Osnove agroekonomike

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s djelovanjem ekonomskih zakona na ponašanje gospodarskih pojava kroz društvenu reprodukciju i ulogu agrara u ukupnom gospodarskom razvoju.

Ishodi učenja

 1. Objasniti značenje i funkcije poljoprivrede u gospodarskom razvoju
 2. Interpretirati specifičnosti poljoprivrede i zakonitosti u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji
 3. Usporediti ukupne, prosječne i granične odnose proizvodne funkcije
 4. Povezati proizvodne izokvante i izotroškovne krivulje te graničnu stopu tehničke supstitucije, savršene supstitute i komplementarne činitelje
 5. Izračunati ekonomske indikatore poslovanja
 6. Predložiti i usporediti odabrane tematske cjeline iz različitih područja agrarne ekonomike

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove agroekonomike
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 41288
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Zmaić, K. (2008): Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik)
 2. Baban Lj. (1999): Ogledi iz agrarne ekonomije. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik)
 3. Karić, M., Štefanić I. (1999): Troškovi i kalkulacije. Ekonomski fakultet u Osijeku. Osijek. (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Gail L. Cramer and Clarence W. Jensen (1982): Agricultural Economics & Agribusiness. Second edition. Montana State University. New York. (knjiga)
 2. Žaja, M. (1991): Ekonomika proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb
 3. Radovi publicirani u referentnim časopisima za pripremu seminarskog rada. (radovi)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Teoretski pristup agrarnoj ekonomici. Važnost i uloga poljoprivrede. Etape gospdarski rast i razvoja. Definiranje ekonomike, poljoprivrede i agroekonomike. Sagledavanje ekonomike kroz prizmu makroekonomskih, mezoekonomskih i mikroekonomskih odnosa. Odnos input output veza u poljoprivrede. Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije, str. 1-64., Zmaić Osnove agroekonomike, str. 1-35. 1
2. Alokacija resursa kroz institucionalni i politički sustav gospodarenja. Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije, str. 1-64. 1
3. Društvena reprodukcija sagledana kroz faze proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje. Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije, str. 1-64. 1
4. Specifičnosti poljoprivrede identificirane na razini poljoprivrednog gospodarstva. Bimodalni tip restrukturiranja suvremenog agrara. Petrač: Agroekonomika, Zmaić: Osnove agroekonomike, str. 1-75. 2
5. Značenje i funkcije poljoprivrede kroz makroekonomske indikatore. Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije, str. 1-64., Petrač: Agroekonomika, str. 1-64. 1,2
6. Proces reprodukcije kroz mikroekonomsku perspektivu. Elementi ulaza i izlaza iz proizvodnje. Oblici ulaganja u reprodukciju. Definiranje obrtnih sredstava. Kružni tijek obrtnih sredstava. Definiranje koeficijenta obrtaja i dana vezivanja. Žaja: Ekonomika proizvodnje, str. 75-135. 2,3
7. Teorija i ocjena proizvodnje. Svrha, smisao i cilj postojanja poduzeća. Elementi okruženja poduzeća. Vrste poduzeća. Žaja: Ekonomika proizvodnje, str. 75-135. 3
8. Teorija proizvodnje. Definiranje zakona opadajućih prinosa. Vrijednost granične proizvoidnosti. Zmaić: Osnove agroekonomike str. 75-135. 3
9. Proizvodna funkcija sa dvije i više varijabli (izokvanta). Granična stopa tehničke supstitucije. Savršeni supstituti i komplementarni činitelji. Zmaić: Osnove agroekonomike, str. 96-125. 3,4
10. Teorija i ocjenjivanje troškova. Funkcije kratkoročnih ukupnih i jediničnih troškova. Funkcija dugoročnih troškova. Elastičnost troškova. Zmaić: Osnove agroekonomike, str. 96-125. 3,4
11. Amortizacija i sustavi obračuna amortizacije. Elementi, vrste i metode kalkulacija. Karić i Štefanić: Troškovi i kalkulacije, str. 46-95. 3,4
12. Poslovni uspjeh poduzeća. Ekonomičnost, proizvodnost i rentabilnost. Žaja: Ekonomika proizvodnje str. 75-135. 5
13. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rezultati

Rezultati privremene liste uspjeha iz modula Osnove agroekonomike

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
17.11. 2016. 12.00
16.01. 2017. 12.00
06.02. 2017. 12.00
20.02. 2017. 12.00
24.04. 2017. 12.00
15.05. 2017. 12.00
19.06. 2017. 12.00
03.07. 2017. 12.00
04.09. 2017. 12.00
20.09.2017. 12.00
25.09. 2017. 12.00