Fitopatologija I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i temeljnim principima opće fitopatologije i sistematike gljiva s primjerima najvažnijih uzročnika bolesti.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati simptome kod bolesnih biljaka (abiotski i biotski uzročnici)
 2. Opisati i identificirati sistematske jedinice gljiva
 3. Objasniti utjecaj okolišnih čimbenika na uzročnika bolesti
 4. Odabrati odgovarjući način borbe protiv biljnih parazita
 5. Opisati obrambene reakcije kod bolesnih biljaka
 6. Identificirati i opisati najznačajnije uzročnike bolesti
 7. Grupirati i predložiti mjere zaštite
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,2 -
Pohađanje vježbi 0,4 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
seminarski rad 0,4 25%
kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 0,6 55% 0%
završni ispit 1,0 0% 55%
Ukupno 5 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Agrios, G.N. (2005.): Plant Pathology. Edition, 5. Publisher, Academic Press.
 2. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2006.): Praktikum iz fitopatologije, www.pfos.hr
 4. Cvjetković, B. (2010.): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinive loze. Zrinski, Čakovec.
 5. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010.): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 6. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igric-Barčić, J., Pagliarini, N., Ošterec, LJ., Barić, K., Čizmić, I. (2004.): Štetočinje povrća. Zrinski, Čakovec.
 7. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara.
 8. Fitopatologija I

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj i zadatci fitopatologije, gubitci usljed biljnih bolesti, evolucija parazita, abiotski i biotski uzročnici bolesti. Karakteristike bakterija i virusa. Kišpatić, Opća fitopatologija, str. 1-23, 45-50, 81-94. Jurković i sur. Praktikum iz fitopatologije, str. 9-13. 1
2. Karakteristike gljiva, simptomatologija i Koch-ova pravila, sistematika gljiva. Kišpatić, Opća fitopatologija, str. 35-43, 51-57. Jurković i sur. Praktikum iz fitopatologije, str. 1-7, 13-16. Agrios, Plant pathology, str. 71-74. 1, 2
3. Prvi parcijalni ispit 1-2
4. Patogeneza, agresivnost, patogenost, utjecaj okolinskih čimbenika na zarazu, specijalizacija parazita. Kišpatić, Opća fitopatologija, str. 117-134, 151-164, 175-220. Agrios, Plant pathology, str. 251-265. 1, 3
5. Principi otpornosti prema uzročnicima bolesti. . Kišpatić, Opća fitopatologija, str. 221-270. Agrios, Plant pathology, str. 141-155, 208-224. 5
6. Epidemija i načini borbe protiv biljnih parazita. Kišpatić, Opća fitopatologija, str. 271-280, 287- 292. Agrios, Plant pathology, str. 266-277. 1-4
7. Drugi parcijalni ispit 3-5
8. Simptomi, biologija, epidemiologija i mjere zaštite odabranih uzročnika bolesti. Agrios, Plant pathology (odabrana poglavlja), Jurković i sur. (odabrana poglavlja), Maceljski i sur. (odabrana poglavlja), Cvjetković (odabrana poglavlja). 2, 6, 7
9. Treći parcijalni ispit 2, 6, 7
10. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

19.5.2017. u 8 i 30 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)