Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 2. godina » Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu I

Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s radom strojeva i uređaja koji se koriste u osnovnoj, i dopunskoj obradi tla te u distribuciji gnojiva. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, podešavanja i primjenu.

Ishodi učenja

 1. Detaljno objasniti principe rada oruđa za osnovnu i predsjetvenu obradu tla te gnojidbu koji se rabe u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji
 2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje plugova, tanjurača, drljača, valjaka, kombiniranih agregata, utovarivača stajnjaka, prikolica za distribuciju stajnjaka i rasipača mineralnih gnojiva
 3. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja u ratarstvu i vrtlarstvu
 4. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu I.
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 41312
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lukač, P., Šumanovac, L.: Zbirkariješenihzadatakaizmehanizacijebiljneproizvodnje (internaskripta), Vinkovci, 2001.
 2. Zimmer, R. i sur.: Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 1997.
 3. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivrednatehnika u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 4. Vojvodić, M., Brkić, D., Lukač, P.: Mehanizacijapoljoprivredneproizvodnje I. (Mehanizacija u biljnojproizvodnji), “Pro- Agrar” Zemun-Vinkovci, 1992.
 5. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Brčić, J.: Mehanizacija u biljnojproizvodnji, „Školskaknjiga“, Zagreb, 1987.
 2. Brčić, J.: Mehanizacija u povrćarstvu, Fakultetpoljoprivrednihznanosti, Zagreb, 1991.
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Kovačev, I., Zimmer, D.: Integralna tehnika obrade tla i sjetve, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, web izdanje, (sveučilišni priručnik), Osijek, 2014.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Svrha i zadaća osnovne obrade tla. Podjela strojeva koji se upotrebljavaju u osnovnoj obradi tla. Opis, principrada i glavni radni dijelovi lemešnog pluga.Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 29-38, Zimmer, R. i sur. , str. 57-65. 1
2. Teorijske osnove rada lemešnog pluga. Agrotehnički zahtjevi na plugove. Proces rada lemešnog pluga. Geometrija lemeša i plužnih daski.Numerička izrada zadataka iz područja oruđa za osnovnu obradu tla.Vojvodić, M. i sur.Mehanizacijapoljoprivredneproizvodnje I. (Mehanizacija u biljnojproizvodnji) str. 31-41, Zimmer, R. i sur. , str. 66-70, Lukač P., Šumanovac L. Zbirkariješenihzadatakaizmehanizacijebiljneproizvodnje (internaskripta), str. 1-3. 1,4
3. Dodatna oprema lemešnih plugova. Opis uređaja za prikopčavanje plugova na traktor. Opis i glavni radni dijelovi nošenog polunošenog i vučeno glemešnog pluga.Plugovi premetnjaci i zakretni plugovi.Sile u radu na plugovima i podešavanje pluga u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Rad sa plugovima. Izvođenje oranja tehnikom oranja na slogove u figure i tehnikaoranja u ravnicu. Numerička izrada zadataka i područja oruđa za osnovnu obradu tla. Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnojproizvodnji) str. 43-61, Zimmer, R. i sur. , str. 79-94, str. 101-103, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka i mehanizacije biljne proizvodnje (internaskripta), str. 5-10. 1, 2, 4
4. Opis i principi rada pluga premetnjaka i zakretnih plugova. Podešavanje nošenih, polunošenih i vučenih plugova u radu. Rad s plugom-način oranja. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 49-61, Zimmer, R. i sur. , str. 86-92, 101-103, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka i mehanizacije biljne proizvodnje (internaskripta), str. 11-23. 1, 2, 4
5. Određivanje kvalitete oranja i učinak plugova u radu. Opis, princip rada i podešavanja diskosnih i tanjurastih plugova u radu. Specijalne izvedbe plugova. Rovilo-“čizel” plug. Prorahljivač. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 61-70, Zimmer, R. i sur., str. 93-98, 105-110. 1, 2
6. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 4
Svrha i cilj dopunske obrade tla. Klasifikacija oruđa za dopunsku obradu tla. Opis, princip rada i podešavanje tanjurača u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Kinematika rada tanjura. Centar otpora tanjurače i sile u radu na bateriju i tanjuraču. Numerička izrada zadataka iz područja tanjurača. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 71-75, Zimmer, R. i sur. , str. 117-120, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 19. 1, 2, 4
7. Plošni kultivatori. Opis princip rada i podešavanje klinastedrljače u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Geometrija i kutovi na klinudrljače. Sjetvo spremači (perastedrljače). Zvijezdaste drljače (rotirajuća motika), Klateće, oscilirajuće i rotirajuće drljače. Centar otpora klinastedrljače i sile u radu na drljači. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnojproizvodnji) str. 78-83, Zimmer, R. i sur., str. 121-127. 1, 2
8. Značaj valjanja i podjela valjaka obzirom na izgledo plošja. Opis i princip rada valjka s glatkim oplošjem. Sile u radu na valjku i najvažnija podešavanja u radu. Kolutastivaljci. Kembridžvaljci. Kroskilvaljci. Pakervaljci. Letvičastivaljci(“krimleri” ilimrvilice).Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 84-87, Zimmer, R. i sur., str. 129-136. 1, 2
9. Uloga i značaj kombiniranih agregata u poljoprivredi. Podjela i izvedbe kombiniranih agregata u predsjetvenoj pripremi tla obzirom na konstrukciju. Rototiller. Multitiller. Rotosem, kombisem i ciklosem. Rotofreza. Kinematikaradamotičicarotofreze. Podešavanje dubine rada i intenzitet usitnjenosti tla rotofrezom.Osnove reducirane obrade tla i agregati za izvođenje reducirane obrade. Numerička izrada zadataka iz područja kombiniranih agregata i rotofreza. Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 87-102, Zimmer, R. i sur., str. 137-144.Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 18. 1,2
10. Drugi parcijalni ispit 1,2,4
Značaj gnojiva u poljoprivredi. Fizikalno-mehaničkekarakteristikegnojiva. Podjela i izvedbe oruđa koji se koriste u distribuciji organskih i mineralnih gnojiva. Opis i princip rada prednjeg i zadnjeg utovarivačastajnjaka. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 103-109. 1
11. Razbacivači stajnjaka. Opis, princip rada i podešavanje razbacivača u radu. Cisterne za gnojnicu i cisterne za aplikaciju amonijaka.Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 109-114. 1, 2
12. Podjela rasipača mineralnih gnojiva. Mehanički rasipači. Centrifugalni rasipači s tanjurom i klatećomcijevi. Kinematika i dinamika rada tanjura rasipača i klateće cijevi. Utvrđivanje norme rasipanja mineralnog gnojiva i značaj poprečne i uzdužne raspodjele mineralnog gnojiva. Podešavanje centrifugalnog rasipača u radu (podešavanje norme gnojidbe, brzine rada, preklapanje radnih zahvata itd.). Izrada numeričkih zadataka iz područja mehaničkih i centrifugalnih rasipača mineralnog gnojiva. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 114-119, Zimmer, R. i sur., str. 145-152.Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 25-35.  
13. Pneumatski rasipači mineralnog gnojiva. Aerodinamičke karakteristike čestica mineralnog gnojiva. Reynoldsov broj.Opis, princip rada i podešavanje pneumatskog rasipača u radu. Specijalni tipovi rasipača-egzaktni rasipači. Opis, princip rada i podešavanja na poljoprivrednom avionu u distribuciji mineralnog gnojiva. Shema leta, određivanje poletno-sletne staze, visine leta, širinu radnog zahvata, broj markiranata itd. Uporaba rasipača novije generacije u sustavu navigacije, odnosno u sustavu precizne poljoprivrede. Numerička izrada zadataka iz područja oruđa za gnojidbu mineralnim gnojivima. Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 119-122, Zimmer, R. i sur., str. 152-158.Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 25-35. 2,4
Treći parcijalni ispit 1, 2, 4
14. Prezentacije seminarskih radova 3

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.