Materijali poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Suradnici

Ivan Menđušić , Mr.sc.
Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim pojmovima iz područja inženjerstva materijala i tehnologija obrade materijala, te njihovom primjenom u poljoprivrednoj tehnici.

Ishodi učenja

 1. definirati temeljne pojmove iz osnova inženjerskih materijala,
 2. usvojiti značaj održivog gospodarenja materijalima,
 3. razumjeti i opisati odnos strukture i svojstava osnovnih skupina materijala,
 4. kategorizirati osnovne vrste materijala i njihova svojstva,
 5. analizirati kriterije izbora odgovarajuće vrste materijala za posebna područja primjene,
 6. definirati osnovne pojmove iz područja tehnologije obrade materijala,
 7. opisati osnovne vrste obrada materijala,
 8. analizirati primjenjene materijale u izradi određenih vrsta poljoprivredniih strojeva i uređaja,
 9. samostalno odrediti određenu vrsta materijala za primjenu u području poljoprivredne tehnike.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Materijali poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Goran Heffer
Šifra modula (nastavnički portal): 147295
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 2,2 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 20 0,8 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 2. Novosel, M; Krumes, D. (1997): Željezni materijali I i II, Strojarski fakultet, Slavonski Brod
 3. Kuzmanić, I.; Vlašić, R.; Vujović, I. (2001): Elektrotehnički materijali, Visoka pomorska škola, Split
 4. Cebalo, R. (1996): Obrada odvajanjem čestica, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 5. Math, M. (2010.): Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 6. Lukačević, Z. (1998): Zavarivanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod
 7. Esih, I. (2003): Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Izborna literatura

 1. Stupnišek, M; Matijević, B. (2000): Pregled postupaka modificiranja i prevlačenja metala, Zbornik radova skupa Toplinska obradba i inženjerstvo površina, Zagrebački velesajam, Zagreb, s. 53-63
 2. Filetin, T. (2000): Pregled razvoja i primjene suvremenih materijala, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb
 3. Vujović, I. (2004): Elektrotehnički materijali, laboratorijske vježbe, Pomorski fakultet, Split
 4. Odabrani radovi iz referentnih međunarodnih časopisa – Landtechnik, Journal of Agricultural Engineering Research, Advanced Materials & Processes, Ingenieur Werkstoffe

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
Uloga i mjesto materijala u inženjerskoj tehnici; Ciklus primjene materijala u proizvodnji strojeva i uređaja; Održivo gospodarenje materijalima; Struktura i svojstva materijala; Podjela materijala na osnovne skupine; Kriteriji izbora materijala u područjima primjene. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek 1,2,3,4,5
2. Metali i legure metala; Željezni metali; Tehničko željezo; Kristalizacija i pretvorba materijala; Fe-C dijagram; Konstrukcijski čelici; Alatni čelici; Toplinska obrada čelika. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek Novosel, M; Krumes, D. (1997): Željezni materijali I i II, Strojarski fakultet, Slavonski Brod 1,2,3,4,5
3. Neželjezni metali; Legure metala; Polimerni materijali; Tehnička keramika; Prirodni materijali; Kompozitni materijali; Ostale vrste materijala. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek 1,2,3,4,5
4. Materijali za posebna područja primjene – Elektrotehnički materijali: vodiči, poluvodiči, izolatori. Kuzmanić, I.; Vlašić, R.; Vujović, I. (2001): Elektrotehnički materijali, Visoka pomorska škola, Split 4,5
5. Primjena elektrotehničkih materijala u poljoprivrednoj tehnici; Kuzmanić, I.; Vlašić, R.; Vujović, I. (2001): Elektrotehnički materijali, Visoka pomorska škola, Split 4,5
6. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
Osnovni pojmovi iz područja tehnologije obrade materijala; Podjela obrada materijala; Režimi obrade materijala; Snaga alatnog stroja. Cebalo, R. (1996): Obrada odvajanjem čestica, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 6,7
7. Postupci obrade odvajanjem čestica; Alati za obradu; Piljenje; Tokarenje; Bušenje; Narezivanje navoja; Brušenje, Fina obrada; Primjena u poljoprivrednoj tehnici. Cebalo, R. (1996): Obrada odvajanjem čestica, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 6,7
8. Postupci obrade bez odvajanja čestica: Lijevanje materijala – Postupci; Primjena u poljoprivrednoj tehnici; Obrada materijala deformiranjam – Postupci; Primjena u poljoprivrednoj tehnici. Math, M. (2010.): Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 6,7
9. Postupci spajanja materijala: Zavarivanje; Lemljenje; Lijepljenje; Primjena u poljoprivrednoj tehnici. Lukačević, Z. (1998): Zavarivanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod 6,7
10. Posebni postupci obrade materijala – Zaštita od korozije i trošenja površine; Postupci modificiranja i prevlačenja površina. Esih, I. (2003): Osnove površinske zaštite, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb Stupnišek, M; Matijević, B. (2000): Pregled postupaka modificiranja i prevlačenja metala, Zbornik radova skupa Toplinska obradba i inženjerstvo površina, Zagrebački velesajam, Zagreb, s. 53-63 6,7
11. 12. Drugi parcijalni ispit 6,7
Odabrane teme iz područja primjene materijala u izradi određenih vrsta poljoprivrednih strojeva:– analiza primjenjenih materijala u izradi poljoprivrednih strojeva, – izbor materijala za određenu primjenu u poljoprivrednoj tehnici Odabrani radovi iz referentnih međunarodnih časopisa – Landtechnik, Journal of Agricultural Engineering Research, Advanced Materials & Processes, Ingenieur Werkstoffe 8,9
13. Seminarski rad – prezentacija studentskih radova 8,9

Ispitni rokovi