Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 2. godina » Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu

Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Suradnici

Anamarija Banaj , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s radom strojeva i uređaja za sistematizaciju zemljišta, revitalizaciju, osnovnu obradu, dopunsku obradu tla, distribuciju gnojiva, sadnju voćnih sadnica i kalema loze, njezi nasada, zaštitu pesticidima, berbu voća i grožđa, te preradu grožđa u vino. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja i njihovu koncepciju, sklopove, teoriju rada, podešavanja i primjenu.

Ishodi učenja

 1. Detaljno objasniti principe rada strojeva za uređenje zemljišta i pripremu za sadnju voćaka i vinove loze kao i način terasiranja. Izbor traktora u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji. Osnovna obrada tla, sadnja voćaka i vinove loze te gnojidba. Njega nasada. Metode i uređaji za primjenu pesticida u nasadima. Strojevi i uređaji za berbu voća i grožđa i prerada grožđa u vino.
 2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje plugova, tanjurača, drljača, kultivatora, raspodjeljivača mineralnog gnojiva, sadilica, prskalica, raspršivača, zaprašivača, zamagljivača, tresača, kombajna za berbu grožđa, strojeva za berbu kupine, ribiza, maline i jagoda.
 3. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja u voćarstvu i vinogradarstvu.
 4. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u voćarsko vinogradarskoj proizvodnji.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Vjekoslav Tadić
Šifra modula (nastavnički portal): 147302
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija u poljoprivredi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,4 15
Pohađanje vježbi 15 0,6 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lukač, P., Šumanovac, L.: Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), Vinkovci, 2001.
 2. Zimmer, R. i sur.: Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 1997.
 3. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 4. Vojvodić, M., Brkić, D., Lukač, P.: Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), “Pro- Agrar” Zemun-Vinkovci, 1992.
 5. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara.
 6. Lukač,P., Pandurović,T.: Strojevi za berbu voća i grožđa,Osijek,2011.
 7. Lukač,P,.Knežević,D.: Strojevi za sistematizaciju obradu tla u nasadima, interna skripta, Vinkovci,2011.
 8. Brčić,J .i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu,Zagreb, 1995

