Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Zootehnika » 2. godina » Anatomija i fiziologija domaćih životinja

Anatomija i fiziologija domaćih životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Mislav Đidara

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s morfologijom i osnovnim funkcionalnim načelima u domaćih životinja. Izučiti funkcije pojedinih tkiva i organskih sustava komparativno.

Ishodi učenja

 1. Imenovati strukture životinjske stanice i razlikovati ulogu pojedinih organela, objasniti procese u njima
 2. Razlikovati osnovne mehanizme u fiziologiji
 3. Razlikovati četiri osnovne vrste životinjskih tkiva i interpretirati funkcionalno značenje u okviru pojedinih organa
 4. Prepoznati dijelove životinjskoga tijela; razvrstati i opisati kosti, zglobove i mišiće domaćih životinja
 5. Razlikovati organe i organske sustave prsne, trbušne i zdjelične šupljine
 6. Nabrojiti organe krvožilnoga sustava, dišnoga sustava, limfnoga sustava, probavnoga, živčanoga, mokraćnoga i spolnoga sustava.
 7. Interpretirati građu i funkciju srca, krvnih žila, pluća, koštane srži, limfnih čvorova, timusa, želuca,predželudaca preživača, crijeva, jetre, gušterače, bubrega, mokraćnoga mjehura, jajnika, jajovoda, maternice, rodnice, sjemenika, mozga, leđne moždine, živca.
 8. Povezati utjecaj neuroendokrine regulacije na funkciju probavnoga i spolnoga sustava

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Anatomija i fiziologija domaćih životinja
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Mislav Đidara
Šifra modula (nastavnički portal): 41320
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi 20 0,67 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 5 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Liker B. (2000): Osnove fiziologije stanice, Agronomski fakultet Zagreb, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. Šperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja, web skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 4. Stilinović Z. (1993): Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja. Školska knjiga, Zagreb
 5. Kozarić Z. (2000): Veterinarska histologija, Karolina, Zagreb
 6. Konig, H.E., Liebig H-G. (2009): Anatomija domaćih sisavaca. Naklada Slap, Zagreb

Izborna literatura

 1. Dyce K. M., Sack W. O., Wensing C. J. G., (2009): TextbookofVeterinaryAnatomy, Saunders, Philadelphia, London, New York, St. Lois, Sydney, Toronto
 2. Sjaastad O. V., Sand O., Hove K., (2010): Physiologyofdomesticanimals. ScandinavianVeterinary Press
 3. ReeceW. O. (2010): Physiologyofdomesticanimals, Williams andWilkins
 4. Frandson D. i sur. (2009): AnatomyandPhysiologyofFarm Animals, Wiley-Blackwell, Philadelphia

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Organizacija životinjskog organizma. Stanica i tkiva.Liker B. (2002): Osnove animalne citologije, str 1-6 1
2. Građa i funkcija životinjske stanice. Građa membrana u biološkim sustavima. Načini transporta. Osnovni mehanizmi u fiziologiji. Liker B. (2002): Osnove animalne citologije, str. 7-17., 1, 2
  Praktično upoznavanje, razlikovanje i imenovanje dijelova životinjskoga tijelaLiker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 1-9 4
3. Stanična organela: mitohondrij, proizvodnjaenergije, jezgra, DNA, RNA, protein. Liker B. (2002): Osnove animalne citologije, str. 19-51. 1
  Upoznavanje osovinskog skeleta.Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str.11-21. 4
4. Endoplazmatska mrežica, Golgijev aparat, lizosomi i stanični kostur Liker B. (2002): Osnove animalne citologije, str. 59-71. 1
  Praktično izučavanje kostiju osovinskog skeleta i povezanosti s ostalim kostima.Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str.11-21. 4
5. Među stanična komunikacija. Nadzor nad staničnim funkcijama. Liker B. (2002): Osnove animalne citologije, 72-85. 1
  Upoznavanje kostiju prednjeg ekstremiteta. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 22-31. 4
6. Morfologija i funkcija epitelnoga i vezivnoga tkiva. Kozarić Z. (2000): Veterinarska histologija, Epitelno tkivo str. 35-52., Vezivno tkivo str. 53-68., Hrskavično i koštano str. 83-98. 3
  Praktično izučavanje kostiju prednjeg ekstremiteta. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 22-31. 4
7. Morfologija ifunkcija mišićnoga i živčanoga tkiva. Kozarić Z. (2000): Veterinarska histologija, Mišićno tkivo str. 99-110, Živčano tkivo str. 111-121. 3
  Upoznavanje kostiju stražnjeg ekstremiteta. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 31-39. 4
8. Prvi parcijalni ispit: funkcija stanice i histologija 1, 2, 3
Živčani sustav. Građa srca, krvnih žilaŠperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja– odabrana poglavlja, 2-24..  
  Praktično izučavanje kostiju stražnjeg ekstremiteta. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 31-39. 4
9. Srčane akcije, srčani tonovi, cirkulacija. Uloga arterija, vena i kapilara. Mikrocirkulacija. Šperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja– odabrana poglavlja, 2-24. 5, 6
  Upoznavanje zglobova i veza između kostiju. Liker B. (1999): Anatomija sustava za gibanje domaćih sisavaca, str. 31-39. 4
10. Građa organa dišnoga sustava. Disanje. Elementi imunog sustava. Frandson D. i sur. (2009): AnatomyandPhysiologyofFarm Animals, Therespiratory system str. 289-305.Šperanda M. (2008):Anatomija ifiziologija domaćih životinja – odabrana poglavlja, Limfni sustav str. 25-39. 5, 6, 7.
11. Upoznavanje mišića. 4
Drugi parcijalni ispit,  
  Morfološka građa organa probavnoga sustava. Funkcija pojedinih organa probavnoga sustava. Šperanda M. (2008):Anatomija i fiziologija domaćih životinja – odabrana poglavlja; str. 40-62. 5, 6, 7
  Praktično vježbanje područja tijela, opisivanje pojedinih kostiju, zglobova i poimanje funkcije mišića. 4
12. Funkcioniranje probave. Resorpcija hranjivih tvari. Šperanda M. (2008):Anatomija i fiziologija domaćih životinja – odabrana poglavlja, str. 40-62. 5, 6, 7
Treći parcijalni ispit. 4
13. Morfologija i funkcija muškog i ženskog spolnog sustava. Konig, Liebig (2009):417-450 6, 7, 8
14. Morfologija i funkcija sustava za izlučivanje.Konig, Liebig (2009): Anatomija domaćih sisavaca401-417 6, 7
15. Četvrti parcijalni ispit 7, 8

Ispitni rokovi

 • 8. studenog 2016.
 • 10. siječnja 2017.
 • 7. veljače 2017.
 • 3. ožujka 2017.
 • 4. travnja 2017.
 • 9. svibnja 2017.
 • 13. lipnja 2017.
 • 4. srpnja 2017.
 • 5. rujna 2017.
 • 19.rujna 2017.
 • 20. rujna 2017. (dekanski rok)

Ispiti će se održavati s početkom u 11 sati