Peradarstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike modula sa značajem peradarstva kao i osnovama proizvodnje jaja i mesa.

Ishodi učenja

 1. usporediti proizvodnju i potrošnju peradskih proizvoda u svijetu i RH
 2. procjeniti kvalitetu mesa i jaja
 3. identificirati obilježja i ulogu uzgoja peradi
 4. navesti osobitosti vezane za morfologiju, fiziologiju i metabolizam kod peradi
 5. opisati uzgojne metode koje se koriste u peradsrskoj proizvodnji
 6. diferencirati sličnosti i razlike u proizvodnji, rastu i razmnožavanju između različitih vrsta peradi
 7. izabrati opremu za objekte kod uzgoja različitih vrsta peradi
 8. komentirati, uz adekvatne argumente zadanu temu vezanu za peradarsku proizvodnju

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje laboratorijskih vježbi 0,4 -
Samostalni zadatak 0,4 10%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 10%
Seminarski rad 0,4 10%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,6 45%
Usmeni ispit 1,0 25%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kralik G., Has-Schon E., Kralik D., Šperanda M. (2008): Peradarstvo- biološki i zootehnički principi. Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Kralik G., Adamek Z., Baban M., Bogut I., Gantner V., Ivanković S., Katavić I., Kralik D.,Kralik I., Margeta V., Pavličević J. (2011): Zootehnika. Sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (odabrana poglavlja).

Izborna literatura

 1. Uremović Z, Uremović M., Pavić V., Mioč B., Mužic S., Janječić Z. (2002): Stočarstvo. Sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (odabrana poglavlja).
 2. Im, J.S., Sunwoo, H.H. (2006): The amazing egg. University of Alberta, Canada.
 3. Surai, F.P. (2006): Selenium in nutrition and health. Nottingham University Press.United Kingdom.
 4. Vučemilo M. (2008): Higijena i bioekologija u peradarstvu. Sveučilišni udžbenik, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (odabrana poglavlja).
 5. Bašić M., Grujić R. (2013): Tehnologija mesa peradi. Sveučilišni udžbenik, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, (odabrana poglavlja).

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Značaj i stanje peradarske proizvodnje u RH. Podrijetlo i izvorni oblici peradi. Promjene u peradi nastale tijekom domestikacije. Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 15-24, 91-98; Kralik i sur., Zootehnika, str. 243-244,-249-248. 1
2. Peradarski proizvodi (meso i jaja) Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 27-82; Kralik i sur., Zootehnika, str. 244-248. 2
3. Biološke osnove peradi (pasmnie kokoši, pasmine pura, pasmine gusaka i pasmine pataka). Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str.100-144; Kralik i sur., Zootehnika, str. 258-269. 3
4. Morfologija i fiziologija domaće peradi. Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str.145-208; Kralik i sur., Zootehnika, str. 249-257. 4
5. Metabolizam peradi-osobitosti metabolizma. Metaboilčka adaptacija u ptica. Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str .211-213, 277-281. 4
6. Zaskonitosti nasljeđivanja (osnove nasljeđivanja, nasljeđivanje kvantitativnih odnosno kvalitativnih svojstava). Uzgojne metode (uzgoj u čistoj pasmini, križanja, hibridizacija). Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 297-318, 337-347; Kralik i sur., Zootehnika, str. 270-278. 5
7. Hranidba peradi (potrebe peradi u energiji i hranjivim tvarima, potrebe peradi za vodom, krmiva, krmne smjese, hranidba kokoši, pura, gusaka i pataka). Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 368-424; Kralik i sur., Zootehnika, str. 279-288. 6
8. Rast i razmnožavanje peradi (značajke rasta peradi, osnove razmnožavanja te prirodno i umjetno nasađivanje, razvoj zametka, određivanje spola pilića-seksiranje). Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 431-461; Kralik i sur., Zootehnika, str. 289-296. 6
9. Proizvodnja peradi. Proizvodnja kokoši (uzgoj podmlatka lakih odnosno teških hibrida, proizvodnja konzumnih odnosno rasplodnih jaja, tov pilića). Proizvodnja pura (uzgoj podmlatka, proizvodnja jaja za nasad, tov mladih pura). Proizvodnja gusaka (uzgoj podmlatka, proizvodnja rasplodnih jaja, tov mladih gusaka, proizvodnja guščje jetre, proizvodnja perja). Proizvodnja pataka (uzgoj rasplodnog podmlatka, proizvodnja jaja za nasad. tov pačjih brojlera, proizvodnja pačje jetre). Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 463-531; Kralik i sur., Zootehnika, str. 297-330. 6
10. Nastambe i oprema u peradnjacima. Kralik i sur., Peradarstvo biološki i zootehnički principi, str. 535-600; Kralik i sur., Zootehnika, str. 547. 7
11. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

 • 14.11.2016. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 16.1.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 30.01.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 13.02.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 10.4.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 15.5.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 19.6.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 10.7.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 4.9.2017. u 9 sati (ponedjeljak)
 • 18.9.2017. u 9 sati (ponedjeljak)