Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Hortikultura » 1. godina » Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje

Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

Prof.dr.sc. Danijel Jug
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovama tloznanstva i biljne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. objasniti uloge tla i utjecaj fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava na njegovu proizvodnu sposobnost i plodnost
 2. opisati i razlikovati svojstva dominantnih tipova tala
 3. opisati ulogu i značaj elemenata biljne ishrane
 4. objasniti gnojidbu i podjelu gnojiva s obzirom na podrijetlo, sastav, vrijeme unošenja, vrstu hranjivog elementa, agregatno stanje i način djelovanja
 5. opisati kondicionere tla i supstrate biljne proizvodnje
 6. isplanirati slijed agrotehničkih zahvata u biljnoj proizvodnji
 7. objasniti i primijeniti osnovne zakonitosti (obrada, gnojidba, gospodarenje humusom i biljnim ostatcima) za provođenje dobre poljoprivredne prakse
 8. objasniti važnost biološke reprodukcije, njege kultura, plodoreda, monokulture i konsocijacije, te razlikovati konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju od alternativnih

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 41289
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura, Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vladimir i Vesna Vukadinović (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek
 2. Džamić i Stevanović (2007). Agrohemija. Beograd
 3. International Fertilizer Industry Association United Nations Environment Programme (2000): Mineral Fertilizer Use and the Environment
 4. Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb
 5. Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb
 6. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb
 7. Bioloska reprodukcija
 8. Sustavi biljne proizvodnje
 9. Njega kultura
 10. http://ljesnjak.pfos.hr/~jdanijel/

Izborna literatura

 1. Miljković, N.S. (2005): Meliorativna pedologija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Departman za uređenje voda, JVP „Vode Vojvodine”, Novi Sad.
 2. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Uvod u tloznanstvo, pedogeneza Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb 1
2. Svojstva tla (morfološka i fizikalna svojstva) Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb 1
3. Svojstva dominantnih tipova tala Vidaček, Ž. (2005.): Opća pedologija, interna skripta u tiskanom i digitalnom obliku, Zavod za pedologiju, Zagreb Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Miljković, N.S. (2005): Meliorativna pedologija. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Departman za uređenje voda, JVP „Vode Vojvodine”, Novi Sad. 2
4. Funkcije tla i onečišćenje poljoprivrednih tala Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 1
5. Prvi parcijalni ispit 1,2
Sastav, kemijska i biološka svojstva tla Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek 1
6. Elementi biljne ishrane (makroelementi) Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Džamić i Stevanović (2007). Agrohemija. Beograd 3
7. Elementi biljne ishrane (mikroelementi) Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek Džamić i Stevanović (2007). Agrohemija. Beograd 3
8. Supstrati i principi gnojidbe Vukadinović Vladimir i Vukadinović Vesna (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. Osijek International Fertilizer Industry Association United Nations Environment Programme (2000): Mineral Fertilizer Use and the Environment 4,5
9. Drugi parcijalni ispit 1,3,4,5
Sustavi obrade tla Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6,7
10. Osnovna i dopunska obrada Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6,7
11. Promjene izazvane obradom Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6,7
12. Treći parcijalni ispit 6,7
  Biološka reprodukcija Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6,8
13. Njega jednogodišnjih I višegodišnjih kultura Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb 6,8
14. Sustavi biljne proizvodnje (plodored i monokultura, konsocijacija) Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb 8
15. Alternativna poljoprivreda Butorac, A. (1999.): Opća agronomija – izabrana poglavlja, Školska knjiga, Zagreb 8
16. Četvrti parcijalni ispit 6,8

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x