Stručna praksa I

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s podešavanjem jednostavnih i kombiniranih agregata u predsjetvenoj pripremi tla. Usklađivanje linije vuče i linije otpora na tanjuračama, drljačama i valjcima. Racionalizacija korištenja pogonskih i kombiniranih agregata u dopunskoj obradi tla. Sadržaj omogućava polaznicima detaljno upoznavanje strojeva i uređaja njihovu koncepciju, sklopove, podešavanja u radu i primjenu.

Ishodi učenja

  1. Obaviti najvažnija praktična podešavanje na polju sukladno agrotehničkoj operaciji i eksploatirati strojeve za osnovnu i dopunsku obradu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu bilja, spremanje sijena, spremanje silaže, žetvu zrnatih plodina, berbu i komušanje kukuruza te vađenje šećerne repe.
  2. Izabrati optimalan tip skladišta i ekonomskog dvorišta sukladan količini i vrsti proizvedene robe
  3. Koristiti različite metode ispitivanja pogonskih i priključnih agregata
  4. Organizirati i upravljati radom poljoprivrednih strojeva na poljoprivrednim gospodarstvima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Praktični rad (dnevnik rada) 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Plan nastave

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Popravak motora SUI i traktora. Određivanje bilance snage traktora (vučna snaga, vučna sila). Vujčić M. i sur., Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 173-182. Zimmer, R. i sur.: Mehanizacija u ratarstvu, str. 29-42. 1
2. Podešavanje lemešnog pluga prije oranja u horizontalnoj, vertikalnoj i poprečnoj ravnini. Usklađivanje radnog zahvata na prvom plužnom tijelu sa pogonskim agregatom. Podešavanje dubine oranja. Usklađivanje linije vuče i linije otpora pluga. Izvođenje oranja plugovima ravnjacima i plugovima premetnjacima. Zimmer, R. i sur. Integralna tehnika obrade tla i sjetve, str. 1-27. 2
3. Podešavanje jednostavnih i kombiniranih agregata u predsjetvenoj pripremi tla. Usklađivanje linije vuče i linije otpora na tanjuračama, drljačama i valjcima. Racionalizacija korištenja pogonskih i kombiniranih agregata u dopunskoj obradi tla. Vojvodić, M., i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), str. 71-102. 1, 2
4. Podešavanje oruđa za distribuciju organskih i mineralnih gnojiva. Određivanje normi i podešavanje sjetvenog sklopa na žitnim i sijačicama za okopavine. Osnovna podešavanja na sadilicama prijesadnica i sadilicama gomoljastih kultura. Podešavanje strojeva i uređaja za njegu i kemijsku zaštitu bilja. Zimmer, R. i sur. Integralna tehnika obrade tla i sjetve, str. 28-50. Vojvodić, M., i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), str. 103-229. 2
5. Podešavanje strojeva i uređaja za spremanje sijena i silaže u radu. Određivanje radne brzine, učinka u radu i drugih važnijih eksploatacijskih pokazatelja. Podešavanje režima sušara za sušenje sijena. Vojvodić, M., i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), str. 243-302. 2
6. Najvažnija podešavanja na univerzalnom žitnom kombajnu u žetvi strnih žitarica, uljane repice, suncokreta, soje i berbi kukuruza. Podešavanje u radu berača-komušača i kombajna za vađenje korijena šećerne repe. Vojvodić, M., i sur. Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje I. (Mehanizacija u biljnoj proizvodnji), str. 303-398. 2
7. Funkcija i održavanje sustava za usis zraka. Funkcija i održavanje sustava za napajanje diesel motora gorivom. Funkcija i održavanje sustava za hlađenje zrakom i tekućinom. Funkcija i održavanje sustava za podmazivanje. Opis i princip rada uređaja na motorima i traktorima. Emert, R. i sur. Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, str. 31-48., Vujčić M. i sur., Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 192-210. 3
8. Uloga i organiziranje servisno-preventivnog održavanja. Spojka, mjenjač, diferencijal-funkcija i održavanje. Funkcija i održavanje kočnica. Konzerviranje i garažiranje strojeva. Upravljački i hidraulički uređaj traktora-funkcija i održavanje. Emert R. i sur., Održavanje traktora i poljoprivrednih strojeva, str. 15-16, str. 95-111., Emert R. i sur. Popravak poljoprivrednih strojeva, str. 81-89., str. 95-100., Vujčić M. i sur., Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 211-221. 3
9. Pakiranje robe, skladišta i ambalaža. Osnovni tipovi transportne ambalaže. Skladišta i ekonomska dvorišta. Utjecaj makro lokacije na proizvodnju-metoda težišta. Projektiranje skladišta. Transport u skladištima rasute robe. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 10-17. 4
10. Opseg i dinamika transportnih radova. Pravci kretanja transportnih sredstava (itinerera). Određivanja potrebnog broja transportnih agregata. Sustav masovnog usluživanja transportnih radova-redovi čekanja. Šumanovac, L. Transport u poljoprivredi, str. 102-118. 5
11. Ispitivanje-testiranje traktora prema OECD standardu. Uporaba mjerne opreme za ispitivanje kvalitete aplikacije pesticida prskalicama i raspršivačima. Metodika ispitivanje gubitaka zrna u radu univerzalnim žitnim kombajnom. Brkić, D. i sur.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 66-83., Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L.: Strojevi za žetvu i berbu zrnatih plodina, str. 211-219. 6
12. Pojam precizne poljoprivrede. Primjena elektroničkih uređaja u poljoprivredi. Korištenje globalnog sustava (GPS-a) za pozicioniranje i vođenje poljoprivrednih strojeva. Brkić, D. i sur.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 328-338. 7
13. Primjena ergonomije na pogonskim i priključnim agregatima. Analiza radnog prostora traktoriste i kombajnera. Brkić, D. i sur.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 308-321. 7
14. Struktura i iskorištenje radnog vremena pogonskih i priključnih agregata. Bilanca vremena smjene. Praćenje (kronometriranje) rada poljoprivrednih strojeva. Troškovi ljudskog i strojnog rada. Brkić, D. i sur.: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, str. 177-182. 8
15. Praktično podešavanje samokretnih i priključnih agregata u radu 9

Ispitni rokovi