Osnove genetike i selekcije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž

Suradnici

doc.dr.sc. Boris Lukić
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja i osnovnim pojmovima vezanim za selekciju domaćih životinja.

Ishodi učenja

 1. Opisati i prepoznati prokariotske i eukariotske dijelove stanice i njihovu ulogu u staničnom ciklusu te tijekom reprodukcije (mitoza, mejoza i postmejotičke diobe.
 2. Opisati i objasniti strukturu DNK, RNK te princip prijenosa genetske informacije (sinteza proteina)
 3. Primijeniti stečeno znanje o složenom mehanizmu nasljeđivanja, prepoznati te predvidjeti različite tipove nasljeđivanja prilikom rješavanja problemskih zadataka.
 4. Objasniti Hardy_Weinbergov zakon genetske ravnoteže populacije i razumjeti zašto i kako sistematski i slučajni procesi dovode do promjene učestalosti gena i genotipova u populaciji.
 5. Na temelju ranije stečenog znanja o kvantitativnim svojstvima objasniti uzroke varijabilnosti kvantitativnih svojstava (P= G + E) te utvrditi pomoću statističkih metoda osnovne parametre fenotipske varijabilnosti i povezanosti (varijanca, standardna devijacija).
 6. Objasniti pojam heritabiliteta i na jednostavnim zadacima znati izračunati koeficijent heritabiliteta
 7. Objasniti razliku između genotipske i uzgojne vrijednosti te heritabiliteta
 8. Znati razlikovati učinke heterozisa i inbridinga na uzgoj i selekciju domaćih životinja
 9. Znati procijeniti teorijski uspjeh selekcije te na jednostavnim zadacima primijeniti stečeno znanje.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove genetike i selekcije
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Nikola Raguž
Šifra modula (nastavnički portal): 41322
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Pavlica, Mirjana. Genetika. Mrežni udžbenik. Sveučilište u Zagrebu .http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/
 2. Petrović, Sonja: Bilješke s predavanja i vježbi (PowerPoint prezentacija) + ploča-kreda)
 3. Jovanovac, Sonja: Bilješke s predavanja (PowerPoint prezentacija) + ploča-kreda)
 4. Jovanovac, Sonja: Principi uzgoja životinja, str. 174.- 283. Sveučilišni udžbenik, Osijek, 2013.
 5. Raguž, Nikola: bilješke s predavanja i vježbi (PowerPoint prezentacija) + ploča-kreda)

Izborna literatura

 1. Borojević Katarina: Geni i populacija: Univerzitet u Novom Sadu, 1986.
 2. Jovanovac, Sonja: Populacijska genetika domaćih životinja. Skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2005.
 3. Marinković, D., Tucić, N., Kekić, V. Genetika. Naučna knjiga Beograd, 1981.
 4. Tamarin R.H. Principles of Genetics (sixth edition) WCB McGraw-Hill

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave, literaturom te rasporedom parcijalnih ispita; Uvod u genetiku, povijesni razvoj, podjela i značaj genetike (PowePoint prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi  
2. Citološka osnova nasljeđivanja (mitoza i mejoza), životni ciklusi u biljaka i životinj; Građa biljne i životinjske stanice; Opis mitoze i mejoze (Petrović, S.,Power Point prezentacije s predavanja i vježbi; Jovanovac, S. Principi uzgoja životinja, str 44-50) 1
3. Struktura i funkcija DNK i RNK; prijenos nasljedne informacije; centralna dogma; struktura gena i kromosoma (Petrović, S., Power Point prezentacije s predavanja i vježbi; Jovanovac, S. Principi uzgoja životinja, udžbenik, str 50-52) 1,2
4. Nasljeđivanje po Mendelu; odstupanja od Mendelovih pravila nasljeđivanja (interakcije nealelnih gena; Vezanost gena; utjecaj spola na ekspresiju gena; pleiotropno djelovanje gena; aditivna poligenija (Petrović, S., Power Point prezentacija s predavanja i vježbi; Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, str. 53-57) 3
5. Uzroci promjena u broju i strukturi kromosoma; Mutacije i reparacija DNK; vezani geni crossing –over (Petrović, S., Power Point prezentacije s predavanja i vježbi; Jovanovac, S. Principi uzgoja životinja, udžbenik str 65-72) 3
6. Primjena stečenog znanja u rješavanju problemskih zadataka (Petrović, S. Power Point prezentacija s vježbi) 2,3
7. Prva parcijalna provjera znanja 1,2,3,
8. Uvod u genetiku populacije; pojam i karakteristike populacije; frekvencija gena i genotipova; Hardy-Weinbergov zakon genetske ravnoteže populacije (Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, udžbenik str. 174-178) 4
9. Utjecaj sistematskih procesa na promjenu frekvencije gena i genotipova (mutacije, migracija, selekcija): slučajne promjene frekvencija gena i male populacije; Efektivna veličina populacije (Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, udžbenik str. 178-182) 4
10. Utjecaj metoda uzgoja na promjene frekvencija gena i genotipova; srodstvo i koeficijent srodstva; inbriding i koeficijent inbridinga; heterozis učinak (Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, udžbenik, str. 182-189) 4
11. Nasljeđivanje i ocjenjivanje varijabilnosti kvantitativnih svojstava; genetska, fenotipska i okolišna varijanca; heritabilitet; ponovljivost (Jovanovac, s., Principi uzgoja životinja, udžbenik, str.193 – 225) 5
12. Druga parcijalna provjera; Uvod u selekciju 4,5
13. Uzgojna vrijednost (Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, udžbenik, str. 228-234) 5,6,7
14. Selekcijski učinak; metode selekcije (Jovanovac, S., Principi uzgoja životinja, udžbenik str. 240 -283) 6,7,8,9
15. Treća parcijalna provjera  

Ispitni rokovi