Pedologija i mikrobiologija tla

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Ciljevi predmeta

Pristupnici se upoznaju sa značajem tla i njegovim svojstvima prvenstveno s genetsko-pedološkog i agroekološkog aspekta, te principima i načinima određivanja nekih parametara važnih za plodnost tla. Osnovne spoznaje iz mikrobiologije tla omogućuju studentu uvid u jedinstvenu perspektivu kruženja hraniva i fundamentalnim procesima koji su pod direktnim utjecajem mikroorganizama tla.

Ishodi učenja

 1. opisati čimbenike nastanka i evolucije tala
 2. opisati fizikalna i kemijska svojstva tala
 3. analizirati i primijeniti rezultate fizikalno-kemijskih analiza tla
 4. prepoznati ograničenja poljoprivrednih tala u hortikulturnoj proizvodnji
 5. odabrati i predložiti mjere popravke bioloških, fizikalnih i kemijskih svojstava tala
 6. objasniti razlike u strukturi i funkciji prokariotske i eukariotske stanice
 7. opisati mikrobiološke procese u ciklusu kruženja najznačajnijih biogenih elemenata
 8. objasniti važnost interakcija biljaka s korisnim mikroorganizmima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Pedologija i mikrobiologija tla
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović
Šifra modula (nastavnički portal): 147269
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 2. Škorić, A. (1986): Postanak, razvoj i sistematika tala. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 3. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb.
 4. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek.
 5. Škorić, A. (1982): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.
 6. Duraković, S., Redžepović, S. (2002): Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler, Zagreb.
 7. Duraković, S. (1996): Opća mikrobiologija. Durieux. Zagreb.
 8. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga prva. Durieux. Zagreb.
 9. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga druga. Durieux. Zagreb.
 10. http://pedologija.com.hr/pedo_mikro.htm

Izborna literatura

 1. Resulović, H., Čustović, H. (2002): Pedologija- Opći dio. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo.
 2. Pernar, N. Bakšić, D., Perković, I. (2013.): Terenska i laboratorijska istraživanja tla- priručnik za uzorkovanje i analizu. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume d.o.o.
 3. Dugalić, G.J., Gajić, B.A. (2005): Pedologija- Praktikum. Agronomski fakultet Čačak. Čačak.
 4. Đukić, D.A., Jemcev, V.T., Kuzmanova, J. (2007): Biotehnologija zemljišta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. Čačak.
 5. Kastori, R.(ur.) (2005): Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Novi Sad.
 6. Subbarao, N.S. (1999): Soil Microbiology. Science Pub.Inc.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obvezama studenata tijekom nastave  
Pedogeneza i morfologija profila Škorić, A. (1986): Postanak, razvoj i sistematika tala. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. 1
2. - Pedogeneza i morfologija profila Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb.  
Resulović, H., Čustović, H. (2002): Pedologija- Opći dio. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo. 2, 3
3. Pedogeneza i morfologija profila Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. Resulović, H., Čustović, H. (2002): Pedologija- Opći dio. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo. 2, 4
4. Pedokemijska svojstva tala Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. Resulović, H., Čustović, H. (2002): Pedologija- Opći dio. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. 2, 3, 4
5. Pedokemijska svojstva tala Škorić, A. (1991): Sastav i svojstva tla. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. Resulović, H., Čustović, H. (2002): Pedologija- Opći dio. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo. 2, 4
6. Pedokemijska svojstva tala Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. Martinović, J. (1997): Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO. Zagreb. 2, 3, 4
7. Vježbe iz pedologije Pernar, N. Bakšić, D., Perković, I. (2013.): Terenska i laboratorijska istraživanja tla- priručnik za uzorkovanje i analizu. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske šume d.o.o. Dugalić, G.J., Gajić, B.A. (2005): Pedologija- Praktikum. Agronomski fakultet Čačak. Čačak. 2, 3, 4
8. Vježbe iz pedologije Škorić, A. (1982): Priručnik za pedološka istraživanja. Fakultet Poljoprivrednih znanosti. Zagreb. Dugalić, G.J., Gajić, B.A. (2005): Pedologija- Praktikum. Agronomski fakultet Čačak. Čačak. 2, 3, 4
9. Prvi parcijalni ispit 1- 5
Temeljna načela mikrobiologije Duraković, S., Redžepović, S. (2002): Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler, Zagreb. Duraković, S. (1996): Opća mikrobiologija. Durieux. Zagreb. 6
10. Temeljna načela mikrobiologije Duraković, S., Redžepović, S. (2002): Uvod u opću mikrobiologiju. Kugler, Zagreb. Duraković, S. (1996): Opća mikrobiologija. Durieux, Zagreb. 6
11. Kruženje elemenata u prirodi. Kastori, R.(ur.) (2005): Azot- agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Novi Sad. 7, 8
12. Kruženje elemenata u prirodi. Kastori, R.(ur.) (2005): Azot- agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Novi Sad. Subbarao, N.S. (1999): Soil Microbiology. Science Pub.Inc. 7, 8
13. Kruženje elemenata u prirodi- biotehnologija u hortikulturi Đukić, D.A., Jemcev, V.T., Kuzmanova, J. (2007): Biotehnologija zemljišta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. Čačak. Subbarao, N.S. (1999): Soil Microbiology. Science Pub.Inc. 7, 8
14. Vježbe iz mikrobiologije tla Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga prva. Durieux. Zagreb. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga druga. Durieux. Zagreb. 7, 8
15. Vježbe iz mikrobiologije tla Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga prva. Durieux. Zagreb. Duraković, S., Duraković, L. (1998): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, I. dio- knjiga druga. Durieux. Zagreb. 7, 8
16. Drugi parcijalni ispit 5- 8

Ispitni rokovi

 

Ispiti će se održavati u kabinetu profesora prema sljedećem rasporedu:

Ispitni rokovi

- 14.11.2017.    u 1200 h

- 16.01.2018.    u 1200 h

- 06.02.2018.    u 1200 h

- 20.02.2018.    u 1200 h

- 17.04.2018.   u 1200 h

- 15.05.2018.   u 1200 h

- 19.06.2018.   u 1200 h

- 03.07.2018.   u 1200 h

- 11.09.2018.   u 1200 h

- 25.09.2018.   u 1200 h