Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Bilinogojstvo » 3. godina » Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi

Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Darko Kiš

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s osnovnim principima rada i trendovima razvoja tehnike u doradi, skladištenju i transportu poljoprivrednih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Opisati fizikalno-mehaničke karakteristike transportiranih materijala
 2. Izabrati optimalan tip skladišta i ekonomskog dvorišta sukladan količini i vrsti proizvedene robe
 3. Opisati princip rada sredstava unutrašnjeg transporta u poljoprivredi
 4. Definirati teorijske osnove sušenja zrna i tipove sušara
 5. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja tehnike dorade, skladištenja i transportnih sredstava u poljoprivredi

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 41356
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2005.
 2. Katić, Z.: Sušenje i sušare u poljoprivredi, Multigraf d. o. o., Zagreb, 1997.
 3. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2011. (sveučilišni udžbenik)
 4. Šumanovac, L.: Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek-Vinkovci, 2001. (interna skripta)
 5. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Babić, Ljiljana, Babić, M.: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2000.
 2. Georgijević, M.: Regalna skladišta,Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, 1995.
 3. Ujević, A. : Tehnologija dorade i čuvanja sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, Zagreb, 1988.
 4. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivrednatehnika u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 2009.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodnoupoznavanje s modulom, literaturom, načinimaprovođenjanastave, obavezamastudenatatijekomnastave  
Definicijatransporta. Povijesnirazvojtransporta. Karakteristika robe koja se transportira. Fizikalno-mehaničkasvojstvatransportiranogmaterijala. Karakteristikekomadne robe. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 1-10, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 87-102. 1
2. Pakiranje robe, skladišta i ambalaža. Osnovni tipovi transportne ambalaže. Skladišta i ekonomska dvorišta. Utjecaj makrolokacije na proizvodnju-metoda težišta. Projektiranje skladišta. Transport u skladištima rasute robe. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 10-17. 2
3. Norma proizvodnosti i kapacitetpretovarnemehanizacije. Tehničkanormaproizvodnosti. Vertikalni transport-elevatorima. Eksploatacijskanormaproizvodnostiilistvarnikapacitet. Eksploatacijskiilistvarnikapacitetstrojevasaperiodičkim i kontinuiranimdjelovanjem. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 17-23, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 170-175. 3
4. Trakasti transporter (konvejer). Pogontransportera. Potpornivaljci. Provjestrake. Utovarni i istovarniuređaji. Opismetodazaproračunučinkaproizvodnosti) trakastogtransportera. MetodaHanfštengela. Metoda DIN normi. MetodaŠtumelena. Metodamaksimalnepovršinepresjekaslojamaterijalanatraci. Silazatezanja u traci, vučnasila i snagamotorazapogon. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 23-40, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 185-206. 3
5. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
Lančani transporter u oklopu (Redler). Proračun učinka (proizvodnosti) lančanog transportera. Izračunavanje snage motora za pogon lančanog transportera. Pužni transporter. Dijelovi pužnog transportera. Proračun učinka (proizvodnosti) lančanog transportera. Izračunavanje snage za pogon pužnog transportera. Vertkalni pužni transporter. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 42-53, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 207-220. 3
6. Podjela elevator. Elevator vjedričar. Tehnološkiprocesrada elevator vjedričara. Izračunavanje snage za pogon i sile zatezanja u vučnom organuelevatora. Pneumatski transport. Usisni, tlačni i kombinirani pneumatski uređaj. Izračunavanje učinka (proizvodnosti) pneumatskog postrojenja. Izračunavanje snage za pogon vakuum crpke-kompresora. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 55-77, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 221-246. 3
7. Hidraulički transport. Proračun hidrauličkog transporta. Jednostavna pretovarno-transportna oruđa, naprave i uređaji. Klizni kanali. Gravitacijske cijevi. Spiralni spust (spiralna klizaljka). Valjkasta gravitacijska klizaljka. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 79-88, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 246-258. 3
8. Podjela i izvedbekolotura i koloturnika. Koloture s jednimkoloturom. Koloturnici. Diferencijalni koloturnik. Čekrci. Pužničekrk s ručnim pogonom. Zupčaničkičekrk. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 90-101, Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. Transport u poljoprivredi, str. 258-269. 3
9. Drugi parcijalni ispit 3
Sušenje i sušare u poljoprivredi. Čimbenici sušenja. Proces sušenja zrnatih plodina. Vrste uređaja za sušenje. Brkić, D. i sur. Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 290-293. 4
10. Obračun rada sušara. Količina osušene robe. Vlaga proizvoda. Gubitak mase tijekom sušenja. Potrošnja goriva.Brkić, D. i sur. Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 293-296. 4
11. Potrošnja električne energije. Radna snaga. Troškovi sušenja. Cijena suhog proizvoda. Kapaciteti i standardi za uvijete sušenja zrnatih proizvoda.Tehnička rješenja i karakteristike sušenja zrnatih proizvoda. Brkić, D. i sur. Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 297-303.  
12. Treći parcijalni ispit 4
13. Prezentacije seminarskih radova 3

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.