Zootehnika

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda (smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Zootehnika je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području animalne proizvodnje. Preddiplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u animalnoj proizvodnji, očuvanju okoliša i izgradnji poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, prvostupnici će biti sposobni proizvesti animalni proizvod odabirom odgovarajućih uzgojno selekcijskih postupaka. Također, znati će organizirati i provoditi proces proizvodnje hrane za životinje, odabrati pravilne postupke skladištenja hrane za životinje i animalnih proizvoda uz primjenu mjera zaštite okoliša. Nakon realizirane proizvodnje, prvostupnici će znati prepoznati značajke proizvoda i usluga u animalnoj proizvodnji te pripremiti proizvod za prodaju i distribuciju na tržištu.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije

Kratica akademskog naziva: univ. bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Zootehnika:

  1. Analizirati, izabrati i organizirati procese u animalnoj proizvodnji i proizvodnji hrane za životinje
  2. Pripremiti radno mjesto u svrhu optimalnih uvjeta provedbe određenih tehnoloških procesa i /ili metoda u animalnoj proizvodnji
  3. Analizirati animalne uzorke i uzorke hrane za životinje prema standardnim metodama i objasniti rezultate laboratorijskih analiza te izabrati proces proizvodnje sukladno rezultatima analize
  4. Proizvesti animalni proizvod te primijeniti i izabrati odgovarajuće uzgojno selekcijske postupke i zaštite zdravlja
  5. Primijeniti pravilne postupke skladištenja animalnih proizvoda i hrane za životinje te izabrati i primijeniti mjere zaštite okoliša
  6. Prepoznati značajke proizvoda i usluga u animalnoj proizvodnji te pripremiti proizvod za prodaju i distribuciju na tržištu

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Pored stečenih općih znanja iz temeljnih biotehničkih znanosti završetkom preddiplomskog studija prvostupnici će raspolagati znanjem iz zootehnike, te će biti osposobljeni za stručni rad u istom
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Sveučilišni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) inženjer agronomije

Godine studija