proizvodnja u Republici Hrvatskoj i svijetu. Podrijetlo i sistematika kukuruza, morfološka i biološka svojstva. Fenološke faze kukuruza. Hibridi kukuruza. Načini korištenja kukuruza. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 125-140. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 83-97. 1-3
10. Značaj agroekoloških uvjeta za uzgoj kukuruza. Određivanje dužine vegetacije kukuruza. Izbor hibrida. Tehnologija proizvodnje kukuruza (plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, zaštita, berba). Izračunavanje gustoće usjeva kukuruza. Određivanje prinosa i njegove strukture. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 141-160. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 97-115. Pospišil i Pospišil, Ratarstvo – praktikum (odabrana poglavlja). 4-5
11. Ostale prosolike žitaice (sirak, proso, riža) i heljda- gospodarski značaj, upotreba i rasprostranjenost. Botanička sistematika, osnovna morfološka i biološka svojstva. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Tehnologija proizvodnje. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 200-215. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 116-152. 2-5
12. Izabrana poglavlja iz područja strojeva i uređaja za osnovnu i dopunsku obradu, reducirane obrade. Strojevi za sjetvu strnih žitarica, direktna sjetva. Zimmer, Košutić, Zimmer, Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 63-104, 141-146. Banaj i Šmrčković, Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str 29-40. 6
13. Izabrana poglavlja iz područja primjene strojeva za njegu žitarica. Zimmer, Košutić i Zimmer, Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 205-210. Tehnički sustavi žaštite bilja u ratarstvu. Banaj i sur., Unapređenje tehnike aplikacije pesticida 6
14. Strojevi i uređaji za žetvu i berbu ratarskih kultura, Zimmer, Košutić i Zimmer, Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 245-283. 6
15. Treći parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Izvanredni ispitni rok  
8. studenoga 2016. u 12 sati
17. siječnja 2017. u 12 sati
Zimski ispitni rok  
2. veljače 2017. u 9 sati
23. veljače 2017. u 9 sati
Izvanredni ispitni rok  
4. travnja 2017. u 12 sati
9. svibnja 2017. u 12 sati
Ljetni ispitni rok  
27. lipnja 2016. u 9 sati
11. srpnja 2016. u 9 sati
Jesenski ispitni rok  
1. rujna 2017. u 9 sati
15. rujna 2017. u 9 sati
Dekanski rok  
20. rujna 2017. u 9 sati

 

Konzultacije: svaki petak od 12 do 14 sati