Konjogojstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Baban

Suradnici

dr.sc. Maja Gregić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa stanjem i perspektivom uzgoja konja, osnovama uzgojnog rada i selekcije u konjogojstvu, hranidbenim aspektima pojedinih kategorija konja, reprodukcijom konja, mjerama za sprječavanje bolesti konja, sustavima držanja, njegom konja, te različitim načinima korištenja konja.

Ishodi učenja

 1. Shvatiti osobitost konjogojstva u poljoprivrednoj proizvodnji. Objasniti važnost, stanje i perspektive konjogojstva u Hrvatskoj i u svijetu. Definirati izvorne oblike i tipove konja te objasniti postanak konja.
 2. Prepoznati i opisati najvažnije pasmine konja u Hrvatskoj i u svijetu. Objasniti razliku boje konja, bijelih i crnih znakova na konjima te temperament i ćud.
 3. Obrazložiti osnovne biološke pokazatelje konja te njihove anatomsko-fiziološke osobitosti. Prepoznati eksterijerne pogreške i mane kod konja.
 4. Demonstrirati vještinu pristupa konju, njegu dlake i kopita. Analizirati tehniku mjerenja konja, hodova konja, poznavanje konjičke opreme.
 5. Objasniti sustave uzgoja konja i načine korištenja konja, upravljati reprodukcijom i selekcijom konja.
 6. Organizirati plan hranidbe različitih kategorija konja, opisati različite načine smještaja konja. Upravljati tehnološkim procesima u konjičkoj proizvodnji.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Konjogojstvo I
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mirjana Baban
Šifra modula (nastavnički portal): 147310
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivanković, A. (2004): Konjogojstvo. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb. (udžbenik)
 2. Baban, M. (2011): Konjogojska proizvodnja. Poglavlje u knjizi: Kralik, G., Zdenĕk, A., Baban, Mirjana, Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. (2011): Zootehnika. Grafika, Osijek. (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Baban M. (2011): Ekološki uzgoj konja. Poglavlje u knjizi: Senčić Đ., Antunović Z., Mijić P., Baban M., Puškadija Z. (2011): Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek. (udžbenik)
 2. Baban, M. (2014): Osnove rada s konjima. Priručnik. Udruga Mogu-terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje. Gradska tiskara, Osijek. (priručnik)
 3. Pejić, N. (1991): Ishrana konja. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. (udžbenik)
 4. Pejić, N.(1996): Konj – Equus Caballus. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. (udžbenik)
 5. Šerman, V. (2001): Hranidba konja. Hrvatsko agronomsko društvo. Zagreb. (udžbenik)
 6. Žiga, E.(2001): Konji – najpoznatije svjetske pasmine. Sarajevo. (knjiga)
 7. Gantner, V., Barać, Z. (2014): Uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu. Poljoprivredni fakultet. Osijek (udžbenik)
 8. Godišnja izvješća Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) o stanju u konjogojstvu. (publikacije)
 9. Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA): Procedure i upute u konjogojstvu. (publikacija)
 10. Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA): Nacionalni sustav i upute za identifikaciju i registraciju kopitara u Republici Hrvatskoj. (publikacija)
 11. Znanstveni i stručni radovi. Interni materijal.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave.  
Važnost, stanje i perspektiva konjogojstva u Hrvatskoj. Veličina populacije pod uzgojnim obuhvatom. Stanje konjogojstva u zemljama Europske unije. Pojmovi u konjogojstvu. Monofiletsko i polifiletsko porijeklo equida. Evolucija kopitara. Divlji izvorni oblici i domestikacijske promjene. Literatura: Ivanković (2004), str. 2-27; Baban (2011), str. 93-96; Godišnja izvješća HPA (publikacije). Interni materijal. 1