Izborna literatura

 1. Brčić, J.: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, „Školska knjiga“, Zagreb, 1987.
 2. Brčić, J.: Mehanizacija u povrćarstvu, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb, 1991.
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Kovačev, I., Zimmer, D.: Integralna tehnika obrade tla i sjetve, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 2014.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obvezama studenata tijekom nastave. 1
2. Karakteristike strojeva i uređaja za uređenje tla i pripremu za sadnju voćaka i vinove loze. Teorije rada uređaja za kopanje i ravnanje tla, otpor i analiza pri rezanju nožem. Bageri, namjena i korištenje, konstrukcija, sile otpora pri kopanju, izračun satnog i dnevnog učinka. Buldozeri – dozeri angldozeri i tiltdozeri, namjena, konstrukcijske osobine, podjele prema vučnoj sili, osnovni parametri profila ralice, otpori pri kopanju buldozera i dozera. Izračun eksploatacijskog učinka buldozera ,dozera i angldozera. Skrejperi, namjena, konstrukcijske osobine, sile otpora pri radu skrejpera, dijagram otpora gibanja pri radu, izračun snage motora i izračun eksploatacijskog učinka. Grejderi,zadatak, namjena, konstrukcijske osobine, podjela grejdera, parametri grejderskog noža, otpori kopanja grejdera i izračun učinka grejdera. Brčić,J,i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradastvu,1995.(str.2-45).Lukač,P.,Knežević,D.,Strojevi za sistematizaciju i obradu tla u nasadima,2011.,interna skripta ,(str.3-70). 1, 2, 4
3. Metode i strojevi za sistematizaciju i revitalitizaciju zemljišta – sistematizacija ravničarskih terena. Konstrukcijske karakteristike strojeva za izradu i održavanje otvorenih kanala: plugovi jaružari, freze za kopanje jaraka ili rovokopačice. Konstrukcijske karakteristike i princip rada strojeva za izvođenje drenaže – drenopolagači, rotacijski drenopolgač, uređaji za čišćenje drenažnih cijevi, strojevi za izvođenje krtične drenaže. Sistematizacija tla na nagnutim terenima, vrste terasa i njihova izrada. Voćarske terase i vinogradarske terase. Izrada terasa na nagibima terena do 20% .,nagibima terena od 15% do 30% i preko 30%. Podrivači, namjena, konstrukcijske karakteristike, vrste, sile otpora pri radu i dnevni učinak. Metode i strojevi za rekultivaciju i revitalizaciju nasada, namjena, vrste konstrukcijske karakteristike.Traktori u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, izbor traktora za voćarstvo i vinogradarstvo, veličina nasada, nagib terena, tehničke i specifične karakteristike traktora, koncepcija traktora, očekivane tehničke osobine, ekologija rada s traktorom i značaj ergonomije u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Brčić i suradnici: Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, Zagreb,1995. (str.48-64), Lukač, P, Knežević, D,.Strojevi za sistematizaciju i obradu tla u nasadima,2011. (interna skripta za studente mehanizacije, str.5-73). 1, 2, 4
4. Strojevi i oprema za obradu u voćnjacima i vinogradima, zadatak obrade i značaj obrade tla u nasadima. Strojevi za obradu tla tijekom mirovanja vegetacije – lemešni plugovi u obradi voćnjaka i vinograda. Teorijske osnove rada lemešnog pluga. Agrotehnički zahtjevi na plugove. Proces rada lemešnog pluga. Geometrija lemeša i plužnih odgrnjača. Dodatna oprema lemešnih plugova. Opis uređaja za priključivanje plugova za traktor. Opis i glavni radni dijelovi ovjesnog polu ovjesnog i vučenog lemešnog pluga, “V“ plugovi,rotacioni plugovi, plugovi premetnjaci i zakretni plugovi. Sile u radu na plugovima i podešavanje pluga u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Rad s plugovima. Podešavanje ovjesnih, polu ovjesnih i vučenih plugova u radu. Rad s plugom-način oranja. Vojvodić, M. i sur: Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje. Brčić, J.; i surad. Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu,Zagreb,1995.,str.65-74), Lukač, P., Knežević D: Strojevi za sistematizaciju i obradu tla u nasadima, Vinkovci, 2011.; interna skripta za studente mehanizacije (str.3-71) Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 43- 61, Zimmer, R. i sur., str. 79-94, str. 101-103, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka rješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 5-10, mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 31-41, Zimmer, R. i sur. , str. 66-70, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 1-3 1, 2, 4
5. Opis, princip rada i podešavanja diskosnih i tanjurastih plugova u radu. Rovilo-“čizel” plug.- Prorahljivač. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 61-70, Zimmer, R. i sur. , str. 93-98, 105-110.Brčić,i surad.Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu,Zagreb,1995.(str.71-73). 1, 2, 4
