Animalni proizvodi I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Kušec

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama suvremene tehnologije proizvodnje i prerade animalnih proizvoda.

Ishodi učenja

 1. Jasno definirati i objasniti važnost animalnih proizvoda u humanoj prehrani
 2. Opisati najvažnije animalne proizvode te njihova kemijska svojstva
 3. Odabirati prikladne zootehničke i druge mjere u cilju proizvodnje kvalitetne sirovine te razvrstavati određene animalne proizvode prema sustavima za njihovu klasifikaciju prema kakvoći
 4. Definirati i objasniti pojam kakvoće
 5. Primjeniti zakonske okvire za utvrđivanje vrijednosti animalnih proizvoda
 6. Znati primijeniti odgovarajuće laboratorijske tehnike određivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava animalnih proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe) 2,5 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,5 5%
Pismena provjera znanja (pismeni kolokvij) 1,0 30%
Seminarski rad 0,5 15%
Usmeni ispit 1,5 50%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Havranek Lj., Rupić V.: Mlijeko, od farme do mljekare, 2003. Sveučilišni udžbenik, Izdavač: Hrvatska mljekarska zadruga, 2003
 2. Kralik G, Kušec G., Kralik D., Margeta V.: Svinjogojstvo - Biološki i zootehnički principi. Sveučilišni udžbenik. Izdavač: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2009.
 3. Lawrence, T.L.J., Fowler, V.R.: Growth of farm animals, CAB International, 1997.
 4. Lawrie, R.A.: Meat Science, Pergamon press, 1985.
 5. Lukač-Havranek, J., Rupić, V.: Mlijeko od farme do mljekare, Hrvatska mljekarska udruga, 2003.
 6. Mandić M. Znanost o prehrani- Hrana i prehrana učuvanju zdravlja, 2007.
 7. Miletić S.: Mlijeko i mliječni proizvodi. Izdavač: Hrvatska mljekarska zadruga, 1994
 8. Rahelić, S.: Osnove tehnologije mesa, Školska knjiga, Zagreb, 1978
 9. Tratnik, Lj.: Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija, Hrvatska mljekarska udruga, 1998.
 10. Živković J. Higijena i tehnologija mesa, II. Dio, Kakvoća i prerada. Sveučilišni udžbenik, Zagreb, 1986.

Izborna literatura

 1. Stručna i znanstvena literatura vezana uz problematiku poznavanja animalnih proizvoda i čimbenika koji utječu na njihov sastav i kakvoću
 2. Zakonodavstvo vezano uz animalne proizvode (Pravilnici, Uredbe, Zakoni itd)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave -
Uloga animalnih proizvoda u prehrani ljudi. Mandić M. Znanost o prehrani- Hrana i prehrana učuvanju zdravlja, 2007. str.4-8; Havranek Lj., Rupić V.: Mlijeko, od farme do mljekare, 2003. Str.11-25; Lawrie, R.A.: Meat Science, Pergamon press, 1985. Transport životinja za klanje i preradu. Tiskani oblik prezentacija vježbi (handouts) 1,2
2. Kemijski sastav i svojstva animalnih proizvoda (mesa, mlijeka i jaja). Kralik i sur.: Svinjogojstvo. Str. 28-35, 387-391; Mandić M. Znanost o prehrani- Hrana i prehrana učuvanju zdravlja, 2007. 1,2
3 Veterinarsko-zdravstveni nadzor životinja prije klanja. Tiskani oblik prezentacija vježbi (handouts) 3
4. Klanje i primarna obrada goveda i svinja.Tiskani oblik prezentacija vježbi (handouts) 3
5. Čimbenici koji utječu na kemijski sastav mlijeka, sabiranje mlijeka. Havranek Lj., Rupić V.: Mlijeko, od farme do mljekare, 2003. Str.11-25. Tratnik, Lj.: Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija. Str. 13-64. 3,4
Mužnja, uređaji za mužnju, prostorije za prihvat mlijeka; Sabiranje mlijeka i otkup; postupak s mlijekom nakon mužnje; Kontrola i ocjenjivanje kakvoće mlijeka. Havranek Lj., Rupić V.: Mlijeko, od farme do mljekare, 2003. Str. 47-93. Zakonodavstvo vezano uz animalne proizvode (Pravilnici, Uredbe, Zakoni itd). 3
6. Prerada i konzerviranje mlijeka; Homogenizacija, pasterizacija, sterilizacija. Tratnik, Lj.: Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija. Str. 73-123. 3,6
7. Mliječni proizvodi. Tratnik, Lj.: Mlijeko – tehnologija, biokemija i mikrobiologija., str. 73-334. Miletić S.: Mlijeko i mliječni proizvodi. Str. 11-254. 4
8. Proizvodnja tradicionalnih proizvoda od mlijeka – sir Škripavac i Kuhani sir (laboratorijske vježbe), Tiskani oblik prezentacija vježbi (handouts) 4
9. Rast i razvoj životinja za klanje; sastav trupova životinja za klanje. Kralik i sur.: Svinjogojstvo, str. 259-305.; 125-143. 3,4,5
10. Ocjena kakvoće svinjskih i goveđih trupova. Zakonodavstvo vezano uz animalne proizvode (Pravilnici, Uredbe, Zakoni itd). 5
11. Pretvorba mišića u meso; prerada mesa. Kralik i sur.: Svinjogojstvo, str. 399-422; Živković J. Higijena i tehnologija mesa, II. Dio, Kakvoća i prerada. Str. 51-79: 81-131. 4
5
12. Osnove određivanja kakvoće animalnih proizvoda; kvarenje animalnih proizvoda i higijensko- toksikološki čimbenici; sustavi higijene i sanitacije (HACCP). Tiskani oblik prezentacija vježbi (handouts) 5,6
13. Metode određivanja kakvoće. Kralik i sur.: Svinjogojstvo. Str. 412-422. Kvarenja + sustavi higijene i sanitacije. Živković J. Higijena i tehnologija mesa, II. Dio, Kakvoća i prerada. Str. 135- 144. 6
14. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi