Kemija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija

Suradnici

Maja Karnaš , mag. educ. chem.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovama opće, anorganske i organske kemije, kemijskog računa i praktičnog rada u kemijskom laboratoriju.

Ishodi učenja

 1. Spoznati da kemija uči studente kritičkom mišljenju i logičkom zaključivanju te rješavanju problema na temelju stečenog znanja
 2. Opisati svojstva, građu i elektronsku strukturu atoma i povezati ih s reaktivnošću
 3. Povezati prostornu strukturu molekula i iona s reaktivnošću i svojstvima
 4. Objasniti međudjelovanja materije i energije, kemijsku ravnotežu i energijske promjene pri kemijskim reakcijama
 5. Razlikovati temeljne biološke reakcije prijelaza elektrona i protona
 6. Prepoznati kiselo-bazna svojstva kemijskih spojeva
 7. Raspraviti strukturu, reaktivnost i svojstva osnovnih anorganskih kemijskih spojeva važnih u agronomiji
 8. Definirati strukturu, svojstava i reaktivnost osnovnih vrsta organskih spojeva
 9. Rješavati osnovne stehiometrijske zadatke
 10. Koristiti principe sigurnog rada u laboratoriju u provedbi osnovnih tehnika kvalitativne i kvantitativne kemijske analize

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Kemija
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Dragan Amić
Šifra modula (nastavnički portal): 41281
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 5 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. D. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije (interna skripta), Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2007.
 2. D. Amić, Organska kemija za studente agronomske struke, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 3. D. Amić, Kemijsko računanje za studente agronomske struke, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2005.
 4. D. Amić, Uvod u kemijsku analizu za studente agronomske struke (interna skripta), Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1997.

Izborna literatura

 1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 2. H. S. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Kemija, materija i energija. Elektronska struktura atoma. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 1-5; Amić, Organska kemija, str. 13-18, 21-25. 2, 3
2. Vrste kemijskih veza. Amić, Organska kemija, str. 25-43. 2, 3
3. Periodni sustav elemenata.Trodimenzijska struktura molekula. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 6-14. 2,3
4. Principi kemijske ravnoteže. Energijske promjene pri kemijskim reakcijama. Kompleksni spojevi. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 15-22. 4
  Prvi parcijalni ispit iz predavanja 2, 3, 4
5. Otopine elektrolita. Definicije kiselina i baza. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 23-29. 5, 6
6. Neutralizacija i hidroliza soli. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 30-33. 5, 6
7. Otopine pufera. Kiselost i bazičnost gnojiva. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 34-39. 5, 6
8. Alkalijski, zemnoalkalijski i zemni metali: nalaženje u prirodi, svojstva, dobivanje, struktura i svojstva spojeva tih metala od značaja za agronomiju. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 40-47. 7
9. Ugljik, silicij i olovo: nalaženje u prirodi, svojstva, dobivanje, struktura i svojstva spojeva tih elemenata od značaja za agronomiju. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 48-54. 7
10. Dušik i spojevi dušika. Fosfor i spojevi fosfora. Dušična i fosfatna gnojiva. Spojevi kisika i sumpora. Amić, Izabrana predavanja iz opće i anorganske kemije, str. 55-65. 7
  Drugi parcijalni ispit iz predavanja 5, 6, 7
11. Stereokemija. Ugljikovodici, alkoholi, fenoli, eteri, aldehidi, ketoni, karboksile kiseline, esteri i amini: struktura, nomenklatura, svojstva i reaktivnost te važniji predstavnici. Amić, Organska kemija, str. 45-58, 61-81, 83-88, 90-93, 105-114, 117-121, 124-129, 137-146, 161-169, 173- 179, 195-200. 8
12. Ugljikohidrati: monosaharidi, disaharidi i polisaharidi- struktura, nomenklatura, svojstva i reaktivnost te važniji šećeri. Amić, Organska kemija, str. 207-241. 8
13. Aminokiseline i proteini: struktura, nomenklatura, svojstva i reaktivnost. Amić, Organska kemija, str. 245-262. 8
14. Lipidi: mati i ulja- struktura, nomenklatura, svojstva i reaktivnost. Amić, Organska kemija, str. 267-284. 8
15. Biljni pigmenti. Amić, Organska kemija, str. 319-331. 8
  Treći parcijalni ispit iz predavanja 8

Vježbe

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Stehiometrijske vježbe: Mjerenje, fizikalne veličine i mjerne jedinice. Amić, Kemijsko računanje, str. 1-4. 1, 9
2. Stehiometrijske vježbe: Imena anorganskih kemijskih spojeva. Amić, Kemijsko računanje, str. 5-12. 1, 9
3. Stehiometrijske vježbe: Atomska i molekulska masa, Avogadrova konstanta i mol. Amić, Kemijsko računanje, str. 14-18. 1, 9
4. Stehiometrijske vježbe: Odnosi množina tvari i masa tvari pri kemijskim reakcijama. Amić, Kemijsko računanje, str. 20-24. 1, 9
5. Stehiometrijske vježbe: Plinski zakoni. Amić, Kemijsko računanje, str. 26-28. 1, 9
  Prvi parcijalni ispit iz vježbi 1, 9
6. Stehiometrijske vježbe: Koncentracija otopina: maseni udio, volumni udio, množinska koncentracija, masena koncentracija, molalitet. Amić, Kemijsko računanje, str. 30-35. 1, 9
7. Stehiometrijske vježbe: Koncentracija otopina: razrjeđivanje otopina, reakcije među otopinama – ekvivalencija. Amić, Kemijsko računanje, str. 35-38. 1, 9
8. Stehiometrijske vježbe: Koncentracija otopina: koligativna svojstva otopina. Amić, Kemijsko računanje, str. 38-42. 1, 9
9. Stehiometrijske vježbe: Redoks-reakcije. Amić, Kemijsko računanje, str. 44-49. 1, 9
10. Stehiometrijske vježbe: izračunavanje pH kiselina, baza i pufera. Amić, Kemijsko računanje, str. 51-65. 1, 9
  Drugi parcijalni ispit iz vježbi 1, 9
11. Laboratorijske vježbe: Kvalitativna kemijska analiza – odabrani kationi. Amić, Uvod u kemijsku analizu, str. 1-13. 1, 10
12. Laboratorijske vježbe: Kvalitativna kemijska analiza – odabrani anioni. Amić, Uvod u kemijsku analizu, str. 14-15. 1, 10
13. Laboratorijske vježbe: Kvantitativna kemijska analiza – volumetrija i acidimetrija. Amić, Uvod u kemijsku analizu, str. 16-18. 1, 10
14. Laboratorijske vježbe: Kvantitativna kemijska analiza – manganometrija. Amić, Uvod u kemijsku analizu, str. 19-20. 1, 10
15. Laboratorijske vježbe: Kvantitativna kemijska analiza – kompleksometrija. Amić, Uvod u kemijsku analizu, str. 21-22. 1, 10
  Treći parcijalni ispit iz vježbi 1, 10

Ispitni rokovi

 • ponedjeljak, 14.11.2016., 17 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 16.01.2017., 17 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 06.02.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 20.02.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 24.04.2017., 17 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 15.05.2017., 17 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 12.06.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • ponedjeljak, 10.07.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • petak, 01.09.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • petak, 15.09.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)
 • srijeda, 20.09.2017., 10 sati, Aula Magna (II. kat)

 

Napomena:

Skreće se pozornost studentima da će moguće izmjene biti blagovremeno objavljene na oglasnoj ploči KEMIJE (III. kat) i na Studomatu.

Konzultacije kod prof. Amića su svaki radni dan od 8 do 9 sati.