Osnove biokemije i mikrobiologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Suradnici

Jurica Jović , mag.ing.agr.
doc.dr.sc. Dejan Agić
Prof.dr.sc. Suzana Kristek

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s građom makromolekula i njihovim funkcijama u stanici. Građom bioloških membrana i način prolaska molekula kroz membrane. Uvodom u metabolizam. Prijenosom i pohranjivanjem energije, kao i sintezom molekula od kojih se sintetiziraju makromolekule. Prijenos i pohrana informacija. Upoznavanje u laboratoriju sa alatima i tehnikama u istraživanju proteina i DNA.

Ishodi učenja

 1. Objasniti građu stanice i važnost organela. Opisati svojstva i karakteristike membrane i prolaz molekula kroz membrane.
 2. Poznavati karakteristike makromolekula u stanici, njihovu ulogu, kataboličke i anaboličke reakcije. Prepoznati važnost prijenosa i pohrane informacija u stanici.
 3. Opisati građu, svojstva i ulogu makromolekula u stanici.
 4. Povezati prostornu građu molekula i važnost prostorne strukture za reakcije u stanici.
 5. Prepoznati važnost metabolizma i sintezu i razgradnju univerzalne energije u stanici (ATP).
 6. Razlikovati kataboličke reakcije i mehanizam regulacije kataboličkih reakcija.
 7. Prepoznati anaboličke reakcije i biosintetske preteče, kao i mehanizam regulacije sinteze preteča makromolekula.
 8. Uočiti važnost prepoznavanja uloge DNA, kao i kontrolu ekspresije gena, kao i način preraspodjele.
 9. Prepoznati važnost rada u biokemijskom laboratoriju i važnost dobrog očitanja rezultata.
 10. Razlikovati mikroorganizme, fiziologu mikroorganizama i njihovu rasprostranjenost.
 11. Spoznati da znanjem biokemije i mikrobilogije student razvija kritičko mišljenje i logično zaključivanje, te rješavanje problema u agrarnoj struci na temelju stečenog znanja.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove biokemije i mikrobiologija
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo
Šifra modula (nastavnički portal): 41319
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 5 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, 6. Englesko izdanje i 1. Hrvatsko izdanje, Školska knjiga, 2013.
 2. D. Bešlo, Parktikum iz biokemije, skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2014.
 3. P. Karlson, Biokemija, Školska knjiga, 1993.
 4. D. Amić, Organska kemija za studente agronomske struke, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 5. S. Duraković, S., Redžepovic S.: (2002) Uvod u opcu mikrobiologiju, knjiga prva, Zagreb (knjiga), 2002.
 6. S. Duraković,Opća mikrobiologija, Zagreb (knjiga) 1996.

Izborna literatura

 1. Harvey Lodish, Arnold Berk, S. Lawrence Zipursky, Paul Matsudaira, David Baltimore and Jemes Darnell: Molecular cell biology, Fourth Edition, W. H. Freeman and Company, UK: (knjiga),2000.
 2. Charlotte W. Pratt, Kathleen Cornely, Essential biochemistry, John Wiley @Sons, Inc. (knjiga), 2004.
 3. John McMurry and Mary Castellion, Fundamentals General, Organic, and Biological Chemistry, Four Edition, Pentice hall, UK; (knjiga), 2003.
 4. Elliott, H. W., Biochemistry and molecular biology, Oxford University Press(knjiga), 2004.
 5. Durakovic S. Durakovic L. , Prirucnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, Zagreb (knjiga) 1998.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Biokemija: znanost koja se razvija. Kemijska građa i struktura proteina, Berg i sur., 1-64 str., Bešlo, 23-48 str., Karlson, 17-45 str. 1,2, 3,4
2. Enzimi: osnovne zamisli i kinetika, Berg i sur., 205-236 str, Regulacjska strategija, Berg i sur., 275-296 str., Bešlo, 101-141, Karlson, 53-90 1,2, 3,4
3. Lipidi i stanične membrane, Berg i sur. 325-345 str., Membranski kanali i pumpe, berg i sur., 351-372 str. 1,2,3,4
4. Metabolizam: osnovni pojmovi i svojstva, Berg i sur., 409-419 str. Ugljikohidrati, Glikoliza i glukoneogeneza, Berg i sur., 433-469. 3,4,5
Prvi parcijalni ispit iz predavanja  
5. Ciklus limunske kiseline, Berg i sur. 475-495 str., Oksidacijska fosforilacija, Berg i sur. 502-535 1,3,4,5
6. Put pentoza fosfata i glukoneogeneza, Berg i sur., 566-583, str., Karlson, 173-176 str., Metabolizam glikogena, Berg i sur. , 592-611, Karlson, 193-198 str. 1,3,4,5
Drugi parcijalni ispit iz predavanja  
7. Metabolizam masnih kiselina, Berg i sur., 617-643 str., Karlson, 215-229 str., Razgradnja proteina i katabolizam aminokiselina, Berg i sur. 649-672 str. 1,3,4,5,6
8. Struktura DNA, replikacija, popravak i rekombinacija DNA, Berg i sur., 783-814 str., Karlson, 91-103 str., 7,8
9. Biosinteza proteina, Berg i sur., 857-885, Karlson, 103-111 str. Ekspresija gena i kontrola ekspresije gena, Berg i sur. 892-914 str. 7,8
10. Rekmbinanta DNA tehnologija, Berg i sur., 142-147, Manipuliranje genima u eukariota, Umetanje novog gena u eukarita i njihovo eksprimiranje, Berg i sur., 152-158 1,7,8,9
Treći parcijalni ispit  
11. Mikrobni svijet i njihov položaj u prirodi, Duraković, str 1-65 6,11
12. Opća svojstva mikroorganizama, Duraković, str 65-90, Duraković, 35-65 6,11
13. Ekologija mikroorganizama, Duraković, 91-120, Duraković, 80-90 6,11
14. Fiziologija mikroorganizama, Duraković, 91-105 6,11
15. Rasprostranjenost mikroorganizama u prirodi, Duraković, 105-120 6,11
Četvrti parcijalni ispit iz predavanja  

Vježbe

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Izoliranje proteina (ovalbumina) Bešlo, 23-58, str. 3
2. Određivanje nepoznate koncentracije proteina, Bešlo,57-58 str. 3
3. Elektroforeza u poliakrilamidnom gelu, Bešlo, 59-60 str., Gel-filtracija, Bešlo, 69-70 str. 3
4. Enzimi. Ispitivanje utjecaja duljine vremena provođenja tijeka reakcije, Bešlo, 102-141 str. 3
5. Ispitivanje utjecaja toplinskog faktora na aktivnost ureaze, Bešlo, 156-157 str. 3
6. Ispitivanje utjecaja različitih iona na aktivnost ureaze, Bešlo, 158-159 str. 3
7. Određivanje ukupne aktivnosti amilaze, Bešlo, 142-147 str. 3
Prvi parcijalni ispit iz laboratorijskih vježbi-biokemijski dio  
8. Mikroskop i mikroskopiranje, Duraković, 1-25 11
9. Priprema preperata za mikroskopiranje, Duraković, 26-40 str. 11
10. Načini izoliranja i uzgoj mikroorganizama, Duraković, 41-65 str. 11
Drugi parcijalni ispit iz laboratorijskih vježbi-mikrobiološki dio  

Ispitni rokovi

 • srijeda, 09. 11. 2016. u 13 sati u Auli Alti
 • srijeda, 18. 01. 2017. u 13 sati u Auli Alti
 • srijeda, 01. 02. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 15. 02. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 19. 04. 2017. U 13 sati u Auli Alti
 • srijeda, 17. 05. 2017. u 13 sati u Auli Alti
 • srijeda, 21. 06. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 05. 07. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 30. 08. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 13. 09. 2017. u 09 sati u Auli Alti
 • srijeda, 20. 09. 2017. u 09 sati u Auli Alti

Napomena: U slučaju spriječenosti nastavnika studenti će na vrijeme biti obavješteni o izmjeni roka na oglasnoj ploči.

Mole se studenti koji žele pristupiti pismenom ispitu da se jave tri (3)  dana ranije i upišu u bilježnicu što pišu.