Inženjerska mehanika I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mehaničkim veličinama i zakonima statike krutih i čvrstih deformabilnih tijela, te dinamike čestice. Razviti kod studenata inženjerske osnove za znanstveni pristup studiju mehanizacije poljoprivrede.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam sile, komponenti sile, rezultante konkurentnog skupa sila, moment sile za točku i os, spreg sila, te redukciju sustava sila na jednostavniji oblik u ravnini i prostoru.
 2. Osloboditi tijelo veza i napisati jednadžbe ravnoteže i njihovim rješavanjem odrediti reakcije veza i druge tražene veličine za ravninske i prostorne sustave sila bez i sa trenjem.
 3. Izračunati težište linija, površina i tijela, geometrijske momente tromosti ili inercije ravnih presjeka nosača.
 4. Objasniti pojam naprezanja i deformacije. Odrediti ekstremne vrijednosti normalnog i posmičnog naprezanja pri osnom i ravninskom stanju naprezanja. Objasniti Hookeov zakon, dopušteno naprezanja, teorije čvrstoće i vrste unutarnjih sila u presjeku štapa.
 5. Odrediti unutarnje sile, naprezanje i deformaciju pri aksijalnom opterećenju štapa, uvijanju, savijanju, smicanju, složenom opterećenju. Dimenzionirati presjeke štapa na čvrstoću i deformaciju i odrediti nosivost štapova. Izračunati kritičnu silu i naprezanja pri izvijanju.
 6. Izračunati brzinu i ubrzanje u pravocrtnom i krivocrtnom gibanju čestice. Objasniti Newtonove zakone, rada sile i sprega sila, snagu, potencijalnu i kinetičku energiju, količinu gibanja i impuls sile.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanika I
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 147296
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M.: Inženjerska mehanika I, Poljoprivredni fakultet Osijek 2012/2013. (interna skripta)
 2. Inženjerska mehanika 1 

Izborna literatura

 1. Muftić, O: Mehanika I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.
 2. Alfirević, I : Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
 3. Hibbeler, R.C.: Engineering mechanics – Statics & Dynamics, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2007
 4. Mott, L.R.: Applied Strength of Materials, Upper Saddle River, NJ, 2008.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
I. - Uvod u inženjersku mehaniku; Osnovni pojmovi iz matematike- Sila, sastavljanje i rastavljanje sile; Rezultanta konkurentnog skupa sila- Moment sile za točku i os, momentno pravilo- Spreg sila, redukcija sile i ravninskog skupa sila na zadanu točku (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 1-42) 1
II. - Veze i reakcije veza; Vrste opterećenja.- Uvjeti ravnoteže sila u ravnini- Uvjeti ravnoteže sastavljenih krutih tijela (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 43-61) 1-2
III. - Statika u prostoru; rezultanta sila, moment sile kao vektor, vektor spreg sila,- Redukcija jedne sile i prostornog skupa sila- Ravnoteža prostornog konkurentnog, paralelnog i općeg skupa sila (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 62-81) 1-2
IV - Trenje i ravnoteža tijela pri trenju, trenje klizanja- Trenje na klinu, vijku i ležaju.- Trenje užeta, trenje kotrljanja (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 82-99) 1-2
V. - Težište tijela, ploha i linija- Težišta linija i jednostavnih likova- Geometrijski momenti inercije ili tromosti. Steinerovo pravilo- Promjena momenata zbog rotacije i glavni momenti tromosti (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 100- 121) 3
VI. 1. Parcijalni ispit- Statika 1-3
- Uvod u statiku čvrstih deformabilnih tijela, naprezanja, deformacije- Ravninsko stanje naprezanja i deformacija- Hookeov zakon; Dijagram razvlačenja, dopuštena naprezanja- Unutarnje sile i vrste opterećenja (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 122- 143) 4
VII. - Aksijalno opterećenje, unutarnje sile, naprezanja, deformacije- Statički neodređeni zadaci, toplinska i montažna naprezanja- Uvijanje kružnih štapova, unutarnje sile, naprez. i deformacije- Statički neodređeni zadaci. Uvijanje neokruglih štapova (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 144- 169) 5
VIII. - Savijanje: unutarnje sile u poprečnom presjeku nosača;- Primjeri jednostavnih i konzolnih nosačh opterećenih s F, q i M,- Odnos između opterećenja i unutarnjih sila u presjecima (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 170- 180) 5
IX. - Čisto i poprečno ravno savijanje: normalna i tangencijalna naprezanja- Deformacije pri savijanju, progib i kut nagiba elastične linije- Statički neodređeni zadaci (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 181-206) 5
X. - Koso savijanje Smicanje- Složeno opterećenje- Izvijanje (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 207- 223) 5
XI. 2. arcijalni ispit- Čvrstoća 4-5
- Uvod u dinamiku (kinematiku i kinetiku); Pravocrtno gibanje čestice- Brzina i ubrzanje pri krivocrtnom gibanju čestice- Brzina i ubrzanje u Descartesovu koordionatnom sustavu. Kosi hitac (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 224- 243) 6
XII. - Kinetika čestice- Rad sile i sprega sila, snaga, iskoristivost- Zakon kinetičke energije čestice (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 244-259) 6
XIII. - Potencijalna energija i zakon mehaničke energije čestice- Zakon količine gibanja čestice- d' Alambertov princip za česticu (M. Vujčić: Inženjerska mehanika I (interna skripta)- str. 260-278) 6
3. Parcijalni ispit- Dinamika 6
XIV. ZAVRŠNI ISPIT 1-6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Učionica
12.07.2016. ut 9.00

Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257)

ili

Praktikum za održavanje i eksploataciju

02.09.2016. pet 9.00
14.09.2016. sri 9.00
20.09.2016. ut 9.00
11.11.2016. pet 11.30
13.01.2017. pet 11.30
03.02.2017. pet 10.00
17.02.2017. pet 10.00
12.04.2017. sri 11.00
10.05.2017. sri 11.00
29.06.2017. čet 9.00
12.07.2017. sri 9.00
06.09.2017. sri 9.30
20.09.2017. sri 9.30

Napomene: 

Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja.