Mehanizacija u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

Anamarija Banaj , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s novim dostignućima u razvoju tehničkih sustava u bilinogojstvu, te mogućnost njihove primjeni u novim tehnologijama ratarenja.

Ishodi učenja

 1. Tekstualni okvir: HORTIKULTURANabrojiti osnovne zadatke tehničkih sustava pri osnovnoj, dopunskoj obrade tla
 2. Opisati čimbenike koji utječu na izbor radnih strojeva i mogućnost njihovog agregatiranja
 3. Navesti osnovne sustave te načini njihovog podešavanja
 4. Razlikovati tehničke sustave, tipove i dodatnu opremu na njima
 5. Izbor tehničkih sustava s obzirom na zahtjev primjenjene tehnologije uzgoja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanizacija u hortikulturi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 80824
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.(2013): Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 2. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
 3. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek,
 4. D. Brkić, M. Vujčić, L. Šumanovac, T. Jurić, P. Lukač, D. Kiš, D. Knežević (2005): „Eksploatacija poljoprivrednih strojeva”, udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek 2005., ISBN 631.316(075.8),
 5. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L. (2002): Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet Osijek, Vinkovci

Izborna literatura

 1. Znaor, D.: Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1996,
 2. Sito, S., Bilandžija, N. (2013): Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu, Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu,
 3. Lukač, P., Pandurović, T. (2011): Strojevi za berbu voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Izabrana poglavlja iz područja strojeva i uređaja za osnovnu obradu tla – reducirane obrade. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D.-Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.63-86, 2
2. Primjena novih tehničkih sustava za dopunsku obradu tla Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.87-104. 1,2
3. Strojevi za sjetvu strnih žitarica – direktna sjetva Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D.- Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.141-146, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str 29-40. 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Strojevi i uređaji za raspodjelu organskog i mineralnog gnojiva Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.105-120 3
5. Sjetva širokorednih ratarskih kultura Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 157-184. 2,3
  Tehnički sustavi žaštite bilja u ratarstvu, Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.- Unapređenje tehnike aplikacije pesticide str 5-180 5
7. Tehnički sustavi žaštite bilja u voćarstvu i vinogradarstvu Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.- Unapređenje tehnike aplikacije pesticide str 180-216 4
8. Drugi parcijalni ispit 2,3,4
Strojevi i uređaji za žetvu i berbu ratarskih kultura, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 245-283. 1
9. Izabrana poglavlja iz područja primjene strojeva za sjetvu, njegu i berbu povrtnih kultura Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 205-210. 5
10. Treći parcijalni ispit 1,4,5

Ispitni rokovi