Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Mehanički prijenosnici snage poljoprivrednih strojeva

Mehanički prijenosnici snage poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pavo Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mehaničkim prijenosima snage, osnovnim dijelovima prijenosnika i njihovom primjenom na poljoprivrednim strojevima. Razviti kod studenata vještine primjene inženjerskih metoda analize mehaničkih uređaja.

Ishodi učenja

 1. Odrediti kinematske veličine pri rotaciji krutog tijela oko nepomične osi.
 2. Proračunati faktore i veličine cilindričnih zupčastih prijenosa.
 3. Proračunati faktore i veličine konusnih i pužnih zupčastih prijenosa.
 4. Proračunati faktore i veličine pužnih zupčastih prijenosa
 5. Objasniti način rada vijčanika i hipoidnih zupčanika
 6. Analizirati faktore i veličine remenskog prijenosa za zadane uvjete rada.
 7. Analizirati faktore i veličine lančanog prijenosa.
 8. Prikazati osnovne izvedbe planetarnih prijenosnika.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanički prijenosnici snage polj. stroj
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 41353
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M. (1994): Tehnička mehanika II, Iskra, Vinkovci.
 2. Opalić, M., (1998): Prijenosnici snage i gibanja, Hdesk, Zagreb.
 3. Decker, K.H. (1987, 2006): Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb.
 4. Prezentacije

Izborna literatura

 1. Oberšmit, E., Ozubljenja i zupčanici, (1987): Liber, Zagreb.
 2. Oberšmit, E., Krasnik, A., (1981): Prijenosnici snage – zbirka rješenih zadataka, Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Tanasijević, S. (1987): Mehanički prenosnici, Naučna knjiga, Beograd.
 4. Looman, J. (1998): Zahnradgetriebe, Springer-Verlag, Heidelberg.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Rotacija krutog tijela oko nepomične osi. Kutna brzina i kutno ubrzanje. Brzine i ubrzanja točaka na tijelu. Vujčić, Tehnička mehanika 2. 1
2. Zupčani prijenosnici snage. Podjela. Brzine vrtnje i prijenosni omjeri jednostavnih i složenih zupčanih prijenosnika. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 2
3. Osnove zupčastog prijenosa (osnovni profil, oblik bokova zubaca, kinematski odnosi, zakon ozubljenja, opterećenja). Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 2
4. Zahvatna crta cilindričnih zupčastih prijenosnika, stupanj prekrivanja, Pomak profila. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 1, 2
Prvi parcijalni ispit 2
5. Kinematski odnosi, normirane izmjere, analiza sprezanja, opterećenja i postupak proračuna stožnika. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 3
6. Kinematski odnosi, normirane izmjere, analiza sprezanja, opterećenja i postupak proračuna pužnnog prijenosa. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 4
7. Kinematski odnosi, izmjere i analiza sprezanja vijčanih zupčanika. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 5
8. Kinematski odnosi, izmjere i analiza sprezanja hipoidnih zupčanika. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 5
9. Gubici snage i iskoristivost prijenosnika snage na poljoprivrednim strojevima. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 2,3,4,5
Drugi parcijalni ispit. 3,4,5
10. Remenski prijenos s plosnatim, klinastim i zupčastim remenom. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 6
11. Lančani prijenos. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 7
12. Planetarni prijenosnici. Kinematika planetarnih prijenosnika. Prijenosni omjeri i brzine vrtnje. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 8
13. Osnovne izvedbe planetarnih prijenosnika i osnove njihova proračuna. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 8
14. Diferencijali na poljoprivrednim strojevima. Realna i prividna snaga. Opalić, Prijenosnici snage i gibanja. Decker, Elementi strojeva. 8
15. Treći parcijalni ispit 6,7,8

Ispitni rokovi