Govedarstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Pero Mijić

Suradnici

doc.dr.sc. Tina Bobić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim načelima govedarske proizvodnje, hranidbenim potrebama pojedinih kategorija goveda, mjerama za sprječavanje bolesti goveda, sustavima držanja goveda, te poslovima vođenja obrazaca i matične evidencije goveda. Osposobiti kandidate za samostalno rukovođenje govedarskom farmom.

Ishodi učenja

 1. shvatiti osobitosti govedarstva u poljoprivrednoj proizvodnji, te privrednu i ekonomsku važnost govedarske proizvodnje,
 2. objasniti postanak goveda, prepoznati i opisati najvažnije pasmine goveda u Hrvatskoj i svijetu,
 3. prepoznati i obrazložiti suvremene tehnologije proizvodnje mlijeka i govedskog mesa,
 4. organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima proizvodnje mlijeka obzirom na različite kategorije životinja na mliječnoj i tovnoj govedarskoj farmi,
 5. prepoznati i obrazložiti ekonomske zahtjeve i rizike u govedarskoj proizvodnji,
 6. izvesti kontrolu mliječnosti za kravu, izračunati proizvodne pokazatelje na razini ukupne i standardne laktacije, organizirati godišnji plan obrta stada, izračunati rasplodnu učinkovitost stada, organizirati plan hranidbe stada, izračunati utroška rada, amortizacije stada, objekata i opreme.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Govedarstvo I
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Pero Mijić
Šifra modula (nastavnički portal): 147308
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Caput, P. (1996) Govedarstvo. Celeber, Zagreb. (udžbenik)
 2. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2010): Očuvanje biološke raznolikosti u stočarstvu. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)
 3. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb. (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Brunsch, R., Kaufmann, O., Lüpfert, T. (1996): Rinderhaltung in Laufställen. Verlag Eugen Ulmer, Hohenheim. (udžbenik)
 2. Gravert, H. O. (1983): Die Milch – Erzeugung, Gewinnung, Qualität. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 3. Kräusslich, H. (1981): Rinderzucht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. (udžbenik)
 4. Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije. (publikacija)
 5. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka. Narodne novine 102/2000.
 6. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 156/2002.
 7. Uredba o izmjeni i dopuni uredbe o ciljnoj cijeni svježeg mlijeka. Narodne novine 81/2008.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Predavanje 1.: Mjesto govedarske proizvodnje u biološkom ciklusu. Načini govedarske proizvodnje. Zahtjevi govedarske proizvodnje za zemljišnim površinama. Literatura: Caput (1996) 13-19; Uremović (2004) Govedarstvo, 11-18. 1
2. Predavanje 2.: Povijest nastanka goveda. Pasmine goveda. Specifične značajke pasmina goveda. Literatura: Caput (1996) 33-39; 54-81; Uremović (2004) 19-26. 1
3. Predavanje 3.: Trendovi u proizvodnji. Brojno stanje i proizvodnja po kravi. Prikaz suvremenih OPG-a u Hrvatskoj. Literatura: Godišnja izvješća HPA; Caput, (1996) 19-31. 2
4. Predavanje 4.: Građa tijela goveda. Građa probavnog sustava kod goveda. Literatura: Caput, (1996) 42.-50. 3
5. Predavanja 5.: Osnovne značajke razmnožavanja goveda. Spolni ciklus i pripust. Teljenje. Uzgoj i othrana pomlatka. Literatura: Caput, (1996) 86-96; 96-113; 113-117; 120-166; Uremović (2004) 27-46; 153-178. 3
6. Predavanje 6.: Osnovne karakteristike proizvodnje mlijeka. Kemijski sastav mlijeka. Krava kao sredstvo proizvodnje mlijeka. Literatura: Caput (1996) 178-181;181-185;185-201. 3
7. Predavanje 7.: Tehnološko-tehničke faze proizvodnje mlijeka. Tijek laktacije i njezine značajke Hranidba, krma. Literatura: Caput (1996) 238-261;230-238. 4
8. Predavanje 8.: Važnost uzgojnih programa. Procjena uzgojne vrijednosti (UV) goveda. UV najboljih bikova i njihov poredak. Literatura: Caput (1996) 342-402; Caput i sur. (2010) 159- 176. 5
9. Predavanje 9.: Proizvodni kapacitet goveda za meso. Krivulja rasta mesnih pasmina. Utjecaj spola na rast. Metode ocjene kvalitete goveđeg mesa: Proizvodnja stajnjaka u proizvodnji goveda. Literatura: Caput (1996) 293-304; 337-338. 4, 5, 6
Prvi parcijalni pismeni ispit  
10. Vježba 1.: Brojno stanje goveda u RH. Veličina populacije pod uzgojnim obuhvatom. Matično knjigovodstvo u govedarstvu. Literatura: Radni materijal s Vježbe 1., str. 1-40. Godišnja izvješća HPA. Vježba 2.: Ugrožene pasmina goveda u RH. Literatura: Radni materijal s Vježbe 2., str. 1-9. Caput i sur., (2010) 215-224; 457-460. Vježbe 3.: Pravilnik o kvaliteti svježeg kravljeg mlijeka. Podjela mlijeka u razrede. Literatura: Radni materijal s Vježbe 3., str. 1-3;1-13; Narodne novine 102/2000.; 156/2002. i 81/2008. 1
11. Vježbe 4.: Fiziologija probave hrane kod goveda. Literatura: Radni materijal s Vježbe 4., str. 1-11. Vježba 5.: Generacijski interval kod goveda. Remont stada. Učinkovitost reprodukcije goveda. Literatura: Caput, (1996) 89-90;90-91;93. Radni materijal s Vježbe 5., str. 1-6. 1, 2
12. Vježbe 6.: Sastavljanje obroka za pomladak (utrošak hranjive tvari i cijena koštanja). Literatura: Radni materijal s nastave, Vježbe 6., str. 1-3; 1-40. Vježbe 7.: Uvod u mliječnost sa avansom. Kontrola mliječnosti. Izračun perzistencije. Literatura: Radni materijal s nastave, Vježbe 7., str. 1- 20. Vježbe 8.: Maksimalni proizvodni kapacitet. Troškovi proizvodnje mlijeka. Literatura: Radni materijal s nastave, Vježbe 8., str. 1-10. 3, 4
13. Vježbe 9.: Tipovi tova goveda obzirom na kategoriju tova. Literatura: Caput (1996) 306-321. Radni materijal s nastave, Vježbe 9., str. 1-28. Vježbe 10.: Kategorije goveda prema tjelesnoj masi i starosti. Prostori i objekti za tovljenike. Literatura: Radni materijal s nastave, Vježbe 10., str. 1-34. 5, 6
Drugi parcijalni pismeni ispit  
14. Terenska nastava – posjet mliječnoj govedarskoj farmi 6
15. Terenska nastava – posjet tovnoj govedarskoj junadi 6
Treći parcijalni ispit -

Ispitni rokovi

DATUM VRIJEME
16.11.2016. 9.00 h
10.01.2017. 9.00 h
31.01.2017. 9.00 h
15.02.2017. 9.00 h
04.04.2017. 9.00 h
17.05.2017. 9.00 h
13.06.2017. 9.00 h
12.07.2017. 9.00 h
29.08.2017. 9.00 h
13.09.2017. 9.00 h
20.09.2017. 9.00 h

Ispiti će se održati u kabinetu profesora (1. kat, soba 122).