Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Zootehnika » 1. godina » Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom

Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Danijel Jug

Suradnici

Prof.dr.sc. Irena Jug
doc.dr.sc. Bojana Brozović

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnika s osnovama biljne proizvodnj, tloznanstva i agrometeorologije.

Ishodi učenja

 1. prepoznati i opisati temeljne faktore poljoprivredne proizvodnje (klimu, tlo i biljku), te iskazati njihovu međusobnu povezanost.
 2. prepoznati i opisati najvažnije meteorološke elemente, i objasniti njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju unutar klimatskih regija Republike Hrvatske.
 3. opisati osnovna fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla.
 4. objasniti i interpretirati značaj plodnosti tla, elemenata biljne ishrane i principa gnojidbe.
 5. objasniti značaj obrade tla kao i važnost pravilnog odabira sustava obrade tla u agroekosustavu.
 6. definirati i opisati značaj agrotehničkih mjera i postupaka s obzirom na sustav biljne proizvodnje.
 7. komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz osnova bilinogojstva i agrometeorologije

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
seminarski rad 0,6 10%
Kontinuirana provjera znanja (parcijalni ispit) 1,8 80% 0%
Završni ispit 1,8 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Penzar, I., Penzar B. ( 2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Priručnik.
 3. Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, (udžbenik).
 4. Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Synopsis, Zagreb, (udžbenik).
 5. Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, (udžbenik).
 6. Agrometeorologija 1 od 2
 7. Agrometeorologija 2 od 2
 8. Uvod u tloznanstvo i svojstva tla
 9. Elementi biljne ishrane
 10. Supstrati i gnojidba
 11. Obrada tla
 12. Biljna reprodukcija
 13. Sustavi biljne proizvodnje
 14. Konsocijacije
 15. Njega usjeva

Izborna literatura

 1. Penzar B. i sur. (1996): Meteorologija za korisnike, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Marschner, H. (1995): Mineral nutrition of higher plants, Academic Press, (udžbenik).
 3. Adel El Titi (2010): Soil Tillage in Agroecosystems, CRC Press, (udžbenik).
 4. Mihalić, V. (1985): Opća proizvodnja bilja, Školska knjiga, Zagreb (udžbe

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uvod u agrometerologiju Penzar, I., Penzar B. ( 2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb 1
2. Značaj meteroroloških elemenata za biljnu proizvodnju Penzar, I., Penzar B. ( 2000): Agrometeorologija, Školska knjiga, Zagreb Jug D., Stipešević, B., Jug, I., Mesić, M. (2011.): Agroklimatološki pojmovnik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 1,2
3. Poljoprivredna proizvodnja unutar klimatskih regija RH Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, 2
4. Prvi parcijalni ispit 1,2
Uvod u tloznanstvo Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, 3
5. Tlo kao supstrat biljne proizvodnje Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 4
6 Plodnost tla i elementi biljne ishrane Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 4
7 Ishrana bilja i gnojidba Vukadinović, V., Vukadinović, V. (2011): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 4
8. Drugi parcijalni ispit 3,4
Obrada tla Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, 5
9. Biljna reprodukcija i sustavi biljne proizvodnje Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Synopsis, Zagreb 6
10. Konsocijacije Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Synopsis, Zagreb 6
11. Njega usjeva Butorac, A. (1999): Opća agronomija. Školska knjiga, Zagreb, Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Synopsis, Zagreb 6
12. Treći parcijalni ispit 5,6
13. Prezentacija seminarskog rada 7
14. Prezentacija seminarskog rada 7
15. Prezentacija seminarskog rada 7

Ispitni rokovi

Datum Ispitni rok Dan Vrijeme Usmeni Pismeni
20. 09. 2016. dekanski utorak 900 x x
15. 11. 2016. izvanredni utorak 900 x x
17. 01. 2017. izvanredni utorak 900 x x
07. 02. 2017. redovni utorak 900 x x
21. 02. 2017. redovni utorak 900 x x
11. 04. 2017. izvanredni utorak 900 x x
16. 05. 2017. izvanredni utorak 900 x x
27. 06. 2017. redovni utorak 900 x x
11. 07. 2017. redovni utorak 900 x x
05. 09. 2017. redovni utorak 900 x x
19. 09. 2017. redovni utorak 900 x x