6. Primjena rotirajućih uređaja u obradi voćnjaka i vinograda, namjena, konstrukcijske karakteristike, princip rada – rotacijski kultivatori, rovilice, rotaspa, rotirajuća lopata, kinematika rada motičica rovilice. Podešavanje dubine rada i intenzitet usitnjenosti tla rovilice. Svrha i cilj dopunske obrade tla. Klasifikacija oruđa za dopunsku obradu tla. Opis, princip rada i podešavanje tanjurača u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Kinematika rada tanjura. Centar otpora tanjurače i sile u radu na bateriju i tanjuraču. Brčić, J; i suradnici: Mehanizaciju u voćarstvu i vinogradasrtvi, Zagbreb, 1995.str(74-82), Lukač, P; Knežević, D; Strojevi za sistematizaciju u obradu tla, Vinkovci, 2011., Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 71-75, Zimmer, R. i sur. , str. 117-120, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka rješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 19 1, 2, 4
7. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 4
8. Plošni kultivatori ,klinaste drljače, opis princip rada i podešavanje klinaste drljače u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Geometrija i kutovi na klinu drljače. Zvijezdaste drljače (rotirajuća motika), , oscilirajuće i rotirajuće drljače. Centar otpora klinaste drljače i sile u radu na drljači. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 78-83, Zimmer, R. i sur. , str. 121-127. 1, 2, 4
9. Značaj gnojiva u poljoprivredi. Fizikalno-mehaničke karakteristike gnojiva. Podjela i izvedbe oruđa koji se koriste u distribuciji organskih i mineralnih gnojiva.Opis i princip rada prednjeg i zadnjeg utovarivača stajnjaka. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 103-109 1, 2, 4
10. Razbacivači stajnjaka. Opis, princip rada i podešavanje razbacivača u radu. Cisterne za gnojnicu i cisterne za aplikaciju amonijaka. Vojvodić, M. i suradnici: Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 109-114. 1, 2
11. Podjela raspodjeljivača mineralnih gnojiva. Mehanički raspodjeljivači. Centrifugalni raspodjeljivači s tanjurom i oscilirajućom cijevi. Kinematika i dinamika rada tanjura raspodjeljivača i oscilirajuće cijevi. Utvrđivanje norme razdjele mineralnog gnojiva i značaj poprečne i uzdužne raspodjele mineralnog gnojiva. Podešavanje centrifugalnog raspodjeljivača u radu (podešavanje norme gnojidbe, brzine rada, preklapanje radnih zahvata itd.). Izrada numeričkih zadataka iz područja mehaničkih i centrifugalnih rasipača mineralnog gnojiva. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 114-119, Zimmer, R. i sur., str. 145-152. Lukač P., Šumanovac L. Zbirka rješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 25-35 1, 2, 4
12. Njega nasada, zadatak, podjela, konstrukcijske osobine strojeva i opreme. Oprema i strojevi za rezidbu tijekom mirovanja vegetacije – mehaničke škare, pneumatske škare, hidrauličke škare, hidrauličke pile. Oprema i strojevi za kontinuirani rez voćaka i vinove loze, konstrukcijske osobine, princip rada i vrste uređaja. Oprema i strojevi za rezidbu tijekom vegetacije. Primejna kontinuiranih strojeva za rezidbu (kružne pile, tračne pile, oscilirajuće kosilice i strojevi koji rade na principu beskonačne trake). Strojevi za vezivanje vinograda, vrste, konstrukcija i učinak uređaja. Strojevi za sakupljanje orezane mase, konstrukcijske karakteristike, način rada i eksploatacijski učinak. Strojevi za usitnjavanje biljnih ostataka u nasadaima, podjela, konstrukcijske osobine, principi rada, radne brzine i eksploatacijski učinak. Strojevi za baliranje orezane mase u vinogradu – preše, princip rada, konstrukcijske osobine i učinak u radu. Strojevi za održavanje zatravljenih površina, namjena, zadatak i vrste uređaja. Malčeri s rotoudaračima, malčeri s noževima,. konstrukcija, kinetika rada mehanizma za sječenje i podešavanje u radu. Brčić, J. i suradnici: Mehanizaciju u voćarstvu i vinogradarstvu, Zagreb, 1995. (str. 91-104) 1, 2, 4
13. Oprema i strojevi za proizvodnju loznog sadnog materijala. Od opreme tehnološki opisati rashladne komore, stratifikale (prostor za slaganje i srašćivanje cijepova), trakrori i njihovi priključci, rasađivanje cijepova, njega cijepova u lozištu i strojevi za vađenje cijepova. Brčić, J. i surad.; Mehanizaciju u voćarstvu i vinogradarstvu, Zagreb, 1995. (str.106-117) 1, 2
14. Drugi parcijalni ispit 1, 2, 4
