Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 3. godina » Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu II

Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s radom strojeva i uređaja u sjetvi i sadnji, njezi i zaštiti bilja, spremanju sijena i silaže, žetvi berbi zrnatih plodina, vađenju korijena šećerne repe, te primjenom geoinformacijskih sustava i sustava za globalno pozicioniranje.

Ishodi učenja

 1. Detaljno objasniti principe rada strojeva i uređaja za sjetvu i sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena i silaže, strojeve za žetvu i berbu zrnatih plodina, strojeve i uređaja za vađenje korijena šećerne repe
 2. Obaviti najvažnija praktična podešavanje sijačica, sadilica, međurednih kultivatora, prskalica, kosilica, gnječilica, grablji, visokotlačnih preša, sušara za sijeno, silažnog i univerzalnog kombajna i kombajna za vađenje korijena šećerne repe.
 3. Objasniti način funkcioniranja sustava za globalno pozicioniranje na strojevima i uređajima u poljoprivredi
 4. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja u ratarstvu i vrtlarstvu
 5. Izračunati važnije eksploatacijske parametre poljoprivredne mehanizacije u ratarskoj i vrtlarskoj proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu II.
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 41318
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Bajkin, A.: Mehanizacija u povrtarstvu, Poljoprivredni fakultet uNovom Sadu, Novi Sad, 1994.
 2. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Jurišić, M.: Strojevi i uređaji za spremanje silaže, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci, 2000.
 3. Brkić, D., Jurišić, M.: Strojevi i uređaji za vađenje šećerne repe, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci, 2001.
 4. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac L.: Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vinkovci, 2002.
 5. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijskisustavi-GIS u poljoprivredi i zaštitiokoliša, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 6. Lukač, P., Šumanovac, L.: Zbirkarješenihzadatakaizmehanizacijebiljneproizvodnje (internaskripta), Vinkovci, 2001.
 7. Zimmer, R. i sur.: Mehanizacija u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 1997.
 8. Vojvodić, M., Brkić, D., Lukač, P.: Mehanizacijapoljoprivredneproizvodnje I. (Mehanizacija u biljnojproizvodnji), “Pro- Agrar” Zemun-Vinkovci, 1992.
 9. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Brčić, J.: Mehanizacija u biljnojproizvodnji, „Školskaknjiga“, Zagreb, 1987.
 2. Brčić, J.: Mehanizacija u povrćarstvu, Fakultetpoljoprivrednihznanosti, Zagreb, 1991.
 3. Maceljski, M.: Metode i aparati za primjenu pesticida, Agronomski fakultet, Zagreb, 1992
 4. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivrednatehnika u ratarstvu, Poljoprivrednifakultet u Osijeku, Osijek, 2009.
 5. Zimmer, R., Košutić, S., Kovačev, I., Zimmer, D.: Integralna tehnika obrade tla i sjetve, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, web izdanje, (sveučilišni priručnik), Osijek, 2014.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Vrste i načini sjetve u poljoprivredi. Agrotehnički zahtjevi na sijačice. Fizikalno-mehaničke karakteristike sjemena. Povijesni razvoj sijačica. Osnovne razlike u konstrukciji sijačica I., II. i III. generacije. Opis, glavni radni dijelovi i princip rada sijačica za strne žitarice. Centrifugalne sijačice. Pneumatske sijačice (mehaničko-pneumatske). Numerička izrada zadataka iz područja sijačica za sjetvu strnih žitarica. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 127-145, Zimmer, R. i sur. , str. 159-180, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 35-38. 1,2,5
2. Opis, glavni radni dijelovi i princip rada sijačica za okopavine. Mehaničke sijačice. Podtlačne sijačice. Nadtlačne sijačice. Podešavanje sijačica za okopavine. Mehanika rada sjetvenih aparata i nagaznih kotača. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 145-165, Zimmer, R. i sur. , str. 181-198, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 39-45. 1,2,5
3. Agrotehnički zahtjevi na sadilice prijesadnica i gomolja. Podjela sadilica prijesadnica. Sadilice s ručnim ulaganjem prijesadnica. Poluautomatske sadilice. Automatske sadilice prijesadnica. Podjela sadilica gomolja. Sadilice s ručnim ulaganjem gomolja. Poluautomatske sadilice gomolja. Automatske sadilice gomolja. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 103-148, Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 165-171. 1, 2
