Engleski jezik II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Suradnici

Ciljevi predmeta

Stručni vokabular kao i primjenu gramatičkih struktura koja je usvojena u 1. semestru obogatiti i proširiti na nova interesna područja.Samostalno sastavljanje sažetaka izložene teme. Sadržaje vezane uz struku studenata analizirati, prevoditi, raspravljati o njima i donositi zaključke temeljene na osobnim stavovima.

Ishodi učenja

 1. koristiti vještine (slušanje, razumijevanje,čitanje i pisanje) stečene u 1. semestru za odabir , prevođenje i tumačenje interesnih stručnih tema.
 2. Izdvojiti i usporediti stručne i znanstvene radove te ih prevoditi s engleskog na hrvatski jezik i obrnuto
 3. Preurediti konstrukcije rečenica u sažecima stručnih i znanstvenih radova.
 4. Stručne i znanstvene tekstove osmisliti dijagramima te na engleskom jeziku opravdati njihovu uporabu.
 5. Odabrati važne aktualne teme iz područja struke te ih kritički prosuditi.
 6. Osmisliti, predložiti i samostalno napisati rad na određenu temu.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Pohađanje vježbi   20%
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,2 80% 0%
seminarski rad 1,0 0% 40%
pismeni ispit 0,4 0% 40%
Ukupno 5 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Anica Perković (2011): English in Agriculture I. Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik)
 2. Jasna Vujčić, Anica Perković (2011): English for Horticulturists. Veleučilište u Slavonskom Brodu I Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik)
 3. Izbor tekstova na engleskom jeziku sa suvremenom tematikom iz poljoprivrede (stručni I znanstvni radovi)
 4. WWW-E-APITOURISM
 5. WWW-E-BLACK ROSE
 6. WWW-E-CUBA
 7. WWW-E-SANTORINI
 8. WWW-E-SEED BANK
 9. WWW-E-TULIPMANIA

Izborna literatura

 1. Rudolf Filipović (1996):Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga , Zagreb
 2. Steve Flinders (2002): Test your professional English Business: General, Penguin Books Ltd.
 3. Matas, Đ. (1999): Četverojezične rječnik iz poljoprivrede, šumarstva, veterine i primijenjene biologije, Profil internacional,
 4. Gordana Mikulić (1987): English in Agriculture, Školska knjiga, Zagreb
 5. Josip Ritz (1996) : Hrvatsko-engleski I englesko-hrvatski agronomski rječnik, Školska knjiga , Zagreb
 6. Internet-stranice sa suvremenom tematikom iz područja poljoprivrede

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pigs .Perković, English in Agriculture I, str.44-46 Journal of Central European Agriculture, Vol. 15 No. 1, 2014, str. 64.-72. Landscape Gardening:Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.56-60 1,2
2. Sheep and Goats:Perković , English in Agriculture I, str.47-50. Middle Ages:Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.61-64 1,2
3. Horses and Cattle: Perković, English in Agriculture I,str.55-58 The Last Century: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.65-68 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Energy and Equipment: Perković, English in Agriculture I, str.59-62, Plant Breeding: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.69-71 3
5. The Future of Agriculture: Perković, English in Agriculture I, str.63-68, Understanding a Printed text: 72-74 2,3
6. Researches in Agriculture: Perković, English in Agriculture I, str.68-72, Plant Propagation: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.75-78 4
7. Business of Farming: Perković , English in Agriculture I,str.73-79, Pollination: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.79-81 4
8. Drugi parcijalni ispit 2,3,4
Croatian Agriculture: Perković , English in Agriculture I,str.80-84, Pollination +Origin of the Words: Vujčić I Perković, English for Horticulturists str.82-85 1
9. Anatomija, fiziologija, morfologija i ekologija sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 4-10. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 116-131. 5
10. Osnove generativne i vegetativne reprodukcije kod ratarskih, industrijskih i krmnih vrsta. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 1-5. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja str.26-30. 5
11. Analize kvalitete sjemenske robe, kemijski sastav sjemena, dormantnost i mobilizacija hranjivih tvari sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 28-47. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 207-261. 5
12. Intenzivna tehnologija u sjemenskoj proizvodnji. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 48-58. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo, str. 131-168. 6
13. Kategorije sjemena, tipovi kultivara. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja str.102-104. 6
14. Aprobacija i zakonski normativi u prometu sjemena. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura, str. 63-72 6
15. Treći parcijalni ispit 1,5,6

Ispitni rokovi