Stočarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Senčić

Suradnici

dr.sc. Željka Klir
doc.dr.sc. Tina Bobić
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Pero Mijić
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama stočarske proizvodnje domaćih životinja.

Ishodi učenja

 1. Objasniti specifičnosti građe, fiziologije i metabolizma peradi. Opisati metode uzgoja peradi. Opisati tehnologiju uzgoja kokoši, pura, gusaka i pataka. Nabrojati i opisati pasmine, metode uzgoja, nasljeđivanje i selekciju svinja. Opisati proizvodnju prasadi i nazimadi, proizvodnju tovnih svinja.
 2. Opisati plan hranidbe u proizvodnji mesa i jaja, proizvodnu evidenciju u peradarstvu, objekte i opremu u peradarstvu Opisati plan hranidbe i proizvodnje pojedinih kategorija svinja, objekte i opremu u svinjogojstvu.
 3. Navesti važnost pasmine, sustave uzgoja, biološke osnove, reprodukciju i hranidbu ovaca, tehnologiju proizvodnje janjadi. Navesti važnost pasmine, reprodukciju, uzgojno-tehnološke postupke i hranidbu različitih kategorija koza.
 4. Navesti i opisati važnost govedarstva; podrijetlo i pasmine goveda, razmnožavanje goveda, laktaciju, uzgoj teladi i junica, tov goveda.
 5. Protumačiti brojno stanje, matičnu evidenciju, selekcijske indekse, fizikalna svojstva vune. Opisati vođenje evidencije na govedarskoj farmi (kontrola mliječnosti za kravu, izračunavanje maksimalnog proizvodnog kapaciteta, izvještaj o kretanju stoke).

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Stočarstvo
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zvonko Antunović
Šifra modula (nastavnički portal): 75149
Preddiplomski stručni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija u poljoprivredi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Senčić, Đ. (2011.): Tehnologija peradarske proizvodnje. Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek.
 2. Senčić, Đ., Pavičić, Ž., Bukvić, Ž. (1996.): Intenzivno svinjogojstvo. Nova Zemlja, Osijek.
 3. Mioč, P., Pavić, V. (2002.): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 4. Senčić, Đ., Antunović, Z., Kralik, Z., Mijić, P., Šperanda, M., Zmaić, K., Antunović, B., Steiner, Z., Samac, D., Đidara, M.,Novoselec, J. (2010.): Proizvodnja mesa. Osječko-baranjska županija i Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Mioč, P., Pavić, V., Sušić, V. (2002.): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Osijek.
 6. Uremović, Z. (2004.): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Osijek.

Izborna literatura

 1. Senčić, Đ. (1994.): Peradarstvo. Gospodarski list, Zagreb.
 2. Uremović Z.. i sur. (2002.): Stočarstvo. Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Caput, P. (1996.): Govedarstvo. Celeber, Zagreb.
 4. Gottschalk, A., Alps, H., Rosenberger, E. (1983.): Rinderzucht und Rinderhaltung. Verlagsunion Agrar, Frankfurt am Main.
 5. Kompan, D., Erjavec, E., Kastelic, D., Kavčić, S., Kermauner, A., Rogelj, I., Vidrih, T. (1996.): Reja drobnice. ČZD, Kmečkiglas, Ljubljana.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Peradarstvo i svinjogojstvo Senčić i sur. (2010.): Proizvodnja mesa, str. 49. – 63. Senčić i sur. (1996.): Intenzivno svinjogojstvo, str. 17. – 20., 65. – 76., 101.. – 117. Senčić. Đ. (2011.) Tehnologija peradarske proizvodnje, str. 33. – 61., 93. – 96., 118. – 132., 147. – 166., 221. – 228. 1-2
2. Ovčarstvo i kozarstvo Mioč, P., Pavić, V. (2002.) : Kozarstvo Senčić i sur. (2010.) : Proizvodnja mesa, str.64. – 74. Mioč, P., Pavić, V., Sušić, V. (2002.): Ovčarstvo, str. 19. – 129., 159. – 344. 3
3. Govedarstvo Senčić i sur. (2010.):Proizvodnja mesa, str. 75. – 82. Uremović, Z. (2004.), str. 11. – 58. 4

Ispitni rokovi

Zimski rok Ljetni rok Jesenski rok
06. 02. 2017. u 10:00 sati 19. 06. 2017. u 10:00 sati 04. 09. 2017. u 10:00 sati
20. 02. 2017. u 10:00 sati 03. 07. 2017. u 10:00 sati 18. 09. 2017. u 10:00 sati

Dekanski rok: 20. 09. 2017. u 10:00 sati

Izvanredni ispitni rokovi

14. 11. 2016. ponedjeljak, u 10:00 sati

16. 01. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

10. 04. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

15. 05. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

 Stručni studij: zadnji dan predavanja na modulu

Ispiti počinju u 10:00 sati,a održati će se u kabinetu prof. Đure Senčića

(III. kat)