Lovstvo i kinologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s biologijom i ekologijom divljači, osnovama lovnoga gospodarenja i kinologije.

Ishodi učenja

 1. Nabrojiti zakonske propise koji pokrivaju područje lovstva te usporediti s legislativom u Europi i Svijetu.
 2. Opisati biološke i ekološke karakteristike životinjskih vrsta koje ubrajamo u divljač
 3. Interpretirati ekološke čimbenike staništa s ciljem procjene gospodarskog kapaciteta lovišta te na temelju toga planirati smjernice gospodarenja različitim vrstama divljači i lovištima
 4. Nabrojati i opisati pojedine vrste lovačkoga oružja te objasniti balistiku lovačkoga oružja
 5. Nabrojiti i opisati trofeje divljači
 6. Prepoznati i opisati pojedine pasmine pasa i njihovu upotrebu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Lovstvo i kinologija
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
Šifra modula (nastavnički portal): 41364
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika, Hortikupltura, Mehanizacija, Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Tucak, Z. i sur. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Tucak, Z. i sur. (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. Janicki, Z. i sur. (2007): Zoologija divljači. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/ Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf
 5. Tucak, Z. i sur. (2002): Lovstvo, drugo prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 6. Tucak, Z. i sur. (2006): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 7. Janicki, Z. i sur. (2007): Zoologija divljači. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. Ministarstvo poljoprivrede www.mps.hr/.../LOVSTVO/ Zbirka%20propisa%20iz%20lovstva.pdf
 9. Divlja svinja
 10. Divokoza
 11. Gospodarenje - prezentacija
 12. Gospodarenje - skripta
 13. Jelen lopatar
 14. Jelen obični
 15. Kinologija
 16. Medvjed
 17. Muflon
 18. Objekti
 19. Oružje
 20. Pernata divljač
 21. Sitna divljač
 22. Srna
 23. Trofeji
 24. Uvodno - prezentacija
 25. Uvodno - skripta

Izborna literatura

 1. Mustapić, Z. (gl.ur.) (2004): Lovstvo. Hrvatski lovački savez, Zagreb.
 2. Darabuš, S. i sur. (2009): Osnove lovstva. Hrvatski lovački savez, Zagreb.
 3. Frković, A. (2006): Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Hrvatski lovački savez, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Povijest lovstva. Lovno zakonodavstvo. Zakonski i podzakonski propisi vezani za lovstvo. Definicija i podjela divljači i lovišta. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. 1-29. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 15-21. 1
2. Biološke i ekološke karakteristike krupne divljači- punorošci: jelen obični, jelen lopatar, jelena aksis, srna obična. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 14-42. 2,3
3. Biološke i ekološke karakteristike karakteristike krupne divljači – šupljorišci: divokoza i muflona. Medvjed i divlja svinja. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 43-62; 99-102. 2,3
4. Biološke i ekološke karakteristike sitne dlakave divljači: jazavac, mačka divlja, kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, dabar, zec obični, kunić divlji, puh veliki, lisica, čagalj, tvor, mungos. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 63-98; 103-139. 2,3
5. Biološke i ekološke karakteristike sitne pernate divljači: fazan, jarebice kamenjarke: – grivna i čukara, trčka skvržulja, prepelica pućpura i virdžinijska, šljuka bena i kokošica, golub grivnjaš i pećinar, divlja guska glogovnjača i lisasta, divlje patke: gluhara, glavata, krunasta, pupčanica, kržulja; crna liska, vrane siva i gačac, čavka zlogodnjača, svraka i šojka kreštalica. Janicki i sur. (2007): Zoologija divljači: 140-206. 2,3
6. Gospodarenje lovištem. Stručna podloga. Procjena lovnoproduktivne površine. Bonitet staništa. Struktura populacije. Gospodarska starost. Izračun matičnoga fonda divljači i gospodarskoga kapaciteta lovišta. Dinamika razvoja fonda divljači. Anonimus : Zbirka zakonskih i podzakonskih propisa iz lovstva. 55-105. 3
7. Gospodarenje gospodarski značajnim vrstama: jelen obični, jelen lopatar, srna obična, divlja svinja, Tucak i sur. (2002): Lovstvo: 135-177. 3
8. Lovnotehnički i lovnogospodarski objekti. Prihrana i prehrana divljači. Vrste i načini lova. Bolesti divljači. Tucak i sur. (2006): Zaštita divljači. 63-105. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 177- 186.; 191-244. 3
9. Terneska nastava (posjet lovištu). 1,2,3,
10. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
  Lovačko oružje: puške s glatkim cijevima, puške s užljebljenim cijevima, kombinirane puške. Balistika lovačkoga oružja. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 341-382. 4
11. Ocjenjivanje trofeja punorožaca: rogovlje jelena običnog, rogovlje jelena lopatara i rogovlje srnjaka. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 257-273. 5
12. Ocjenjivanje trofeja šupljorožaca: rogovi muflona i divokoze. Ocjenjivanje trofeja medvjeda, divlje mačke, lisice, jazavca i čaglja. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 274-285. 5
13. Kinologija. Podrijetlo psa. Anatomske osobitosti lovačkih pasa. Hranidba pasa. Osnovni kinološki pojmovi. Kinološke metode uzgoja. Držanje pasa. Obuka pasa. Podjela pasa. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 289-315. 6
14. Lovna kinolgija. Lovne pasmine pasa. Vrste ispita I izložbi. Tucak i sur. (2002): Lovstvo. 316- 340.. 6
15. Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi

23. studenoga 2016. u 9 sati

16. siječnja 2017. u 9 sati

6. veljače 2017. u 9 sati

20. veljače 2017. u  sati

10. travnja 2017. u 9 sati

22. svibnja 2017. u 9 sati

12. lipnja 2017. u 9 sati

26. lipnja 2017. u 9 sati

28. kolovoza 2017. u 9 sati

11. rujna 2017. u 9 sati

20. rujna 2017. u 9 sati