Zaštita bilja I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Suradnici

doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
doc.dr.sc. Sanda Rašić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s principima zaštite bilja.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost i ulogu kukaca, uzročnika bolesti i korova u poljoprivrednoj proizvodnji;
 2. Opisati i identificirati korov, te štetnika i uzročnika bolesti prema simptomima oštećenja na biljci;
 3. Definirati i usporediti različite sustave zaštite bilja
 4. Definirati sredstva za zaštitu bilja i osnovne pojmove iz fitomedicine
 5. Argumentirati prednosti i nedostatke primjene sredstava za zaštitu bilja
 6. Integrirati znanje te donijeti odluku o potrebi primjene pesticida

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Zaštita bilja I
Koordinator modula: Izv. prof. dr.sc. Ivana Majić
Šifra modula (nastavnički portal): 41347
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika; Zootehnika; Mehanizacija; Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 65 2,17 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu. Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Grafika d.o.o, str. 202.
 2. Kišpatić, J. (1992.): Opća fitopatologija. Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Kovačević, J. (1976): Korovi u poljoprivredi. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 4. Baličević R., Ravlić M. (2013): Fitofarmacija, interna skripta za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.
 5. Glasilo Biljne Zaštite: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. Izd. HDBZ, Zagreb.

Izborna literatura

 1. Oštrec, Lj. i Gotlin Čuljak, T. (2005.): Opća entomologija. Zrinski d.d. Čakovec 222 str.
 2. Maceljski, M. (2002): Poljoprivredna entomologija. Zrinski Čakovec
 3. Ćosić, J., Jurković, D., Vrandečić, K. (2006.): Praktikum iz fitopatologije. http//www.pfos.hr
 4. Agrios, G.N. (2005.): Plant Pathology. General Aspects. 5th edition. Elsevier, Amsterdam
 5. Knežević, M. (2006): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, načinom polaganja ispita  
Morfologija, anatomija i fiziologija kukaca, Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu str. 38-63. 2
2. Uloga kukaca u prirodi, Ivezić, Entomologija-kukci i ostali štetnici u ratarstvu str.23. 1
3. Štetne vrste kukaca u ratarstvu, povrćarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Ivezić, Entomologija- kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja) 2
4. prvi parcijalni ispit 1,2
5. Podjela bolesti prema uzročnicima, Kišpatić, Opća fitopatologija (odabrana poglavlja) 2
6. Gljive- građa, ishrana, smještaj micelija, organi za širenje i konzervaciju parazita, Opća fitopatologija (odabrana poglavlja) 2
7. Simptomi u biljnoj patologiji, načini širenja parazita, utjecaj ekoloških čimbenika na razvoj bolesti i osnove prognoze bolesti, Opća fitopatologija (odabrana poglavlja) 2,6
8. drugi parcijalni ispit 2,6
9. Biološke i ekološke karakteristike korova, Kovačević, Korovi u poljoprivredi (odabrana poglavlja) 2
10. Razmnožavanje i širenje korova, Kovačević, Korovi u poljoprivredi (odabrana poglavlja) 2
11. Odnosi korova prema kultiviranim biljkama, Baličević i Ravlić, Fitofarmacija- skripta 1
12. Značaj antropogenog faktora na korove, Baličević i Ravlić, Fitofarmacija- skripta 1
13. Štete i koristi od korova u agroekosustavu, Baličević i Ravlić, Fitofarmacija- skripta 3
14. Korovi u sastavu travnjačke flore, Baličević i Ravlić, Fitofarmacija- skripta 3
15. Osobine pesticida, izbor pesticida za suzbijanje glavnih štetnika i bolesti, vrijeme i način primjene pesticida u odnosu na razvojni stadij štetnika i kulturu, doza i koncentracija, tehnika primjene, zaštita primjenitelja, karence, ocjena učinkovitosti. Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 4,5,6
16. treći parcijalni ispit 1-6
17. Prezentacije seminarskih radova 1,3,4,5,6
18. Završni usmeni ispit 1,2,3,4,5,6

Ispitni rokovi

 • 9.11.2016.
 • 11.1.2017.
 • 1.2.2017.
 • 15.2.2017.
 • 12.4.2017.
 • 3.5.2017.
 • 12.6.2017.
 • 29.6.2017.
 • 13.7.2017.
 • 6.9.2017.
 • 20.9.2017. DEKANSKI 
 • 25.9.2017.

ISPITI će se održati u 10 h

KONZULTACIJE su svake srijede (10-12 h)

Ispiti i konzultacije održati će se u kabinetu br. 407, IV kat