Ovčarstvo i kozarstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Suradnici

dr.sc. Željka Klir
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s temeljnim principima uzgoja, selekcije i tehnologijama proizvodnje u ovčarstvu i kozarstvu u cilju proizvodnje mesa, mlijeka, vune i dlake. Osposobiti studente u pravcu samostalnog rukovođenja ovčarskim i kozarskim farmama.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost, stanje i perspektive ovčarske i kozarske proizvodnje u Hrvatskoj i u svijetu.
 2. Definirati izvorne oblike, tipove i pasmine ovaca i koza te objasniti udomaćivanje i sustave uzgoja ovaca i koza.
 3. Jasno obrazložiti osnovne biološke pokazatelje ovaca i koza te njihove anatomsko-fiziološke osobitosti. Definirati čimbenike proizvodnje i kvalitete ovčjih i kozjih proizvoda (meso, mlijeko, vuna, koža, dlaka) i njihove specifične namjene.
 4. Izložiti metode nasljeđivanja i varijabilnosti kvantitativnih i kvalitativnih osobina ovaca i koza te analizirati i samostalno voditi matičnu evidenciju u ovčarstvu i kozarstvu.
 5. Opisati reprodukciju ovaca i koza te tehnologiju proizvodnje janjadi i jaradi. Objasniti laktaciju, mužnju i smještaj ovaca i koza te izvesti kontrolu mliječnosti za ovce i koze.
 6. Organizirati plan hranidbe različitih kategorija ovaca i koza te samostalno upravljati uzgojno-tehnološkim procesom na ovčarskim i kozarskim farmama.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ovčarstvo i kozarstvo I
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zvonko Antunović
Šifra modula (nastavnički portal): 41327
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Mioč, B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 2. Uremović i sur. (2002): Stočarstvo (poglavlja Ovčarstvo i Kozarstvo). Agronomski fakultet Zagreb.
 3. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.

Izborna literatura

 1. Gordon, J. (1997): Controlled reproduction in sheep and goats. Cab International.
 2. Lőhle, K., Leucht, W. (1997): Ziegen und Shafe. Eugen Ulmer GmbH & Co.
 3. Feldhofer, S., Banožić, S., Antunac, N. (1994): Uzgoj i hranidba koza-proizvodnja i prerada kozjeg mlijeka. Hrvatsko mljekarsko društvo. Zagreb.
 4. Simmons, P., Eukarius, C. (2001): Raising sheep. Storeys books, Wermont.
 5. Šakić, V., Katica, V., Ferizbegović, J. (2011): Uzgoj koza. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo.
 6. Mahgoub, O., Kadim, T., Webb, E. (2012): Goat meat production and quality. CAB International.
 7. Court, J., Webb, W.J., Hides, S. (2010): Sheep farming for meat and wool. CSIRO Publishing.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Važnost, stanje i perspektiva ovčarske proizvodnje u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovni biološki pokazatelji ovaca te izvorni oblici, udomaćivanje i anatomske osobitosti ovaca. Mioč i sur., str. 19-34; 111-129. 1,2,3
2. Tipovi i pasmine ovaca. Sustavi uzgoja ovaca. Mioč i sur., Ovčarstvo, str. 19-34; 111-129; Uremović i sur., str. 362 2
3. Proizvodnja i kvaliteta ovčjih proizvoda (meso, mlijeko, vuna, koža). Mioč i sur., str. 245-355. 3
4. Nasljeđivanje i varijabilnost kvantitativnih i kvalitativnih osobina ovaca. Matična evidencija u ovčarstvu. Mioč i sur., str.131-154. 4
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Reprodukcija ovaca i tehnologija proizvodnje janjadi. Laktacija i mužnja ovaca. Provođenje kontrole mliječnosti ovaca. Mioč i sur., str.159-187; 281-288. Uremović i sur., str. 409-412. 5
6. Plan hranidbe ovaca i janjadi. Tov janjadi i ovaca. Mioč i sur., str. 213-240. Uremović i sur., str. 404-408. 6
7. Smještaj ovaca. Tržište ovčjih proizvoda. Mioč i sur., str. 385-410. 5,6
8. Terenske vježbe na obiteljskom gospodarstvu koje se bavi uzgojem ovaca. 2,4,5,6
9. Drugi parcijalni ispit 5,6
Stanje, privredno ekonomska važnost i perspektiva uzgoja koza u Hrvatskoj i u svijetu. Osnovni biološki pokazatelji koza. Anatomske osobitosti, prednosti i nedostaci koza. Mioč i Pavić, str. 13-21; 69-71; 73-83. 1,2,3
10. Podrijetlo i sustavi uzgoja koza. Tipovi i pasmine koza. Uremović i sur., str. 450-454. Mioč i Pavić, str. 17-17; 23-45; 63-69. 2
11. Namjena koza (meso, mlijeko, dlaka i specifične namjene). Uzgoj i tov jaradi, uzgoj koza. Osnovni principi oplemenjivanja koza. Matična evidencija u kozarstvu. Mioč i Pavić, str. 47-57; 123-137. 3, 4
12. Reprodukcija koza. Laktacija, mužnja i smještaj koza. Provođenje kontrole mliječnosti koza. Mioč i Pavić, str. 101-118; 218-219; 251-270. 5
13. Plan hranidbe koza i jaradi. Selektivnost u hranidbi koza. Tržište kozjih proizvoda. Mioč i Pavić, str. 153-188. 6
14. Terenske vježbe na obiteljskom gospodarstvu koje se bavi uzgojem koza. 2,4,5,6
15. Treći parcijalni ispit 1,2,3,4,5,6

Ispitni rokovi