Specijalna zootehnika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Baban

Suradnici

dr.sc. Željka Klir
doc.dr.sc. Tina Bobić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Prof.dr.sc. Pero Mijić
dr.sc. Maja Gregić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama uzgojnog rada u konjogojstvu, govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, peradarstvu, svinjogojstvu.

Ishodi učenja

 1. shvatiti privrednu i ekonomsku važnost u konjogojstvu, govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, peradarstvu i svinjogojstvu u poljoprivrednoj proizvodnji,
 2. prepoznati i opisati najvažnije pasmine konja, goveda, ovaca i koza, peradi i svinja u Hrvatskoj i u svijetu,
 3. definirati čimbenike o kojima ovisi proizvodnja mlijeka i mesa uvažavajući anatomske i fiziološke funkcionalne osobitosti,
 4. obrazložiti suvremene tehnologije u konjogojskoj, govedarskoj, ovčarskoj i kozarskoj, peradarskoj i svinjogojskoj proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Specijalna zootehnika
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mirjana Baban
Šifra modula (nastavnički portal): 41352
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kralik, G., Zdenĕk, A., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Grafika, Osijek.
 2. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 3. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 4. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002): Stočarstvo. Agronomski fakultet, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Baban, M. (2014): Osnove rada s konjima. Priručnik. Gradska tiskara, Osijek.
 2. Caput, P. (1996): Govedarstvo. Celeber, Zagreb.
 3. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 4. Kralik G., Has-Schön E., Kralik D., Šperanda M. (2008): Peradarstvo – biološki i zootehnički principi. Grafika, d.o.o. Osijek.
 5. Kralik G., Kušec G., Kralik D., Margeta V. (2007): Svinjogojstvo – biološki i zootehnički principi. Grafika, d.o.o. Osijek.
 6. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Važnost, stanje i perspektiva konjogojstva u Hrvatskoj i u svijetu. Podrijetlo i pasmine konja. Boje konja s posebnim oznakama na glavi i nogama. Kralik i sur. Zootehnika, str. 93-110, 114- 121. 1,2
2. Osobitosti građe konja. Konformacija konja. Tjelesne mjere i eksterijerne pogreške kod konja. Ocjenjivanje hodova konja. Kralik i sur., 121-134. 3,4
3. Uzgoj i selekcija u konjogojstvu. Provedba uzgojnih programa. Hranidba konja. Reprodukcija konja. Kralik i sur., 111-113; 134-145. 4
4. Smještaj konja. Načini korištenja konja. Konjička natjecanja. Čišćenje i njega konja. Oprema za sedlanje i prezanje. Kralik i sur., 145-160. 4
5. Parcijalni ispit. 1,2,3,4
6. Značaj govedarstva. Sustavi govedarske proizvodnje. Podrijetlo i pasmine goveda. Hrvatske autohtone pasmine goveda. Uvozne pasmine goveda. Kralik i sur., 33-49. 1
7. Reprodukcija goveda. Plodnost krava. Remont krava u stadu. Probavni sustav goveda. Uzgoj podmlatka. Kralik i sur., 50-71. 2
8. Osnovne karakteristike proizvodnje mlijeka. Laktacijska krivulja. Hranidba krava u proizvodnji mlijeka. Mliječna žlijezda. Kralik i sur., 72-79. 3
9. Tehnološke faze proizvodnje mesa. Hranidba tovne junadi. Metode ocjene kvalitete goveđeg mesa. Klaonički pokazatelji u tovu. Kralik i sur., 80-90. 4
10. Parcijalni ispit. 1,2,3,4
11. Privredni značaj i perspektiva razvitka ovčarstva i kozarstva. Biološke osnove ovaca i koza. Sustavi uzgoja ovaca i koza. Ovčji i kozji proizvodi. Uremović i sur. 359-365; 402-422; 433-436; 445-449; 450-452; 487-506. 1,3
12. Podrijetlo i pasmine ovaca i koza. Razmnožavanje ovaca i koza. Metode uzgoja ovaca i koza. Laktacija, mužnja. Uremović i sur. 362-401;436-445; 456-471. Mioč i sur., 37-110; 144-158; 159-194; 281-284, Mioč i Pavić, 23-46; 101-122, 130-138. 2
13. Hranidba ovaca i koza. Tov ovaca i koza. Mioč i sur., 213-240, Uremović i sur. 471-487. 4
14. Uzgojno tehnološki postupci s janjadi i jaradi. Smještaj ovaca i koza. Uremović i sur., 393-401, 466-471; Mioč i Pavić, 139-151, 251-270. Mioč i sur., 385-410. 4
15. Značaj i stanje peradarske proizvodnje u RH. Podrijetlo i izvorni oblici peradi. Promjene u peradi nastale tijekom domestikacije. Kralik i sur., 243-248. 1
16. Biološke osnove peradi (pasmine kokoši, pasmine pura, pasmine gusaka i pasmine pataka). Kralik i sur., 258-269. 2
17. Morfologija i fiziologija domaće peradi. Kralik i sur., 249-257. 3
18. Rast i razmnožavanje peradi. Kralik i sur., 289-296. Proizvodnja peradi. Proizvodnja kokoši, pura, gusaka i pataka. Kralik i sur., 297-330. Hranidba peradi. Kralik i sur., 279-288. 4
19. Parcijalni ispit. 1,2,3,4
Značaj svinjogojske proizvodnje u RH. Podrijetlo i izvorni oblici svinje. Proizvodnja svinjskog mesa. Kralik i sur., 165-174. 1
20. Porijeklo, pasmine i proizvodnost svinja. Kralik i sur., 176-178. 2
21. Najznačajnija ekonomsko-proizvodna svojstva svinja. Selekcijski postupci u svinjogojstvu. Rast i razmnožavanje svinja. Kralik i sur., 203-211. 3
22. Hranidba svinja. Postupci sa svinjama i sustavi držanja. Kvaliteta svinjskog mesa. Smještaj svinja. Kralik i sur., 212-239. 4
23. Parcijalni ispit. 1,2,3,4

Ispitni rokovi