Osnove poljoprivrednog strojarstva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Suradnici

dr.sc. Željko Barač
doc.dr.sc. Drago Kraljević
Ivan Vidaković , mag.ing.mech.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim strojarskim znanjima iz područja tehničkih materijala, mehanike, elemenata strojeva i površinske zaštite materijala, koji će im služiti kao podloga za praćenje ostalih modula iz područja strojarstva na višim godinama studija smjera Mehanizacije, te kasniju primjenu u eksploataciji poljoprivredne tehnike.

Ishodi učenja

 1. kategorizirati osnovne vrste tehničkih materijala,
 2. razumjeti i opisati odnos strukture i svojstava tehničkih materijala,
 3. definirati osnovna pravila mehanike i njihovu praktičnu primjenu,
 4. analizirati vezu između opterećenja, naprezanja i deformacija,
 5. opisati osnovne vrste elemenata strojeva i njihovu primjenu,
 6. identificirati elemente strojeva primijenjene kod poljoprivrednih strojeva
 7. definirati osnovne pojmove iz područja motora s unutrašnjim izgaranjem,
 8. identificirati i opisati osnovne uređaje traktora te objasniti njihovu funkciju.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove poljoprivrednog strojarstva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Goran Heffer
Šifra modula (nastavnički portal): 41287
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 57 1,9 15
Pohađanje vježbi 18 0,6 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek

Izborna literatura

 1. Filetin, T.; Kovačiček, F.; Indof, J. (2002): Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb
 2. Franz, M. (1998): Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb
 3. Vujčić, M. (1989): Tehnička mehanika I, Poljoprivredni fakultet Vinkovci
 4. Vujčić, M. (1994): Tehnička mehanika II, Iskra, Vinkovci
 5. Hercigonja, E. (1995): Elementi strojeva, Školska knjiga, Zagreb
 6. Čevra, A. (1994): Motori i motorna vozila 1 i 2, Školska knjiga, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave 1,2
Klasifikacija materijala; Struktura materijala: kemijske veze, raspored atoma u molekulama; Svojstva materijala: vrste svojstava, ispitivanje mehaničkih svojstava. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek  
2. Metali i legure metala; Željezni metali: kristalizacija čistog i tehničkog željeza, Fe-C dijagram, toplinska obrada tehničkog željeza, čelik, lijevano željezo, primjena željeznih metala; Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek 1,2
3. Neželjezni metali: aluminij, bakar, nikal, cink, titan, magnezij, olovo, kositar, primjena neželjeznih metala; Polimeri: klasifikacija polimera, struktura polimera, svojstva polimera, primjena polimera; Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek 1,2
4. Keramike: struktura keramika, svojstva keramika, primjena keramika; Kompoziti: struktura kompozita, svojstva kompozita, primjena kompozita; Ostale vrste materijala. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek 1,2
Prvi parcijalni ispit 1,2
5. Osnovni pojmovi iz mehanike; Statika krutih tijela: sila, ravnoteža dviju kolinearnih sila, rezultanta dviju sila, rastavljanje sila na komponente, rezultatnta konkurentnog skupa sila; moment sile, par ili spreg sila, redukcija sila, ravninski skup sila; veze i reakcije veza, ravnoteža skupova sila. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 3
6. Statika krutih tijela: težište, trenje; Statika čvrstih deformabilnih tijela: naprezanje, deformacije; Hooke-ov zakon, aksijalno opterećenje, smicanje, uvijanje, savijanje. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 3,4
7. Kinematika: jednoliko pravocrno i jednoloiko promjenjivo gibanje čestice, brzina i ubrzanje pri gibanju čestice, translacija tijela, vrtnja ili rotacija tijela, brzina i ubrzanje točaka tijela pri rotaciji, ravninsko gibanje tijela; Kinetika: inercijska sila, mehanički rad, snaga. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 3
8. Kinetika: rad i snaga pri rotaciji, stupanj mehaničkog djelovanja, mehanička energija, dinamička jednadžba rotacije krivocrtnom; Mehanika fluida: tlak, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, jednadžba kontinuiteta, energija tekućine i Bernoullijeva jednadžba. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 3,4
Drugi parcijalni ispit 3,4
9. Osnovni pojmovi iz elemenata strojeva: podjela elemenata strojeva, oblikovanje, izrada i tolerancije; Elementi za spajanje: vijčani spojevi, svornjaci i zatici, spojevi vratila s glavinama, opruge, zavareni spojevi. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 5,6
10. Elementi za kružno gibanje: osovine, vratila, rukavci, ležaji, spojke; Elementi za prijenos snage: opće značajke mehaničkih prijenosnika. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 5,6
11. Elementi za prijenos snage: tarni prijenos, remenski prijenos, prijenos lancima, zupčani prijenos; Elementi poljoprivrednih strojeva i uređaja. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 5,6
Treći parcijalni ispit 5,6
12. Osnovni pojmovi iz motora i traktora; Osnovna podjela traktora; Motor: podjela motora SUI, princip rada četverotaktnog dizel i Otto motora, princip rada dvotaktnog dizel i Otto motora, razvodni mehanizam četverotaktnog motora. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 7,8
13. Motor: sastavni dijelovi motora, sustavi i uređaji na motorima SUI – sustav za hlađenje, sustav za podmazivanje, elementarni rasplinjač, baterijski sustav za paljenje kod Otto motora. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 7,8
14. Temeljna svojstva goriva i maziva traktorskih motora: dizel gorivo, benzin, motorna ulja; Uređaji na motorima: akumulator, alternator, elektropokretač, turbokompresor; zagonski mehanizmi: spojka, mjenjači brzina, diferencijal, bočni prijenosnici. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 7,8
15. Uređaj za kočenje; Sustav za upravljanje traktorom; Hidraulički uređaj za nošenje oruđa; Traktorski kotači; Priključno vratilo. Vujčić, M.; Emert, R.; Jurić, T.; Heffer, G.; Baličević, P.; Pandurović, T.; Plaščak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet Osijek 7,8
Četvrti parcijalni ispit 7,8

Ispitni rokovi