2. Karakteristike pasmina. Toplokrvne i hladnokrvne pasmine konja. Autohtone pasmine konja. Mali konji i poniji. Literatura: Ivanković (2004), str. 32-63; Baban (2011), str. 96-110. 2
Vježbe 1,2: Primjeri toplokrvnih i hladnokrvnih pasmina konja, autohtonih pasmina, malih konja i ponija. Metode zaštite i očuvanja ugroženih pasmina konja. Literatura: Ivanković (2004), str. 32-63; Baban (2011), str. 96-110. 2
3 Morfološka obilježja kopitara (boje konja s posebnim oznakama na glavi i nogama). Temperament i ćud konja. Ivanković (2004), str. 246-255; Baban (2011), str. 114-121. HPA: Nacionalni sustav i upute za identifikaciju i registraciju kopitara u Republici Hrvatskoj. (publikacija), str. 21-29. 2
Vježbe 3: Primjeri opisivanja morfoloških obilježja kopitara (boje, oznake). Ivanković (2004), str. 246-252; Baban (2011), str. 114-121.; HPA: Nacionalni sustav i upute za identifikaciju i registraciju kopitara u Republici Hrvatskoj. (publikacija), str. 13-29. 2
4. Osobitosti građe konja. Literatura: Ivanković (2004), str. 68-104. 3
Vježbe 4: Zubi konja. Prosuđivanje dobi konja prema zubima. Osjetila kod konja. Literatura: Ivanković (2004), str. 71-74; 104-110.; Baban (2011), str. 134-136. 3
5. Uzgoj i selekcija konja. Procjena uporabne vrijednosti konja. Konformacija konja. Tehnička pomagala za procjenu vanjštine. Procjena konja na osnovu konformacijskih svojstava. Tjelesne mjere i eksterijerne pogreške kod konja. Sustav testiranja i ocjene grla u selekciji. Literatura: Ivanković (2004), str. 206-235; Baban (2011), str. 121-130. 3
Vježbe 5,6: Matično knjigovodstvo u konjogojstvu. Procedure i upute u konjogojstvu (primjeri različitih prijava, zahtjeva i potvrda). Identifikacija i registracija kopitara u Republici Hrvatskoj. Popunjavanje dijagramskog i tekstualnog opisa u identifikacijskom dokumentu kopitara. Literatura: Ivanković (2004), str. 354-361; HPA: Nacionalni sustav i upute za identifikaciju i registraciju kopitara u Republici Hrvatskoj. (publikacija), str. 5-12; 30-36. HPA: Procedure i upute u konjogojstvu. (publikacija), str. 4-94. 3
6. Prvi parcijalni ispit. 1, 2, 3
Osnovne i specifične vrste hodova kod konja. Greške u hodovima konja. Kondicija i konstitucija. Literatura: Ivanković (2004), str. 236-242; 175-177; 254, Baban (2011), str. 132-134. 4
Vježbe 7. Pravilno ponašanje i sigurnost u štali, manježu, terenu i u prometu. Literatura: interni materijal. 4
7. Terenska nastava- posjet državnim i privatnim ergelama -
8. Terenska nastava- posjet hipodromima -
9. Terenska nastava- posjet konjičkim klubovima, konjogojskim udrugama -
10. Seminarski radovi. -
11. Seminarski radovi. -
12. Rasplođivanje konja. Spolni ciklus kobile. Spolni žar i pripust. Ždrebnost. Ždrijebljenje. Laktacija. Ivanković (2004), str. 114-126; 131-133, Baban (2011), str. 141-145. 5
Vježbe 8. Primjena biotehnologije u reprodukciji konja. Mjere za sprječavanje bolesti konja s osvrtom na najčešće bolesti kopitara. Literatura: Ivanković (2004), str. 127-130, 336-350. 5
13. Krmiva u hranidbi konja. Hranidba različitih kategorija konja. Literatura: Ivanković (2004), str. 157-175; Baban (2011), str. 134-141. 6
Vježbe 9. Sastavljanje obroka za različite kategorije konja. Literatura: Ivanković (2004), str. 157- 175; Baban (2011), str. 134-141. 6
14. Smještaj konja. Mikroklimatski zahtjevi. Tipovi objekta za smještaj konja. Različiti načini korištenja konja. Konjička natjecanja. Literatura: Ivanković (2004), str. 184-203; 280-313; Baban (2011), str. 145-160. 6
15. Vježbe 10. Oprema za jahanje i uprezanje. Čišćenje konja i njega kopita. Potkivanje. Literatura: Ivanković (2004), str. 290-298. 6
Drugi parcijalni ispit. 4,5,6

Ispitni rokovi