Inženjerska grafika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Kod polaznika razviti sposobnost razumjevanja i vještinu izrade i uporabe tehničkog crteža, odnosno grafičke predodžbe elemenata i sklopova poljoprivrednih strojeva.

Ishodi učenja

 1. Prikazati tehničkim crtežom međusobne odnose geometrijskih likova i tijela u prostoru.
 2. Nacrtati prostornu predodžbu geometrijskog tijela .
 3. Nacrtati ortogonalne projekcije strojnih elemenata.
 4. Na temelju ortogonalnih projekcija kreirati prostornu predodžbu oblika i dimenzija strojnih elemenata i prikazati je pomoću aksonometrijskih projekcija.
 5. Nacrtati presjeke modela i strojnih elemenata prema pravilima i normama tehničkog crtanja.
 6. Utvrditi izmjere strojnih dijelova na tehničkom crtežu.
 7. Odabrati tolerancije i kakvoću površina.
 8. Prostoručno skicirati elemente i sklopove strojeva prema pravilima i normama tehničkog crtanja.
 9. Izraditi tehnički crtež elemenata i sklopova strojeva pomoću pribora i CAD-sustava.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Inženjerska grafika
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 132829
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Opalić, M., Kljajin, M., Sebastijanović, S. (2003): Tehničko crtanje, Zrinski-Čakovec, FSB, Zagreb.
 2. Kljajin, M., Opalić, M. (2010): Inženjerska grafika, SFSB, Slavonski Brod.
 3. Horvatić-Baldasar, K., Babić, I. (1997): Nacrtna geometrija, Sand, Zagreb.
 4. Koludrović, Ć., Koludrović, I., Koludrović, R., (1990): Osnovne vježbe iz tehničkog crtanja s kompjutorskim aplikacijama, Autorska naklada, Rijeka.
 5. Omura George (2010): AutoCad 2010, Stega tisak, Zagreb.
 6. Prezentacije

Izborna literatura

 1. Padovan, L. (1999): Inženjerska grafika i dokumentiranje, Graphis, Zagreb.
 2. Simmons, C.H., Maquire, D.E., Phelps, N. (2012): Manual of Engineering Drawing, Butterworth-Heinemann LTD.
 3. Lučić, M. (2014): Tehničko crtanje s autoCad-om, Naklada Lučić, Osijek.
 4. Justinijanović, J. (1986): Nacrtna geometrija, FSB, Zagreb.
 5. Earle, J.H. (1999): Graphics for Engineers, Addison-Wesley Publishing Co., New York.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Osnove deskriptivne geometrije. Ravnine projiciranja. Projiciranje pravaca, ravnina, poligona i geometrijskih tijela u prostoru. Justinijanović, Nacrtna geometrija, str. 6-39. 1
2. Normizacija. Vrste normi. Normizacija u strojarstvu. Normiranje formata, pisma, crta, sastavnica. Crtanje geometrijskih kontura. Opalić, Tehničko crtanje, str. 285-322., 111-151. 1,2
3. Vrste projekcija (normalna, kosa, perspektivna,aksonometrijske). Izometrijska projekcija i crtanje krivulja. Kljajin, Inženjerska grafika.. Opalić, Tehničko crtanje, str.153-168. 2,3
4. Ortogonalno projiciranje (prelaganje ravnina, crtanje i analiza projekcija). Normalno projiciranje pravilnih geometrijskih tijela. Opalić, Tehničko crtanje. Kljajin, Inženjerska grafika, str. 86-102. 2,3
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Ravnine prometalice. Stranocrtne ravnine. Predočavanje oblika na osnovi ortogonalnih projekcija. Horvatić-Baldasar, Nacrtna geometrija. Justinijanović, Nacrtna geometrija, str. 40-61. 2, 4
6. Vrste presjeka (puni presjeci, polovični, djelomični, zaokrenuti). Crtanje presjeka geometrijskih tijela. Kljajin, Inženjerska grafika. Opalić, Tehničko crtanje, str.197-224. 5
7 Pravila za crtanje presjeka. Utvrđena odstupanja od deskriptivne geometrije. Prikaz strojnih dijelova i sklopova pomoću projekcija i presjeka. Opalić, Tehničko crtanje. 3,5
8 Izmjere. Elementi kotiranja. Načini kotiranja (proizvodno, funkcionalno, lančano, koordinatno, kombinirano). Padovan, Inženjerska grafika i dokumentiranje. Kljajin, Inženjerska grafika, str. 122-136. 6
9. Posebno označavanje (tetive, kutovi, lukovi,polumjeri, skošeni i upušteni rubovi). Posebne, djelomične i zaokrenute projekcije. Pojednostavnjenja i simboli. Kljajin, Inženjerska grafika. Opalić, Tehničko crtanje, str. 360-390. 6
10. Drugi parcijalni ispit 4,5,6
Tolerancije i dosjedi. Opći pojmovi. Složene tolerancije. Dosjedni sustavi. Kljajin, Inženjerska grafika. Opalić, Tehničko crtanje, str. 39-92. 7
11. Kakvoća tehničkih površina. Parametri hrapavosti tehničkih površina. Označavanje hrapavosti na crtežu. Padovan, Inženjerska grafika i dokumentiranje. Opalić, Tehničko crtanje, str 93-110. 7
12. Prostoručno skiciranje. Osnovne značajke. Postupak pri skiciranju. Skiciranje prostornih crteža. Opalić, Tehničko crtanje. Kljajin, Inženjerska grafika, str. 108-121. 8
13. Računalom podržan sustav za crtanje. Osnovna konfiguracija CAD-sustava. Osnovni alati CAD- sustava. Kljajin, Inženjerska grafika. Opalić, Tehničko crtanje, str. 369-378. 9
14. Izrada crteža CAD sustavom. Osnovne funkcije CAD-a. Prostorni prikaz objekta. Kljajin, Inženjerska grafika. Omura, AutoCad 2010, str. 151-202. 9
15. Treći parcijalni ispit 7,8,9.
Vrste i organizacija tehničkih crteža. Izrada i primjena tehničke dokumentacije. Padovan, Inženjerska grafika i dokumentiranje. Opalić, Tehničko crtanje, str. 7-18. 9

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Učionica
12.07.2016. ut 9.00

Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257)

ili

Praktikum za održavanje i eksploataciju

02.09.2016. pet 9.00
14.09.2016. sri 9.00
20.09.2016. ut 9.00
11.11.2016. pet 11.30
13.01.2017. pet 11.30
03.02.2017. pet 10.00
17.02.2017. pet 10.00
12.04.2017. sri 11.00
10.05.2017. sri 11.00
29.06.2017. čet 9.00
12.07.2017. sri 9.00
06.09.2017. sri 9.30
20.09.2017. sri 9.30

Napomene: 

Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja. 

 

Programski crteži iz modula IG mogu se predati tijekom trajanja nastave u proljetnom semestru (cca do 15. lipnja).

Redovni studenti predaju programe na vježbama.

Izvanredni studenti predaju programe u vrijeme konzultacija.

Ispit iz Inž. grafike NE MOGU POLAGATI studenti koji nemaju ocjenu iz programskih crteža.