Stručna praksa I

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s praktičnim dijelom uzgoja i proizvodnje najznačajnijih ratarskih usjeva.

Ishodi učenja

  1. Determinirati ratarske kulture u različitim razvojnim stadijima
  2. Identificirati negativne činitelje u biljnoj proizvodnji i preporučiti mjere poboljšanja
  3. Procijeniti potencijalni prinos
  4. Ustanoviti učinkovitost provedenih agrotehničkih postupaka
  5. Objasniti značaj pojedinih agrotehničkih zahvata u procesu proizvodnje najvažnijih ratarskih usjeva

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje nastave 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi