Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Zootehnika » 2. godina » Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja

Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

Mario Ronta , mag.ing.agr.
doc.dr.sc. Ivana Prakatur
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s kemijskim sastavom i fiziološkom funkcijom hranjivih tvari u organizmu domaćih životinja. Drugi dio modula odnosi se na prezentiranje značajnih agrotehničkih mjera u proizvodnji stočne hrane kao i upoznavanje s njihovim hranidbenim sastavom i praktičnom primjenom u hrani životinja.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati anatomske i fiziološke karakteristike probavnog sustav pojedinih životinja i definirati pojam probavljivost te nabrojiti i objasniti o čemu ovisi
 2. Klasificirati hranjive tvari i nabrojati važnije predstavnike i opisati njihovu fiziološku ulogu u organizmu domaćih životinja
 3. Objasniti izračunavanje energetske vrijednosti krmiva u praktičnim novijim energetskim jedinicama
 4. Dati definiciju krmiva i klasificirati krmiva prema vrsti i koncentraciji hranjive tvari, prema porijeklu, prema udjelu vode
 5. Identificirati pojedina svježa i konzervirana voluminozna krmiva, kao i koncentrate te krmne smjese, i protumačiti njihovu ulogu u obrocima pojedinih vrsta i kategorija životinja
 6. Valorizirati značaj i mogućnosti proizvodnje krme u agroekološkim uvjetima Republike Hrvatske
 7. Organizirati tehnologiju proizvodnje vrsta krmnog bilja na oranicama i travnjacima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove hranidbe i proizvodnja krmnog bilja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
Šifra modula (nastavnički portal): 41321
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006..
 2. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1999
 3. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 4. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Osijek, Hrvatska.
 5. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008.): Trave za proizvodnju krme i sjemena. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb, Hrvatska.

Izborna literatura

 1. Alibegović-Grbić, S., Erić, P., Vuković, S., Ćupina B., Dubljević, R., Ivanovski, P. R., Prentović, T., Gatarić, Đ., Nedović, B. (2005): Unapređenje proizvodnje krme na oranicama. Sveučilišni udžbenik. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo.
 2. Vuković, S. (1999): Krmno bilje. Sveučilišni udžbenik. Beograd. Srbija.
 3. Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Mikić, A. (2007): Jednogodišnje krmne mahunarrke. Monografija, Institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Novi Sad.
 4. Brinzej M., i sur. (1991) : Stočarstvo. Školska knjiga – Zagreb, 1991.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Važni pojmovi u hranidbi životinja i njihovo značenje. Anatomske i fiziološke karakteristike probave životinja. Kemijski sastav biljne i životinjske stanice. Probavljivost I čimbenici probave. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 19-38 str. 1
2. Organske hranjive tvari- ugljikohidrati i masti, kemijske, karakteristike, nutritivni i fiziološki značaj pojedinih predstavnika, proces probave ugljikohidrata I masti. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 39- 61 str. 2
3. Bjelančevine i voda te njihov nutritivni značaj u hranidbi životinja. Podjela bjelančevina i aminokiselina. Putevi primanja i izlučivanja vode iz organizma životinje. Proces probave bjelančevina. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 61-79 str. 2
4. Izračunavanje probavljivosti u krmivima. Energetske jedinice, praktične jedinice, novije jedinice energetske vrijednosti. Izračun energetske vrijednosti krmiva prema pojedinim jedinicama. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 14-21 str. i 30-50 str. 3
5. Prvi parcijalni ispit 3
Mineralne tvari, izvori, funkcija u organizmu, simptomi manjka jednog ili više mineral u hrani. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 80-108 str. 2
6. Vitamini u hrani životinja, fiziološka uloga u organizmu životinja, izvori vitamina, simptomi manjka. Proces probave vitamina. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 109-135 str. 2
7. Drugi parcijalni ispit 1,2
Tehnologija proizvodnje i način korištenja žitarica u hranidbi domaćih životinja. Tehnologija proizvodnje i način korištenja jednogodišnjih krmnih leguminoza u hranidbi domaćih životinja. Vuković, S. (1999): Krmno bilje, 77-130. Stjepanović I sur. (2012): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.73-96; 119-138; 145-158. Erić I sur. (2007): Jednogodišnje krmne mahunarke111-228 6,7
8. Tehnologija i način korištenja višegodišnjih leguminoza u hranidbi domaćih životinja. Tehnologija proizvodnje i način korištenja korjenastog krmnog bilja u hranidbi domaćih životinja. Stjepanović i sur. (2009): Lucena. 91-220. 6,7
9. Tehnologija proizvodnja krme na prirodnim i sijanim travnjacima. Tipovi prirodnih travnjaka, mjere za povećanje prinosa i poboljšanje kakvoće prirodnih travnjaka, načini korištenja. Tehnologija zasnivanja i načini korištenja krme sa sijanih travnjaka. Stjepanović i sur. (2008): Trave za proizvodnju krme i sjemena. 149- 176. Alibegović-Grbić i sur. (2005): Unapređenje proizvodnje krme na prirodnim travnjacima. 23-120; 153-164. 6,7
10. Podjela krmiva i osnovne značajke pojedinih skupina krmiva. Zelena voluminozna krmiva, kemijski sastav i nutritivna vrijednost kod pojedinih vrsta životinja. Konzerviranje zelene mase sušenjem. Sijeno kao komponenta obroka različitih vrsta životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 207-228 str. 4,5
11. Silaža kao svježe voluminozno krmivo. Kemijski sastav, način spremanja silaže, vrste silaže. Količine silaže u obroku pojedinih vrsta životinja. Sočna voluminozna krmiva. Gruba voluminozna krmiva. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 228-255 str. 4,5
12. Koncentrirana krmiva u hrani domaćih životinja – žitarice, leguminoze, uljarice. Kemijski sastav i nutritivna vrijednost za pojedine vrste životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 256-280 str. 5
13. Nusproizvodi prehrambene i prerađivačke industrije, biljnog i životinjskog porijekla. Mineralna krmiva i krmne masti. Hranidbeni značaj i korištenje u hranidbi životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 281-335 str. 5
14. Vrste krmnih smjesa. Tehnološki procesi obrade krmnih smjesa. Tehnologija proizvodnje. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 361-389 str.  
15. Treći parcijalni ispit  

Ispitni rokovi