Svinjogojstvo I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Senčić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznika sa značenjem svinjogojstva i osnovama proizvodnje prasadi i svinjskog mesa.

Ishodi učenja

 1. Objasniti značaj i organizaciju svinjogojske proizvodnje, karakteristike svinja i svinjogojskih farmi, porijeklo i pasmine domaće svinje, masne (primitivne) pasmine svinja, mesnato-masne (prijelazne) pasmine svinja, mesnate (plemenite) pasmine svinja, metode uzgoja svinja - uzgoj u čistoj pasmini, križanje, hibridizacija, testiranje svinja - performans, progeni i kombinirani test, ispitivanje sklonosti svinja stres-sindromu, biološko testiranje nerastova, razmnožavanje svinja, metode za povećanje plodnosti svinja (uzgojno-selekcijske metode - induciranje i sinkroniziranje estrusa, ovulacije i prasenja, detekcija estrusa, umjetno osjemenjivanje, embriotransfer).
 2. Opisati plan hranidbe svinja - potreba svinja na hranjivim tvarima, način hranidbe na farmama, smještaj svinja, mikroklimatske uvjete smještaja, načine smještaja svinja, tehnologiju proizvodnje svinja, proizvodnju tovnih svinja (tov svinja za meso, tov za bekon, tov za mast), kakvoću svinjskih polovica i mesa.
 3. Objasniti vođenje proizvodne i selekcijske evidencije u svinjogojstvu, ocjenu vanjštine svinja, izračunati dnevne priraste, konverziju hrane, selekcijske indekse, proračun smještajnih kapaciteta za svinje, proračun obima proizvodnje svinja po kategorijama, plan potreba hrane po kategorijama svinja, organizaciju proizvodnje svinja na farmama sa zatvorenim ciklusom proizvodnje.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Svinjogojstvo I.
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Senčić
Šifra modula (nastavnički portal): 147309
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 2,2 15
Pohađanje vježbi 20 0,8 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Senčić, Đ., Pavičić, Ž., Bukvić, Đ.: Intenzivno svinjogojstvo. Nova Zemlja, Osijek, 1996. (sveučilišni udžbenik)
 2. Kralik Gordana, Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V.: Svinjogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2007. (sveučilišni udžbenik)

Izborna literatura

 1. Brinzej i sur.: Stočarstvo. Školska knjiga, Zagreb, 1991. (sveučilišni udžbenik)
 2. Uremović Marija, Uremović , Z.: Svinjogojstvo. Agronomski fakultet Zagreb, 1997. (sveučilišni udžbenik)
 3. Comberg, G.: Schweinezucht. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1978. (knjiga)
 4. Hőges, J.: Alternativen in der Schweinechaltung. Verlag Euen Ulmer, 1998. (knjiga)
 5. Whittemore, C.T.: Pig production. LGL London – New York, 1980. (knjiga)
 6. Časopisi: «Stočarstvo», «Krmiva», «Poljoprivreda», «Pig Production», «Feed Internationa(radovi)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Značaj svinjogojstva, pasmine i metode uzgoja. Razmnožavanje i poboljšavanje plodnosti svinja Senčić i sur. (1996.), str. 1. – 25., 65. – 100., 101. – 113., 221. – 228. 1
2. Hranidba i smještaj svinja. Tehnologija proizvodnje svinja . Kakvoća svinjskih polovica i mesa. Kralik i sur. (2007.), str. 311. – 356., 363. – 383., 387. – 422., 427. – 499. 2

Ispitni rokovi

Zimski rok Ljetni rok Jesenski rok
06. 02. 2017. u 10:00 sati 19. 06. 2017. u 10:00 sati 04. 09. 2017. u 10:00 sati
20. 02. 2017. u 10:00 sati 03. 07. 2017. u 10:00 sati 18. 09. 2017. u 10:00 sati

Dekanski rok: 20. 09. 2017. u 10:00 sati

Izvanredni ispitni rokovi

14. 11. 2016. ponedjeljak, u 10:00 sati

16. 01. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

10. 04. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

15. 05. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

 Stručni studij: zadnji dan predavanja na modulu

Ispiti počinju u 10:00 sati,a održati će se u kabinetu prof. Đure Senčića

(III. kat)