Ekofiziologija i ishrana bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje sa pretvorbom tvari i energije u biljkama i utjecajem činitelja okoline na rast i razvoj biljaka, od stanične razine do razine biosustava, upoznavanje s procesima fizikalne, kemijske i fiziološke prirode u tlu i biljci koji u interakciji biljke i supstrata utječu na usvajanje, kretanje i distribuciju hranjivih tvari. Ekofiziologija i ishrana bilja daju znanja o primarnoj organskoj produkciji u sustavu tlo-biljka-atmosfera s naglaskom na visinu i kakvoću prinosa.

Ishodi učenja

 1. Objasniti fiziološke procese pretvorbe tvari i energije, primarne metabolizme ugljikohidrata, proteina i lipida.
 2. Interpretirati funkcije fiziološki aktivnih tvari, procese rasta i razvoja biljaka.
 3. Interpretirati utjecaj biotičkih i abiotičkih činitelja (tlo, temperatura, voda, svjetlost, hraniva) na osnovne fiziološke procese biljaka.
 4. Poznavati fiziološke osnove otpornosti biljaka na stres.
 5. Znati podjelu kemijskih elemenata s aspekta značaja za ishranu bilja.
 6. Objasniti plodnost tla, te status i dinamiku hraniva u tlu.
 7. Interpretirati utjecaj plodnosti tla i sadržaja hraniva u biljkama na produktivnost biljaka, zakonitosti rasta i tvorbe prinosa.
 8. Organizirati i provesti osnovne kemijske analize tla, te tumačiti rezultate analiza .
 9. Objasniti postupak usvajanja hraniva.
 10. Objasniti kemijska svojstva i oblike u tlu, te interpretirati fiziološku ulogu u biljkama primarnih i sekundarnih makroelemenata, mikroelemenata, korisnih elemenata i toksičnih elemenata.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekofiziologija i ishrana bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 65670
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 65 2,17 15
Pohađanje vježbi 10 0,33 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 5 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu
 2. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta)
 3. Vukadinović, V. (1997): Ekofiziologija. Skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 4. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Vukadinović V. i Bertić B. (1988.): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, skripta (praktikum)

Izborna literatura

 1. Pevlek-Kozlina, B. (2003): Fiziologija bilja. Profil International, Zagreb.
 2. Reiss, C. (1994): Experiments in plant physiology. Prentice Hall.
 3. Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.
 4. Lambers, H., Poorter, H, Van Vuuren, M.M.I. (1998): Inherent Variation in Plant Growth. Physiological mechanisms and ecological consequences. Backhuys Publishers. Leiden, The Netherlands.
 5. Arsenijević-Maksimović, I. i Pajević, S. (2002): Praktikum iz fiziologije biljaka. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Svojstva, sadržaj, uloga vode u biljkama, usvajanje i gubljenje vode. Teklić (2012) Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu, 4-15 1
2. Sinteza i razgradnja organske tvari u biljkama. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu str 19-33 1,2
3. Rast i razvoj biljaka, fiziološki aktivne tvari, fiziologija sjemena i plodova. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja u povrćarstvu i cvjećarstvu str 61-82. 2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2
Ekofiziologija (povijest, područje, zadaci i pravci razvoja). Ekologija, ekosustavi i distribucija organizama. Svjetlost. Utjecaj biotskih i abitoskih činitelja na osnovne fiziološke procese, na rast i razvoj. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 1-20 Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 1-11 3
5. Utjecaj biotskih činitelja na fotosintezu i disanje. Utjecaj svjetlosti na fotosintezu. Utjecaj ostalih činitelja na fotosintezu. Utjecaj abiotskih činitelja na disanje. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 21-54 Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 13-26 3
6. Fiziologija otpornosti na stres izazvan niskim i visokim temperaturama, sušom, visokim koncentracijama soli, ekstremnim pH, anaerobiozom, patogenim organizmima i štetočinama. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 55-67 Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 66-73 4
7. Drugi parcijalni ispit 3,4
Uvod u ishranu bilja. Biljna hraniva (mineralna, organska hraniva i podjela hranjivih elemenata). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja  
8. Hraniva u tlu (tlo kao supstrat biljne ishrane, oblici i sadržaj hraniva u tlu, dinamika hraniva u tlu). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja  
9. Treći parcijalni ispit 5,6
Plodnost tla. Produktivnost biljaka (vanjski i unutrašnji činitelji rasta, genetska specifičnost mineralne ishrane). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 7
10. Opskrbljenost i sadržaj mineralnih tvari u biljkama. Zakonitosti rasta i tvorbe prinosa. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 7
11. Laboratorijske vježbe (određivanje osnovnih kemijskih svojstava tla, organska tvar tla, brze kemijske metode) Vukadinović V. i Bertić B. (1988.): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, skripta (praktikum) 8
12 Laboratorijske vježbe (određivanje pristupačnosti makroelemenata i mikroelemenata, vegetacijski pokusi). Vukadinović V. i Bertić B. (1988.): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, skripta (praktikum) 8
13 Ćetvrti parcijalni ispit 7,8
Usvajanje hraniva. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 9
14 Primarni makroelementi (N, P, K). Sekundarni (S, Ca, Mg, Fe). Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 10
15. Mikroelementi (Mn, Zn, B, Cu, Mo, Cl, Ni). Korisni elementi (Co, Si, Na, Se i dr.). Toksični elementi (U, Pb, Cd, Cr i dr.) Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997): Ishrana bilja 10
Peti parcijalni ispit 9,10

Ispitni rezultati

Rezultati privremene liste uspjeha iz modula Ekofiziologija i ishrana bilja

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00