Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje

Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za ustrojavanje i održavanje povoljnih odnosa između čimbenika biljne i stočarske proizvodnje, racionalno obavljanje procesa rada s ciljem ostvarivanja ekonomične i rentabilne poljoprivredne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Izreći definiciju pojma organizacije, oblika društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i obiteljskog poljoprivrednoggospodarstva, njihovih poslovnih funkcija i vrste organizacjske strukture
 2. Identificirati čimbenike poljoprivredne proizvodnje te preispitati odnos unutar i između njih
 3. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja u skladu sa troškovima sirovina i cijenom gotovih proizvoda
 4. Normirati učinak rada ljudi i strojeva pri obavljanju radova te planirati utrošak sirovina i pomoćnog materijala; Prikazati tehnološku kartu pojedinih linija proizvodnje;
 5. Planirati troškove sirovina, pomoćnih materijala, rada ljudi i strojeva te proračunati kalkulaciju proizvodnje
 6. Analizirati ekonomske pokazatelje uspjeha proizvodnje i poslovanja te izabrati optimalnu strukturu proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 1,2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja - -
Prvi parcijalni ispit 0,6 20%
Drugi parcijalni ispit 0,6 20%
Završni ispit 1,2 40%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 3. Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb
 4. Weihrich, H. i Koontz, H. (1994.): Menedžment, Deseto izdanje, MATE, Zagreb (udžbenik) 5. Zakon o trgovačkim društvima- pročišćeni tekst
 5. Agencija za poljoprivredno zemljište, http://www.zemljiste.mps.hr/zakonska-regulativa/pravilnici.html 6.
 6. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa- na-cestama/pravilnik-o-utvrdivanju-sukladnosti-traktora-za-poljoprivredu-i-sumarstvo
 7. Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj
 8. Trajni nasadi, http://www.mps.hr/default.aspx?id=5895
 9. Katalog kalkulacija http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 10. Uredba o vrednovanju gospodarskog programa, http://www.propisi.hr/print.php?id=12360
 11. www.tisup.hr

Izborna literatura

 1. Jurković, P. I sur. (1995.): Poslovni riječnik, Masmedia, Zagreb
 2. Lacković, Z. (2004.): Management malog poduzeća, Elektrotehnički fakultet i dr. Osijek (knjiga)
 3. Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku
 4. MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www.messis.hr/;
 5. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Ministarstvo poljoprivrede

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, potrebnom literaturom, načinom izvođenja i obvezama studenata tijekom nastave
Pojam, predmet, metode, ciljevi, zadaci i razvoj znanosti o organizaciji i upravi poljoprivrednog gospodarstva; Posebnosti poljoprivredne proizvodnje; Pojam poduzetništva; Poduzetništvo i rizici; Oblici poljoprivrednih gospodarstava, poslovne funkcije, organizacijska struktura; Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb http://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o- trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima 1
2. Elementi proizvodnje; Sredstva za proizvodnju: osnovna sredstva, predmeti rada i rad ljudi; Organizacija i uređenje zemljišnog posjeda, građevine, sredstva mehanizacije, melioracije i putevi, nasadi i stoka; Informacije, energija, licencije; Upravljanje kadrovima i vrednovanje rada ljudi Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. god.- odabrana poglavlja, http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129 Agencija za poljoprivredno zemljište, http://www.zemljiste.mps.hr/zakonska-regulativa/pravilnici.html 6. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o- sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-utvrdivanju-sukladnosti-traktora-za-poljoprivredu- i-sumarstvo Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj Trajni nasadi, http://www.mps.hr/default.aspx?id=5895 2
3. Intenzivnost poljoprivredne proizvodnje; Izračunavanje ukupne, prosječne, granične vrijednost i elastičnosti funkcije; Ekonomski opravdana razina ulaganja; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Cijene sirovina, pomoćnog materijala i poljoprivrednih proizvoda; Cjenici proizvođača i dobavljača; www.tisup.hr 3
4. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
Organizacija i fiziologija rada; Upute za kronografsko snimanje pogonskih i priključnih strojeva pri obavljanju radova u polju; Klasifikacija radnih operacija; Obrada liste snimanja; Analiza utroška vremena; Projektiranje standardnih vremena i izračunavanje učinka-norme rada ljudi i strojeva; Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M. (2004.): Organizacija, Tiva, Varaždin MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www.messis.hr/; 4
5. Organizacija radnih procesa od obrade tla do žetve i berbe usjeva pri proizvodnji poljoprivrednih kultura; Informacijski sustav i operativno planiranje; Izrada tehnološke karte biljne proizvodnje Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Weihrich, H., Koontz, H. (1993): Menedžment, MATE, Zagreb 4
6. Drugi parcijalni ispit 4
Pojam i vrste troškova; Troškovi materijala u biljnoj i stočarskoj proizvodnji; Troškovi rada ljudi i strojeva; Opći troškovi; Planiranje otplate zajma; Izrada planske i obračunske kalkulacije; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Katalog kalkulacija http://www. savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www.messis.hr/; 5
7. Izračunavanje proizvodnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti proizvodnje Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Katalog kalkulacija http:// www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 6
8. Završni ispit 5, 6

Ispitni rokovi