Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 2. godina » Geoinformacijski sustavi u poljoprivrednoj tehnici

Geoinformacijski sustavi u poljoprivrednoj tehnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
Ivan Menđušić , Mr.sc.

Ciljevi predmeta

Upoznati načine i pristupnike s regulacijskim uređajima i temeljima mehatronike, važnim segmentima za razumijevanje tehničkih procesa za GIS sustave i njihovo funkcioniranje u teoriji i praksi..Upoznati pristupnike sa osnovama primjene geoinformacijskih tehnologija u biljnoj proizvodnji sa naglaskom na preciznu poljoprivredu – agrotehnika u sustavu precizne poljoprivrede (satelitski snimci, karte namjene, prinosa i hraniva te GPS). Nadalje, Naučiti pristupnike suvremenim trendovima u poljoprivrednoj tehnici AIT (agrarna informacijska tehnologija).

Ishodi učenja

 1. Opisati i skicirati regulacijski uređaj u poljoprivredi i PID regulaciju;
 2. Navesti elektroničke komponente mehatroničkih sustava;
 3. Opisati i skicirati mjerni pretvornik te objasniti – senzore u poljoprivrednoj tehnici;
 4. Opisati GIS (povijesni pregled i budućnost, definirati podjelu te interpretirati način funkcioniranja GIS-a) i zemljišnog informacijskog sustava;
 5. Opisati napredne sustave za globalno pozicioniranje i agrarnu informacijsku tehnologiju (GPS i AIT).
 6. Interpretirati i praktično eksplicirati LPIS – ARKOD, navesti osnove daljinskih istraživanja u poljoprivredi i tehnici te navesti područja primjene digitalne kartografije u poljoprivredi (tematske karte);
 7. Opisati agrotehničke zahvate u sustavu precizne poljoprivrede (navigacija, gnojidba i zaštita bilja od štetočinja).
 8. Interpretirati automatsko vođenje traktora i strojeva u preciznoj poljoprivredi – Farmnavigator.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Geoinformacijski sustavi u poljoprivrednoj tehnici
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 147299
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 2,0 15
Pohađanje vježbi 25 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Pintarić A. (1996): Reciklaža elektroničkog i elektronskog otpada; Zbornik radova međunarodnog simpozija “Gospodarenje otpadom” Zagreb.

Izborna literatura

 1. Burrough P. A., McDonnell R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
Regulacijski uređaji u poljoprivredi; PID regulacija – I i II dio; elektroničke komponente mehatroničkih sustava. Pintarić A. (1996): Reciklaža elektroničkog i elektronskog otpada; Zbornik radova međunarodnog simpozija "Gospodarenje otpadom" Zagreb. 1
2. Mjerni pretvornici–senzori u poljoprivrednoj tehnici; digitalni regulatori; zbrinjavanje elektroničkih uređaja i opreme EE otpad. Pintarić A. (1996): Reciklaža elektroničkog i elektronskog otpada; Zbornik radova međunarodnog simpozija "Gospodarenje otpadom" Zagreb. 2,3
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,
Primjena GIS-a u poljoprivredi, Daljinska istraživanja u poljoprivredi, GPS sustavi i senzori. Digitalna aero i satelitska fotogrametrija, Georeferenciranje i Geokodiranje, Sustav funkcioniranja GIS-a, Precizna poljoprivredu – uvod i podjela te način funkcioniranja. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11-88 i 111-246. 4,5
4. ARKOD – LPIS sustav; Poljoprivredne karte – karte prinosa, karte hraniva te pristup izradi karata; Agrotehnika u sustavu Precizne poljoprivrede. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 63-75, Poljoprivredni fakultet Osijek. 6
5. Agrarna informacijska tehnologija. Senzori; Farmnavigator; Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 246-256., Poljoprivredni fakultet Osijek. 7,8
6. Drugi parcijalni ispit 3,4,5

Ispitni rokovi