15. Metode i uređaji za primjenu pesticida u voćnjacima i vinogradima. Značaj primjene pesticida, metode primjene pesticida, principi primjene pesticida u tekućem obliku (kinetika i dezintegracija tekućine). Vrste raspršivača s obzirom na dezintegraciju otopine mlaza (raspršivači koji rade na bazi energije tlaka, raspršivači koji rade na bazi energije centrifugalne sile, raspršivači koji rade na bazi energije plina, konstrukcijske osobine navedenih raspršivača, kinetika gibanja tekućine i raspršivanje. Pokrivanje biljne površine pesticidom, distribucija pesticida. Prskanje, značaj prskanja, tipovi prskalica, konstrukcija prskalica i opis sastavnih dijelova, pojava drifta i značaj drifta, podešavanje prskalice. raspršivači – značaj rapršivanja, vrste i konstrukcija raspršivača, opis sklopova, tipovi raspršivača, kinetika rada raspršivanja. Zaprašivači, značaj zaprašivanje, vrste zaprašivanja, konstrukcija zaprašivača i tehnološki opis sklopova, podešavanje kvalitete rada. Primjena tekućih aerosola, zadatak, vrste zamagljivača, princip rada, konstrukcija zaprašivača, vrste rasprašivača, podešavanje na normu zaprašivanja. Brčić, J; i surad. Mehanizaciju u vočarstvu i vinogradarstvu, Zagreb 1995.,(str.118-185). Banaj Đ. i suradnici: Unapređenje tehnike aplikacije pesticida 2013. (str.83-217). 1, 2, 4
16. Strojevi u uređaji za zaštitu vinograda od kasnih proljetnih mrazeva, svrha i zadatak primjene, metode primjene. Metoda polaganim kišenjem. Metoda direktnim grijanjem i metoda zaštitnom strujom vjera. Brčić, J. i surad.; Mehanizaciju u vočarstvu i vinogradarstvu, Zagreb 1995.(str.188-190) 1, 2
17. Strojevi i uređaji za umjetno natapanje voćnjaka i vinograda, svrha i zadatak natapanja. Najvažniji tehnički principi i zahtjevi za uređaja za kišenje. Uređaji za lokalno zaljevanje voćaka i vinove loze. Brčić, J; i surad. Mehanizacija u voćarstvu i vinogradarstvu, Zagreb 1995.(str.191-195). 1, 2
18. Strojevi za berbu voća i grožđa: specifičnosti sustava za berbu voća, uređaji za mjerenje fizikalno-mehaničkih svojstava plodova (tvrdoća, čvrstoća plodova, sila otkidanja ploda, faktor statičkog trenja i kut kotrljanja, faktor elastičnosti, modul elastičnosti). Sustavi ručne berbe – ručna pojedinačna berba plodova, pomagala za ručnu berbu, samokretne platforme. Mehanizirana berba, principi, podjela tehničkih sredstava za berbu, ručni tresači, mehanički i hidraulički tresači, tresači prikljkučeni na trakor – pneumatski tresači, tresaći s ekscentrom, tresaći s zamašnim masama. Tehničko tehnološki zahtjevi za tresače i proces otkidanja plodova kod trešnje. Frekvencija i amplituda kod trešnje, oštećenje kore stabla kod trešnje, oštećenje plodova pri padanja s voćke. Teorijsko i eksperimentalno otkidanje plodova. Objasniti gibanje ploda pri trešnji vibracijama, pri njihanju peteljke, pri njihanju ploda i vrste gibanja plodova pri trešnji. Izbor vrste gibanja i primjena, trajanje trešnje. Konstrukcijske osobine vibracijskih uređaja i sabirnih uređaja. Pojasniti utjecaj masa i krutosti mehanizma za trešnju, utjecaj položaja hvatišta tresača na grane i određivanje frekvencije trešnje kod različitih plodova. Konstrukcijske karakteristike vibracijskih uređaja, sasatvni dijelovi, način rada. Konstrukcija THT tresača i KPB tresača. Opisati sastavne dijelove te princip rada i hidrauličkog sustava sakupljača i urerđaja za prihvat debla. Konstrukcijske karakteristike sabirnih uredaja, vrste i namjena. Kvalitet i učinak rada strojeva za berbu – količina ubranih plodova, promjer rodne grane, količina povrijeđenih plodova, učinak u berbi voća tresačima. Samokretne platforme, vrste, konstrukcijske osobine, definiranje parametara platforme kao što su: širina platforme, visina platforme, uzgojni oblik nasada, gustoća plodova, količina plodova, sklop po jedinici površine i izbor radne brzine . Pneumatski uređaj za otkidanje plodova. Vrste, princip rada, konstrukcijske osobine uređaja, teorija rada pleumatskog uređaja za otkidanje plodova. Strojevi za sakupljanje plodova sa tla, zadatak, princip i način sakupljanja, konstrukcijske osobine,. Mehanički strojevi i uređaji za sakupljanje plodova sa tla. Konstrukcijske osobine, tehnološki opis sklopova i rad sa strojem. Strojevi za berbu grmolikog i jagodičastog voća, konstrukcijske osobine uređaja i opis glavnih skopova za berbu jagoda, malina , kupine i ribiza. Teorija aerodinamičnosti plodova, posebno naglasiti aerodinamička svojstva ploda jagode i borovnice. Sustavi za berbu grožđa. Načini berbe stolnih vrsta grožđa, pojasniti platforme za berbu grožđa. Povijest razvoja mehanizirane berbe grožđa, kombajni za berbu grožđa, podjela kombajna s obzirom na princip rada. Konstrukcijske karakteristike kombajna za berbu grožđa – samokretni, vučenih i ovjesnih kombajna. Kvaliteta i učinak rada kombajna za berbu grožđa, definirati gubitke kombajna pri berbi grožđa, transport grožđa, faktor radnog hoda kombajna, istraživanja primjene kombajna kod nas. Činitelji uvođenja suvremenih sustava berbe, projekcija uvođenja mehanizacije, osvrt na strojnu berbu i utjecaj strojne berbe na organoleptičke osobine vina. Lukač, P., Pandurović P.: Stojevi za berbu voća i grožđa, Osijek, 2011.str.3-198) 1, 2, 4
19. Treći parcijalni ispit 1, 2, 4
20. Prezentacija seminarskih radova 3
21. Završni ispit 1, 2, 4

Ispitni rokovi