Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Hortikultura » 3. godina » Upravljanje marketingom u hortikulturi

Upravljanje marketingom u hortikulturi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić

Suradnici

Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Dati studentima potrebna znanja o menadžmentu marketing procesa u hortikulturi.

Ishodi učenja

  1. Definirati mjesto marketinga u sustavu znanosti te koncepcije marketinga
  2. Opisati tržište i ponašanje kupaca i konkurenata na tržištu hortikulturnih proizvoda
  3. Identificirati tržišne segmente i ciljna tržišta hortikultumih proizvoda
  4. Interpretirati marketing strategije pojedinih faza životnog ciklusa poljoprivrednih proizvoda
  5. Kreirati strategije marketinga s obzirom na snagu subjekta na tržištu
  6. Definirati strategije i programe formiranja cijena, maloprodajne i veleprodajne sustave, komunikacijski i promocijski splet

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Upravljanje marketingom u hortikulturi
Koordinator modula: Izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 161044
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 1,0 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

  1. Kotler, Ph. (1999): Marketing management, Informator, Zagreb
  2. Meler, M. (1999): Marketing, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Izborna literatura

  1. Rocco, F .( 1994 ): Marketinško upravljanje, Školska knjiga i CEMA, Zagreb
  2. McDonald M. (2004): Marketinški planovi: kako ih pripremiti, kako ih koristiti, Masmedia, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mjesto marketinga u sustavu znanosti. Koncepcije marketinga: potrebe i potražnja, proizvodi, vrijednost cijene, distribucija, oglašavanje. Korporacijsko strategijsko planiranje, strategijsko planiranje poslovnog subjekta. (Kotler, Upravljanje merketingom, str. 4-69) 1
2. Analiza tržišta potrošača i ponašanja kupaca: model ponašanja potrošača, glavni činitelji koji utječu na ponašanje potrošača, proces odlučivanja u kupnji. Analiza konkurenata na tržištu hortikultumih proizvoda (Meler, Osnove marketinga, str. 61-86) 2
3. Identifikacija tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta hortikultumih proizvoda (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 327-359) 3
4. Diferenciranje i pozicioniranje marketinške ponude (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 364-387) 4
5. Prvi parcijalni ispit 1-4
6. Marketing strategije faza životnog ciklusa poljoprivrednih proizvoda. Kreiranje strategija marketing s obzirom na snagu subjekta na tržištu (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 391-43) 5
7. Kreiranje strategija marketing s obzirom na snagu subjekta na tržištu. Metode kreiranja strategija za globalno tržište (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 473-502) 6
8. Strategije i programi formiranja cijena. Maloprodajni, veleprodajni sustavi te sustavi fizičke distribucije hortikultumih proizvoda. Komunikacijski i promocijski splet. Kreiranje ekonomske propaganda (Kotler, Upravljanje marketingom, str. 597-614, 671-694, 747-772) 7
9. Prezentacije seminarskih radova 1-7
10. Drugi parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi