Mikrobiologija hrane

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Suzana Kristek

Suradnici

Jurica Jović , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje polaznika s velikim rasponom mikroorganizama koji učestvuju u kvarenju hrane, trovanju hrane, ali i benefitnih mikroorganizama koji učestvuju u fermentaciji različitih namirnica.

Ishodi učenja

  1. Upoznavanje mikrobnog svijeta
  2. Upoznavanje utjecaja mikroorganizama kod kvarenje hrane
  3. Upoznavanje mikroorganizama koji učestvuju u proizvodnji i preradi namirnica
  4. Upoznavanje s pravilnim skladištenjem hrane
  5. Primjeniti i interpretirati mikrobiološke metode analiza hrane u laboratoriju

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mikrobiologija hrane
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Suzana Kristek
Šifra modula (nastavnički portal): 41346
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi – izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Duraković, S. 1996: Opća mikrobiologija, Zagreb.
  2. Duraković, S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica- knjiga I., Zagreb.
  3. Duraković, S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica- knjiga II., Zagreb.
  4. Duraković, S., Lejla Duraković (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, Zagreb, 1998.

Izborna literatura

  1. Duraković, S., Duraković Lejla 2000: Specijalna mikrobiologija, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Pregled mikrobnog svijeta i uvod u klasifikaciju. Klasifikacija mikroorganizama podrijetlom iz namirnica. Suvremeni pristupi taksonomiji bakterija. Parametri koji utječu na rast, preživljavanje i ugibanje mikroorganizama u namirnicama. Duraković, S. 1996: Opća mikrobiologija, Zagreb. 1
3. Mikrobiologija mesa i mesnih proizvoda. Mikrobiologija mlijeka i mlječnih proizvoda. Mikrobiologija biljnih proizvoda. Duraković, S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica – Knjiga I., Zagreb, str. 91-255. 1-3
4. Upoznavanje s tehnikom mikroskopiranja, pripremom mikroskopskih preparata, izolacijom i identifikacijom mikroorganizama. Duraković, S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica- knjiga I., Zagreb, str. 265-313. 2,3,5
5. Hranjive podloge, sterilizacija, aparatura i uzgoj mikroorganizama u laboratoriju. Odabrane osobine mikroba koji se u namirnicama najčešće pojavljuju. Duraković, S. i sur. (2002): Moderna mikrobiologija namirnica- knjiga II., Zagreb, str. 339-387, 388-483. 5
6. Kontrola mikrobiološke kakvoće namirnica. Mikrobni indikatori sigurnosti i kakvoće namirnica, načela kontrole i mikrobiološka mjerila. Novi sustavi kojima se jamči mikrobiološka sigurnost namirnica. Duraković, S., Lejla Duraković (1997): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, Zagreb, 1998. 4,5

Ispitni rokovi