Bilinogojstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s važnijim tehnološkim činiteljima suvremenog uzgoja bilja (ratarskih, povrćarskih), te ih obučiti da se samostalno služe svim raspoloživim znanstvenim i stručnim dostignućima u bilinogojstvu, posebice primjenom ekspertnih sustava u uzgoju bilja.

Ishodi učenja

 1. Opisati značaj bilinogojstva, povijest i oblike uzgoja, botanička svojstva, opći i gospodarski značaj kultura, interpretirati osnovnu sistematiku bilja, agroekološke činitelje uzgoja bilja (zahtjev pojedinih kultura prema klimatskim prilikama i tlu). Eksplicirati osnovne značajke integriranog, biodinamičnog i organskog načina uzgoja bilja.
 2. Opisati žitarice, vrste i važnost te agroklimatske čimbenika koji utječu na rast i razvoj žitarica. Navesti i objasniti značaj, podjelu, sortiment, agrotehniku (tehnologiju) pšenice, ječma, kukuruza i sirka.
 3. Izložiti Industrijsko (šećerna repa, soja, krumpir) i krmno bilje (lucerna, djetelina) vrste i važnost te agroklimatske čimbenika koji utječu na rast i razvoj, zatim navesti sortiment te navesti agrotehniku – tehnologiju (plodored, sjetva, obrada tla za pojedine kulture, sustavi uzgoja, gnojidba, zaštita bilja od bolesti, štetnika i korova, te žetva/berba kultura i tehnološki kvalitet). Opisati načine spremanja (zeleni krmni slijed, sjenaža, silaža);
 4. Opisati i navesti Osnove Povrćarstva, oblike, podjelu, značaj ze utjecaj klimatskih i edafskih čimbenika na rast i razvoj povrća. Opisati i objasniti uzgoj prijesadnica te uzgoj povrća u zaštićenim prostorima. Izložiti integrirani način proizvodnje bilja te osnove organskog/ekološkog načina uzgoja. Opisati i interpretirati primjenu ekspertnih sustava u uzgoju povrća.
 5. Opisati i interpretirati porodicu kupusnjača i lukova te porodice pomoćnica (rajčica, paprika) i tikvenjače (krastavac)- značaj ze utjecaj klimatskih i edafskih čimbenika na rast i razvoj plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Bilinogojstvo
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 401308
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I. Tehnologija (agrotehnika) važnijih ratarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 2. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II. Tehnologija (agrotehnika) važnijih povrćarskih kultura, MPŠVG RH- VIP projekt VII-5-16/07, Poljoprivredni fakultete, Osijek.
 3. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 4. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija , Poljoprivredni fakultet Osijek.

Izborna literatura

 1. Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, Zrinski d. d.
 2. Todorović J., Lazić B., Komljenović I. (2003): Ratarsko – povrtarski priručnik, Laktaši, 2003.
 3. Lazić Branka, Ilić Z., Đurovka M. (2013) Organska proizvodnja povrća, Centar za organsku proizvodnju, Selenča – Novi Sad.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj Bilinogojstva. Povjesni razvoj i oblici uzgoja bilja. Osnovne značajke i suvremeni pristup u tehnologiji (agrotehnici), Biodinamički uzgoj bilja. Integrirana proizvodnja bilja te Organski način uzgoja. Ekspertni sustavi u uzgoju bilja i prezentacije. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I., str. 1-6.; Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. str. 1-50. 1
2. Ratarstvo- žitarice – vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi žitarica prema klimatsko edafskim činiteljima. Strne žitarice – pšenica i ječam – agrotehnika (uzgoj) – plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet; integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I., str. 7-30. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 1-83. 2
3. Prosolike žitarice – kukuruz i sirak – agrotehnika – plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I., str. 42-71. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 63-83. 2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Industrijsko bilje- vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi industrijskog bilja prema klimatsko edafskim činiteljima. 3
5. Šećerna repa- agrotehnika (uzgoj) – nus proizvodi, plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja I., 86-100. I, Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 96-115. 3
6. Soja i krumpir- agrotehnika – plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I, str. 122-146. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 83-96. 3
7. Krmno bilje- vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi krmnog bilja prema klimatsko edafskim činiteljima. Lucerna- nus proizvodi, plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba; žetva i prinos te tehnološki kvalitet, Načini spremanja (zeleni krmni slijed, sjenaža, silaža); Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, I, str. 158-174. Rapčan Irena (2014): Priručnik za modul Bilinogojstvo, preddiplomski sveučilišni i stručni studij Mehanizacija, str. 126-136. 3
8. Drugi parcijalni ispit 4,5,6,7
Uvod u povrćarstvo, vrste, oblici, podjela, botanički značaj, gospodarski značaj, te zahtjevi povrćarskih kultura prema klimatsko edafskim činiteljima. Integrirani i organski načini uzgoja. Ekspertni sustavi u uzgoju povrća. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 1-6.; Lešić Ružica, Borošić J., Buturac I., Herak-Ćustić Mirjana, Poljak M., Romić D. (2004): Povrćarstvo, str. 35-66. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, 1-73. 4
9. Uzgoj prijesadnica i temeljni činitelji uzgoja povrća u zaštićenim prostorima. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II., 1-6. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, str. 77-104.. 4
10. Kupusnjače i lukovi – kupus i luk- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 5-17, 4- 34-47.; Jurišić M. (2015): AgBase Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća, 117-231.. 5
11. Pomoćnice (rajčica, paprika) i tikvenjače (krastavac)- plodored, sjetva, obrada tla, zaštita od štetnika, bolesti i korova, gnojidba, žetva i prinos te tehnološki kvalitet. Integrirani i organski načini uzgoja. Jurišić M. (2009): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja, II, str. 104-131. Jurišić M. (2015): AgBase – Priručnik za uzgoj bilja IV. Opća načela i agrotehnika (tehnologija) organskog uzgoja bilja – povrća235-311.. 5
12. Treći parcijalni ispit 8,9,10,11

Ispitni rokovi