Specijalna hranidba

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Zvonimir Steiner , prof.dr.sc.

Suradnici

Mario Ronta , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s probavom i resorpcijom hranjivih tvari kod domaćih životinja. Osim toga, cilj je upoznati studenta s hranidbenim normama određenih vrsti i kategorija (goveda, ovce i koze, svinje, perad), te ga naučiti pravilnoj optimalizaciji krmnih smjesa i obroka korištenjem krmiva u odgovarajućim koncentracijama. Cilj je upoznati studenta s različitim potrebama za hranjivim tvarima kod različitih stadija i stupnjeva proizvodnje kod; goveda, svinja, ovaca i koza te peradi.

Ishodi učenja

  1. Razlikovati anatomske i fiziološke karakteristike probavnog sustava pojedinih životinja i definirati pojam probavljivost te nabrojiti i objasniti o čemu ovisi
  2. Identificirati probleme hranidbe mliječnih goveda, teladi, tovne junadi i rasplodnih junica. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.
  3. Identificirati probleme hranidbe svinja; krmača, nazimica, prasadi i tovnih kategorija. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.
  4. Identificirati probleme hranidbe ovaca i koza. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.
  5. Identificirati probleme hranidbe peradi; koka nesilica, tovnih pilića, pura, gusaka i pataka. Znati napraviti obrok i smjesu za određene kategorije životinja.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

  1. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006..
  2. M. Brinzej i sur. (1991) : Stočarstvo. Školska knjiga – Zagreb, 1991.
  3. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1999

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Važni pojmovi u hranidbi životinja i njihovo značenje. Anatomske i fiziološke karakteristike probave životinja. Probavljivost I čimbenici probave. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 19-38 str. 1
2. Hranidba krava muzara Bilans energije kod visokoproizvodnik krava Ukupne potrebe za hranjivim tvarima Riješavanje zadatka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 244-253 Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999.59-68 str 2
3. Hranidba krava u suhostaju Uvod u mliječnost Hranidba teladi Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 237-241 Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999.52-59 i 79-82 str 2
4. Hranidba rasplodnih junica Tov junadi Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 237-268 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 69-78str. 2
5. Prvi parcijalni ispit 2
Hranidba svinja općenito Hranidba krmača Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 305-311 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 96-105 str. 3
6. Hranidba nazimica I nerastova Hranidba prasadi Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 305-311 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 96-115 str. 3
7. Hranidba tovnih svinja Riješavanje zadatakaBrinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 305-311 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 116-120 str. 3
8. Drugi parcijalni ispit Hranidba ovaca Mioč B., Pavić, V., Sušić, V (2007): Ovčarstvo , Hrvatska mljekarska udruga. 213-244 str 4
9. Hranidba koza Mioč B., Pavić, V. (2002): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga. 153-192 str. 4
10. Riješavanje zadataka M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 84-96 str. 4
11. Treći parcijalni ispit Hranidba peradi Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 393-397 M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 281-335 str. 5
12. Hranidba tovnih pilića Hranidba koka nesilica Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 397-402 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 121- 130 str 5
13. Hranidba gusaka Hranidba pataka Hranidba pura Riješavanje zadataka Brinzej i sur. (1991) Stočarstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek. 405-415 M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 131-136 str. 5
14 Četvrti parcijalni ispit 5

Ispitni rokovi