4. Podjela i izvedbe strojeva za njegu i zaštitu bilja. Opis, glavni radni dijelovi i princip rada strojeva za međurednu obradu okopavina. Geometrija motičica i sile u radu na istim. Pljevilice. Rotirajući kultivatori. Prorjeđivači. Općenito o kemijskoj zaštiti bilja. Vrste aplikacije pesticide. Hidromehanika škropiva. Opis, prikaz glavnih radnih dijelova i podešavanje prskalica u radu. Zamagljivači. Zaprašivači. Primjena zrakoplova u kemijskoj zaštiti bilja. Vojvodić, M. i sur.Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. Numerička izrada zadataka iz područja strojeva i uređaja za kemijsku zaštitu bilja (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 173-228, Zimmer, R. i sur., str. 199-226, 101-103, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 62, 75-78. 1, 2, 5
5. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 5
Osnovni tipovi režućih aparata. Princip rezanja stabljika. Karakteristike režućih aparata za visoki, srednji i niski rez. Opis i način rada režućeg aparata na principu odreza ili smika, te dijagram košnje. Princip rada rotokosilice, te njen dijagram košnje. Svrha gnječenja stabljika krmnih kultura i princip rada gnječilice. Numerička izrada zadataka iz područja strojeva za košnju krme. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 243-259, Zimmer, R. i sur. , str. 227-234, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 61. 1, 2, 5
6. Tipovi grablji za sušenje, sakupljanje sijena, te univerzalne grablje. Opis i način funkcioniranja pick- up uređaja i samoutovarnih prikolica. Princip rada visokotlačnih preša za sijeno i slamu za male bale. Princip rada aparata za vezivanje, i sile na klipu visokotlačne preše za sijeno i slamu. Princip rada rotobalera i karakteristike isprešanih bala, te podešavanja na istom. Opis i princip rada uređaja za umatanje bala folijom. Numerička izrada zadataka iz područja sušenja i sakupljanja sijena. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 260- 302, Zimmer, R. i sur. , str. 234-264, Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str. 61. 1, 2, 5
7. Tehnika siliranja. Krmne kulture za spremanje silaže. Fizikalno-mehanička svojstva biljaka za spremanje silaže. Tipovi silosa za spremanje silaže. Opis, prikaz glavnih radnih dijelova i princip rada silažnog kombajna za niskorasle i visokorasle kulture, te načine podešavanja dužine sječke. Transport sječke. Stacionarne sječkare. Brkić, D. i sur. Strojevi i uređaji za spremanje silaže, str. 5-77. 1, 2
8. Tipovi sušara za sušenje sijena. Fizikalni proces dosušivanja sijena. Osnovni radni dijelovi ventilatorske sušare. Tehnološki proces dosušivanja sijena u ventilatorskoj sušari.Specijalni tornjevi za sušenje sijena. Vojvodić, M. i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji) str. 293-302. 1, 2
9. Drugi parcijalni ispit 1, 2, 5
Svojstva žetve i berbe. Fizikalno-mehaničke karakteristike zrna. Načini žetve i vršidbe strnih žitarica. Strojevi za jednofazno spremanje žitarica- Univerzalni žitni kombajni.Opis tehnološkog procesa rada kombajna. Žetelica ili heder. Vršalica kombajna i dijelovi.Numerička izrada zadataka iz područja strojeva za žetvu i berbu zrnatih plodina. Podešavanje kombajna u žetvi strnih žitarica. Brkić, D. i sur. Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, str. 1-94. Lukač P., Šumanovac L. Zbirka riješenih zadataka iz mehanizacije biljne proizvodnje (interna skripta), str.81-82. 1,2,5
10. Korištenje žitnog kombajna pri kombajniranju drugih kultura. Kombajniranje uljane repice. Kombajniranje soje. Kombajniranje suncokreta. Kombajniranje kukuruza. Opis, princip rada, glavni dijelovi i podešavanje berača- komušača kukuruza u radu. Brkić, D. i sur. Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, str. 132-164. 1, 2,
11. Gubici i oštećenja zrna nastalih kombajniranjem. Direktni gubici zrna. Indirektni gubici. Ispitivanje kombajna u radu. Analiza gubitaka zrna uzrokovanih radom kombajna u žetvi pšenice, uljane repice, suncokreta, soje i kukuruza. Gubici zrna kukuruza uzrokovanih radom samokretnih i vučenih berača- komušača u radu. Brkić, D. i sur. Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, str. 194-231. 1, 2
12. Podjela strojeva za vađenje šećerne repe. Tehnološki proces rada strojeva koji rade na principu izvlačenja korijena. Strojevi koji rade principom rezanja glava i podizanja korijena. Jednostavna oruđa (strojevi). Složeni strojevi. Tehnološki opis, glavni radni sklopovi i princip rada kombajna za vađenje šećerne repe. Prijevoz korijena i glava s listovima šećerne repe. Ocjena kvalitete rada strojeva za vađenje korijena šećerne repe. Organizacijski gubici. Brkić, D., Jurišić, M. Strojevi i uređaji za vađenje šećerne repe. Str. 1-81. 1,2
13. Agrarna informacijska tehnologija. Uvod i definicija. Temelji uzgoja bilja prema specifičnostima tla i položaju. Regulacijski i mjerni sustavi u vozilima i strojevima. Trendovi razvoja informacijskih tehnologija u poljoprivredi. Jurišić, M., Plaščak, I. Geoinformacijski sustavi- GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša., str. 246-259. 4
Treći parcijalni ispit 1,2,4,5
14. Prezentacije seminarskih radova 3

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.