Oprema i uređaji u stočarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Omogućiti studentima upoznavanjen s uloga mehanizacije u suvremenoj stočarskoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Izvršiti tehnološko projektiranje farme
 2. Dimenzioniranje sustava za mužnju
 3. Dimenzioniranje sustava za zbrinavanje i obradu gnoja
 4. Definiranje potrebe za vodom

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Gordana Kralik (2011.) Zootehnika
 2. Gordana Kralik (2009.) Peradarstvo- biološki i zootehnički principi
 3. Gordana Kralik (2007.) Svinjogojstvo- biološki i zootehnički principi
 4. Senčić, Đ., Pavičić Ž., Bukvić Ž.(1996): Intenzivno svinjogojstvo, Osijek
 5. Biglbauer, M.(1997): Poljoprivredni objekti, Osijek
 6. Šikić, D. (1980): Elementi projektiranja građevinskih firmi. Poljoprivredno graditeljstvo, Zagreb
 7. Emert R., Bukvić Ž., Jurić T., Filipović D.(1997.): Popravak poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Brčić J. (1965.): Mehanizacija rada u stočarstvu,
 2. Brčić J. (1987., 1988., 1989.): Mehanizacija u govedarskoj, svinjogojskoj i peradarskoj proizvodnji, Agrotehničar,
 3. Katić Z. (1982.), Industrijska proizvodnja krmnih smjesa

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
2 Osnove mužnje i muznih uređaja; uređaji i oprema u svinjogojskoj proizvodnji; 2
3 Prvi parcijalni ispit 1,2
Proračuni kapaciteta smještaja životinja pri različitim stočarskim proizvodnjama, 3
4 Drugi parcijalni ispit 3
Zračenje i tipovi ventilacije objekata u svinjogojskoj, govedarskoj i peradarskoj proizvodnji. 4
5 Treći parcijalni ispit 4

Ispitni rokovi